ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
2 วิโรจน์ อรุณมานะกุล 2
3 ณัฐพร พานโพธิ์ทอง 2
4 จิตติมา จารยะพันธุ์ 1
5 นิธิวดี มะปะวงศ์ 1
6 ปิยวลี ยิ่งสวัสดิ์ 1
7 จิราภัสร ลิมปิชาติ 1
8 นววรรณ พันธุเมธา 1
9 ปัทมา วสวานนท์ 1
10 สมสมัย มณีใส 1
11 วัชระ โพธิสรณ์ 1
12 โสภาวรรณ แสงไชย 1
13 เพ็ญพร ตันวัฒนานันท์ 1
14 อาภาภรณ์ อักษรกาญจน์ 1
15 กษมาภรณ์ มณีขาว 1
16 พัชรินทร์ ดวงศรี 1
17 ไพทยา มีสัตย์ 1
18 พรทิพย์ พุกผาสุข 1
19 สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม 1
20 เทพี จรัสจรุงเกียรติ 1
21 รุจิรา สุวรรณน้อย 1
22 ศุภธิดา เทียมสมบูรณ์ 1
23 อภินันท์ เชื้อไทย 1
24 สรัญญา เศวตมาลย์ 1
25 ศรินทิพย์ สถีรศิลปิน 1
26 ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ 1
27 อุไร งามสม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2544 1
2 2543 1
3 2541 2
4 2540 1
5 2539 3
6 2538 1
7 2537 3
8 2534 1
9 2533 3
10 2531 3
11 2529 3
12 2527 1
13 2525 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 การศึกษาประโยคภาษาไทยที่มีคำว่า "ทำไม" ทางด้านอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์
ปี พ.ศ. 2543
2 หน่วยเชื่อมโยงปริจเฉทภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2541
3 ดัชนีปริจเฉทในบทสนทนาแบบกันเองในภาษาไทยนครศรีธรรมราช
4 กลไกทางภาษาในการตอบคำถามของนักการเมืองไทยในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ปี พ.ศ. 2540
5 การศึกษาคำช่วยหน้ากริยาที่กลายมาจากคำกริยาในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2539
6 ดัชนีปริเฉทในบทสนทนาแบบกันเองของผู้พูดภาษาไทยชัยภูมิ
7 อุปลักษณ์สงครามในข่าวกีฬาในหน้งสือพิมพ์ภาษาไทย
8 ดัชนีปริจเฉท "นะ" ในบทสนทนาแบบกันเองภาษาไทยกรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2538
9 ความต่อเนื่องของแก่นความในทัศนปริจเฉท
ปี พ.ศ. 2537
10 การใช้คำกริยาที่อ้างถึงการรับรู้ด้วยตาในการสนทนาภาษาไทย ของคนตาบอด
11 กริยารอง ขึ้น และ ลง ในภาษาไทย
12 ประโยคเงื่อนไขเพื่อยืนยันในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2534
13 โลกทัศน์ของชาวเขา 6 เผ่าในประเทศไทยที่สะท้อนจากลักษณนาม ของคำนามเรียกเครื่องใช้ในครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2533
14 โลกทัศน์ของชาวเขา 6 เผ่าในประเทศไทย ที่สะท้อนจากลักษณนามของคำนามเรียกสิ่งมีชีวิต
15 วิวัฒนาการศัพท์การเมืองการปกครองไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 7
16 รูปภาษาที่ใช้อ้างถึงตัวแสดงบทบาท ในปริเฉทเรื่องเล่าภาษาเมี่ยน
ปี พ.ศ. 2531
17 การวิเคราะห์ภาษาไทยเพื่องานแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์
18 การวิเคราะห์ภาษาไทยเพื่องานแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
19 การวิเคราะห์ภาษาไทยเพื่องานแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2529
20 คำถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธ ในภาษากรุงเทพฯ และภาษาอุดรธานี การเปรียบเทียบด้านความหมายและรูป
21 คำลักษณนามในภาษาล่าหู่นะ (มูเซอดำ) : การวิเคราะห์ตามแนวอรรถศาสตร์
22 อนุประโยคบอกความใหม่ที่อยู่ต้นประโยคในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2527
23 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ของคำกริยา มี ในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2525
24 การวิเคราะห์โครงสร้างของปริมาณวลีในภาษาไทย
25 การเปลี่ยนแปลงเสียงพยัญชนะต้นกักสิถิลในภาษาถิ่นเชียงใหม่ กับตัวแปรทางสังคมบางประการ