ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพียรพรรค ทัศคร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พีระพงษ์ ทัดศรี
- เพียรพรรค ทํศคร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
3 สุภาพร ชัยจันทา 2
4 จิตตภัทร เครือวรรณ์ 2
5 สุเมธ ชวเดช 2
6 สงบทิพย์ พงศ์สถาบดี 2
7 ภัทริกา อรัญนารถ 1
8 ชุติมา โชติเวศย์ศิลป์ 1
9 วาทิต ศาสตระวาทิต 1
10 สุเทพ อมรรังสิโรจน์ 1
11 ปิยดา ยศสุนทร, 2521- 1
12 ภัทรสินี ภัทรโกศล 1
13 สุพิณ ท้าวพุชฌงค์ 1
14 ไตรภพ ทรัพย์สถาผล, 2524- 1
15 ประสพชัย รัตนเหล็กไหล 1
16 Kanda Wongwailikhit 1
17 สุรางค์ รุกขอนันตกุล 1
18 ชโนวิทก์ ตู้บรรเทิง 1
19 คัทลียา ชะโรจน์บวร 1
20 อภินันท์ รินเที่ยง 1
21 กานดา ว่องไวลิขิต 1
22 Pattarapan Prasassarakich 1
23 สุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล 1
24 Pienpak Tasakorn 1
25 สุวรรณดี ตั้งนิธิบุญ 1
26 ไพศาล แหวนทองคำ 1
27 จิราภรณ์ ธนียวัน 1
28 สุเมธ ชวเดช 1
29 เพียรพรรค ทัศคร 1
30 สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ 1
31 วรรณนิภา อมาตยกุล 1
32 อะเคื้อ บุญญสิริ 1
33 อานนท์ ดุษฎีพรรณ์ 1
34 ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล 1
35 เผด็จ สิทธิสุนทร 1
36 อภิชัย ศิริทัศนกุล 1
37 กิติพงษ์ หมอกเจริญพงศ์ 1
38 นิสิต ปัทมโยธิน 1
39 พลภัทร พฤกษานานนท์ 1
40 สุเทพ ธนียวัน 1
41 ธนขวัญ บุษบัน 1
42 กรรณิการ์ วิริยะขันติโชค 1
43 วรพันธ์ กิจธนากำจร 1
44 Sodsri Chaijareonswad 1
45 เลอสรวง เมฆสุต 1
46 สมพร สมเจริญศิลป์ 1
47 วัฒนา นพคุณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 2
2 2548 4
3 2547 8
4 2545 3
5 2544 2
6 2543 1
7 2542 1
8 2541 3
9 2540 4
10 2539 3
11 2538 1
12 2537 1
13 2530 2
14 2527 1
15 2525 2
16 2522 1
17 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การดูดซับเชื้อเพลิงแก๊สบนยางธรรมชาติผสมผงถ่าน
2 ารส่งเสริมการกระจายของอนุภาคยางในลาเท็กซ์วัลคาไนซ์อิสระสำหรับฟิล์มยาง
ปี พ.ศ. 2548
3 การดูดซับแก๊สเชื้อเพลิงบนพื้นผิวยางธรรมชาติ
4 หลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
5 การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมของสมาชิกวุฒิสภา
6 ความต้องการกำลังคนสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2547
7 ผลของขนาดอนุภาคซิลิเกตต่อยางธรรมชาติวัลคาไนซ์
8 การผลิตยางธรรมชาติโปรตีนต่ำและโปรตีนเซลล์เดี่ยว
9 ออกซิเดชันของยางเม็ดและยางเส้นจากน้ำยางธรรมชาติ
10 กรรมวิธีผลิตวัสดุเชิงประกอบระหว่างกรวดและยางธรรมชาติ
11 การทำให้น้ำยางธรรมชาติจับก้อนโดยใช้แบคทีเรีย Acetobacter aceti และ Bacillus subtilis TISTR25
12 กระบวนการใหม่สำหรับผลิตยางแผ่น
13 กรรมวิธีผลิตวัสดุเชิงประกอบระหว่างกรวดและยางธรรมชาติ
14 การทำให้น้ำยางธรรมชาติจับก้อน โดยใช้แบคทีเรีย Acetobacter aceti และ Bacillus subtilis TISTR25
ปี พ.ศ. 2545
15 การดูดซับและการแพร่ของตัวทำละลายอินทรีย์เข้าไปในยางธรรมชาติที่ผสมสารมีขั้ว
16 การสังเคราะห์เชื้อเพลิงจากน้ำยางธรรมชาติผสมกับแป้งมันสำปะหลัง
17 การแตกตัวด้วยความร้อนของยางธรรมชาติโดยการเติมเพอร์ออกไซด์
ปี พ.ศ. 2544
18 การสกัดโลหะทองไอออนด้วยสมบัติจุดเริ่มขุ่นของสารลดแรงตึงผิว PONPE-9
19 การแปรรูปยางธรรมชาติผสมลิกไนต์ให้เป็นของเหลวในคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
ปี พ.ศ. 2543
20 ผลของสารเคมีต่อการจับก้อนของน้ำยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2542
21 การแตกตัวด้วยความร้อนของยางธรรมชาติโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก-คาร์บอน
ปี พ.ศ. 2541
22 กระบวนการทัศนภาพเพื่อการประเมินการถ่ายโอนไฮโดรคาร์บอนเหลว เข้าไปในยางธรรมชาติ
23 การละลายโปรตีนจากถุงมือยางธรรมชาติโดยใช้สารลดแรงตึงผิวภายใต้ความดัน
24 การสร้างแบบทดสอบทักษะเซปัคตะกร้อเฉพาะตำแหน่ง ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2540
25 การแตกของเม็ดกำมะถันโดยใช้เครื่องกวนอัตราเฉือนสูง
26 ผลของการขยายผิวของถุงมือยางต่อการชะล้างโปรตีน
27 การศึกษาอุปสงค์ของเอทิลีนในอนาคตของประเทศไทย
28 การถ่ายโอนสารอินทรีย์เข้าไปในยางธรรมชาติ โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ช่วย
ปี พ.ศ. 2539
29 การสกัดอะซาดิแรคตินจากเมล็ดสะเดา Azadirachta indica ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์
30 การลดแรงตึงผิวของน้ำเลี้ยงเชื้อ Bacillus subtilis 3/38 ที่เลี้ยงในภาวะต่าง ๆ
31 การประยุกต์วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการนำเข้าข้อมูลพิกัดจากภาพ ในการคำนวณเส้นแสดงอุณหภูมิ
ปี พ.ศ. 2538
32 การขจัดสารอินทรีย์และสีของน้ำกากส่าโดยกระบวนการบำบัดแบบไร้ออกซิเจนและแบบเคมีไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2537
33 การบำบัดน้ำกากส่าโดยกระบวนการยูเอเอสบีที่อุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2530
34 การผลิตก๊าซชีวภาพจากฝุ่นข้าวในถังหมักแบบปลั๊กโฟล
35 การตกผลึกไขพาราฟินในน้ำมันไลท์ดิสทิเลต จากโรงกลั่นฝาง
ปี พ.ศ. 2527
36 การศึกษาการสัมผัสระหว่างก๊าซและของเหลวกฏกำลังโดยใช้เครื่องผสมสถิตย์
ปี พ.ศ. 2525
37 การศึกษาเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบตรึงชั้นสำหรับย่อยสลายฟางข้าว
38 อิทธิพลของสารชอบผิวต่อการถ่ายเทออกซิเจนในถังกวน
ปี พ.ศ. 2522
39 The design and stdy of a vertical film evaporator