ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Piengpen Butkatanyoo 9
2 กริชผกา บุญเฟื่อง 4
3 ธนิต ชังถาวร 4
4 กษิติธร ภูภราดัย 3
5 Kasititorn Pooparadai 3
6 Tanit Changthavorn 3
7 ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ 3
8 ปริญญา ชฏิลาลัย 3
9 อรกนก พรรณรักษา 3
10 Krithpaka Boonfueng 3
11 กษมา กองสมัคร 2
12 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 2
13 สุมลวรรณ สังข์ช่วย 2
14 Kasama Kongsmak 2
15 Pariyaporn Thengprasert 2
16 Chadamas Thuvasethakul 2
17 Orakanoke Phanraksa 2
18 บุบผา เตชะภัทรพร 2
19 ไม่มีข้อมูล 1
20 นเรศ ดำรงชัย 1
21 ศุภจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ 1
22 พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ 1
23 ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด 1
24 Karantarat Nakwa 1
25 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 1
26 ศักดา ธนิตกุล 1
27 พิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้ว 1
28 Phubate Udomsaph 1
29 กรัณฑรัตน์ นาขวา 1
30 Chanchai Neerapattanagul 1
31 ชาญชัย นีรพัฒนกุล 1
32 กิตติพงษ์ เกิดน้อย 1
33 ภูเบศร์ อุดมทรัพย์ 1
34 พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 1
35 ปัญชลี พึ่งพิศ 1
36 สุกัญญา สุจฉายา 1
37 Sukunya Sudchaya 1
38 Sumonwan Sungchuay 1
39 Bubpha Techapattaraporn 1
40 ดิเรก เจริญผล 1
41 Direk Chareonpol 1
42 Puncharee Pungpit 1
43 Parinya Chatilalai 1
44 Patarapong Intarakumnerd 1
45 วันวิสาข์ ศรีคร้าม 1
46 เจริญจิต โพธิ์ทอง 1
47 ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์ 1
48 สุมาวสี ศาลาสุข 1
49 Sumavasee Salasuk 1
50 Wanwisa Srikram 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2551 6
3 2550 1
4 2549 1
5 2547 1
6 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานต้นแบบ และคู่มือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ
2 คู่มือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ปี พ.ศ. 2551
3 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง/ข้อตกลงระหว่างประเทศ
4 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง/สาขาแอนิเมชั่นและเกม
5 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ฉบับภาพรวม
6 ดีอาร์เอ็ม และประเด็นใหม่ในกฎหมายลิขสิทธิ์: ผลกระทบต่อการทำงานร่วมกันของระบบ (interoperability)
7 ระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ : รายงานการศึกษา
8 ผลกระทบของการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้คุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสนธิสัญญาลิขสิทธิ์กับความตกลงเขตการค้าเสรี
ปี พ.ศ. 2550
9 กรอบความคิดการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ปี พ.ศ. 2549
10 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: ทรัพย์สินทางปัญญา
ปี พ.ศ. 2547
11 โครงการศึกษานโยบายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างแรงจูงใจในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี