ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
2 ชาริณี ม่วงคลองใหม่ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
4 ประแสง มงคลศิริ 2
5 ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ 2
6 สาโรจน์ ปัชโชติพงษ์ 2
7 นรารัชต์พร นวลสวรรค์ 2
8 ศิชน คูณทอง 2
9 รัชนีย์ รุกขชาติ 1
10 ธนียา เหงี่ยมวิจาวัฒ 1
11 ธนากร จันทสุบรรณ 1
12 ประเสริฐ งามเลิศประเสริฐ 1
13 อิศระ รัตนปริยานุช 1
14 ชัชฎาพร องอาจ 1
15 ทัศน์ลักษณ์ จิระภาพันธ์ 1
16 สุรีรัตน์ ถมยาศิริกุล 1
17 ธเรศ พงษ์สาระนันทกุล 1
18 ปาร์ย อรรถพิสาล 1
19 Sirintornthep Towprayoon 1
20 Petchporn Chawakitchareon 1
21 Prapai Turakij 1
22 โชคเอื้อ ศรีสุชาติ 1
23 ชนัญญา หาวารี 1
24 Duangrat Inthorn 1
25 ประไพ ธุรกิจ 1
26 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 1
27 ดวงรัตน์ อินทร 1
28 Paitip Thiravetyan 1
29 ธิดารัตน์ ก้องวิวัฒน์สกุล 1
30 อาสยา ปราชญาพร 1
31 ไลทิพย์ อภิธรรมวิริยะ 1
32 อัมพวัน พงศ์สิทธิศักดิ์ 1
33 ประแสง มงคลศิริ 1
34 พณจิตร ธนสิน 1
35 สุวิสา ประดิษฐ์ 1
36 หฤษฎ์ ธิตินันทน์ 1
37 อำนาจ ฐิตศิริวิริยะ 1
38 วิเชียร ชาลี 1
39 บริบูรณ์ พุทธรักษา 1
40 นวลจิรา วโรตตมะ 1
41 ทิพย์ ชัยวิริยกุล 1
42 อนุวัฒน์ ปูนพันธ์ฉาย 1
43 ทิฐิมา วงศ์อารี 1
44 สิรินุช วชิรวัชรินทร์ 1
45 กาญจนา ต่วนเทศ 1
46 ผุสดี แพทย์นุเคราะห์ 1
47 ขจรศักดิ์ โกศลมนตรี 1
48 เกศสุชา พูลคำ 1
49 พวงรัตน์ แก้วล้อม 1
50 นฤมิต คินิมาน 1
51 นันทนา อิทธิพรโกวิท 1
52 โรมรัน ว่องวิไลรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 2
3 2551 4
4 2549 3
5 2548 1
6 2547 3
7 2546 5
8 2545 8
9 2544 1
10 2543 1
11 2542 3
12 2541 2
13 2540 2
14 2539 3
15 2538 4
16 2537 5
17 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การผลิตเอทานอลจากตะกอนน้ำเสียโรงงานเยื่อกระดาษโดยใช้เอนไซม์เซลลูเลส และ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339
ปี พ.ศ. 2552
2 การนำของเสียประเภทฉลากพลาสติกมาใช้ประโยชน์ในการทำคอนกรีตเบา
3 การนำของเสียประเภทฉลากพลาสติกมาใช้ประโยชน์ในการทำคอนกรีตเบา
ปี พ.ศ. 2551
4 การนำของเสียประเภทฉลากมาใช้ประโยชน์ในการทำคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นโดยใช้ผงหินปูน-ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสาน
5 การกำจัดสีเบสิกโดยใช้เส้นใยปาล์มที่ผ่านการปรับสภาพ
6 การนำของเสียประเภทฉลากมาใช้ประโยชน์ ในการทำคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น โดยใช้ผงหินปูน-ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสาน
7 การกำจัดสีเบสิกโดยใช้เส้นใยปาล์มที่ผ่านการปรับสภาพ
ปี พ.ศ. 2549
8 การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
9 การกำจัดสีของน้ำเสียจากการฟอกเยื่อของโรงงานเยื่อกระดาษโดยใช้โซเดียมโบโรไฮไดรด์
10 การประเมินศักยภาพการนำกากตะกอนอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ โดยการทดสอบการชะละลายโลหะหนัก
ปี พ.ศ. 2548
11 การพัฒนาคุณภาพของกระเบื้องเซรามิกที่ผลิตจากของเสียที่เป็นแก้ว
ปี พ.ศ. 2547
12 การสกัดแอนทราควิโนนจากซิลิกา-อะลูมินาที่ใช้แล้วโดยแอทานอล เมทานอล และ ไอโซโพรพานอล
13 การนำกลับทองแดงจากน้ำเสียโรงงานชุบโลหะโดยวิธีสกัดด้วยตัวทำละลาย
14 การกำจัดสีหมู่อะโซชนิดไดเรกท์ และรีแอคทีฟด้วยโซเดียมโบโรไฮไดรด์
ปี พ.ศ. 2546
15 การนำซิลิกา-อะลูมินาและชานอ้อยที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในการทำคอนกรีตบล็อก
16 การบำบัดน้ำเสียกากส่าโดยใช้ระบบแอนแอโรบิกไฮบริดฟิลเตอร์ที่มีถังหมักกรดนำ
17 การนำกากของเสียจากการเคลือบสีรถยนต์มาใช้ทำคอนกรีตบล็อก
18 การกำจัดสีน้ำกากส่าระหว่างการใช้โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ร่วมกับแกลบเผา หรือซิลิกาอะลูมินา หรือเถ้าลอย
19 การนำซิลิกา-อะลูมินาที่ใช้แล้วไปใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตคอนกรีตบล็อก
ปี พ.ศ. 2545
20 ผลของสารอาหารปฐมภูมิต่อการกำจัดสีในน้ำกากส่า ด้วยระบบแอนแอโรบิกไฮบริดยูเอเอสบี
21 การกำจัดสีรีแอกทีฟหมู่อะโซด้วยโซเดียมโบโรไฮไดรด์
22 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนักโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่เตรียมจากต้นมันสำปะหลัง ใบสับปะรด และกาบมะพร้าว
23 ประสิทธิภาพในการกำจัดสีจากน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจากโรงงานฟอกย้อมของควอเทอร์ไนซ์ครอสลิงค์เซลลูโลสที่เตรียมจากเส้นใยลูกปาล์ม
24 การนำกลับนิกเกิลจากน้ำเสียโรงงานชุบเคลือบโลหะโดยวิธีสกัดด้วยตัวทำละลาย
25 การกำจัดสีในน้ำเสียโดยใช้ควอเทอร์ไนซ์ครอสส์ลิงค์เซลลูโลสที่เตรียมจากซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง และก้านทานตะวัน
26 การนำซิลิกา - อะลูมินาที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์เป็นตัวทนไฟในการทำเซรามิก
27 การนำซิลิกา-อะลูมินาที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์เป็นตัวทนไฟ ในการทำเซรามิก
ปี พ.ศ. 2544
28 การกำจัดสีในน้ำเสียโดยใช้ควอร์เทอร์ไนซ์ครอสส์ลิงก์เซลลูโลส จากต้นมันสำปะหลัง ใบสับปะรด และกาบมะพร้าว
ปี พ.ศ. 2543
29 การระเหยน้ำชะมูลฝอยโดยใช้ก๊าซที่เกิดจากหลุมฝังกลบขยะ
ปี พ.ศ. 2542
30 การนำซิลิกา-อลูมินาที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในการทำวัสดุปูพื้น
31 การเปรียบเทียบการทำเสถียรตะกอนที่มีนิกเกิลด้วยปูนขาวและการทำให้เป็นก้อนด้วยปูนขาวผสมเถ้าลอยลิกไนต์
32 การบำบัดน้ำเสียความเข้มข้นสูงด้วยถังกรองไร้อากาศชนิดไฮบริดที่ใช้ตัวกลางพลาสติกโพลีเอทธิลีน
ปี พ.ศ. 2541
33 การนำซิลิกา-อะลูมินาที่ใช้แลัวและปรอทซัลไฟด์ มาทำให้เเป็นก้อนด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
34 การสกัดนิกเกิลออกจากกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์โดยใช้แบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2540
35 การกำจัดไอออนโลหะหนักจากน้ำเสียซีโอดีด้วยกระบวนการเฟอร์ไรต์
36 การบำบัดน้ำเสียความเข้มข้นสูงด้วยถังกรองไร้อากาศ ที่มีตัวกลางเม็ดพลาสติกลอยน้ำ
ปี พ.ศ. 2539
37 ความคุ้มค่าของการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่สำหรับอาคารสูง โดยการกรองตรง หรือการดูดติดผิว หรือการกรองด้วยแผ่นเยื่อกรอง
38 การกำจัดสังกะสีและนิกเกิลในน้ำเสียสังเคราะห์ ด้วยตัวกลางทรายเคลือบออกไซด์ ของเหล็กและแมงกานีส
39 การทำตะกอนโลหะหนักซัลไฟด์ให้เป็นก้อนโดยใช้ปูนซีเมนต์และเถ้าลอยลิกไนต์เป็นตัวประสาน
ปี พ.ศ. 2538
40 การสกัดสังกะสีออกจากแร่สังกะสีซัลไฟด์โดยใช้เชื้อ Thiobacillus ferrooxidans ชนิดผ่านและไม่ผ่านการไลโอฟิไลช์
41 การทำตะกอนโลหะหนักจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียซีโอดีให้เป็นก้อน ด้วยปูนซีเมนต์และเถ้าลอยลิกไนต์
42 การกำจัดโลหะหนักของเรซินแลกเปลี่ยนไอออนชนิดซัลโฟเอทีล และครอสส์ลิ้ง-แซนเทตที่ทำจากผักตบชวา
43 การนำโลหะนิกเกิลกลับมาใช้ใหม่โดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออน ที่ทำจากผักตบชวา
ปี พ.ศ. 2537
44 การกำจัดโลหะหนักโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออน ที่ทำจากวัสดุเหลือทั้งทางการเกษตร : รายงานผลงานวิจัย
45 การใช้ thiobacillus ferrooxidans สกัดโลหะซัลไฟด์ออกจากกากตะกอน
46 การนำโลหะนิกเกิลในน้ำเสียจากการชุบโลหะกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออน
47 แนวทางการจัดการน้ำเสียซีโอดี ในเขตกรุงเทพมหานคร
48 การกำจัดโลหะหนักโดยการใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออน ที่ทำจากชานอ้อยและผักตบชวา