ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Piengpen Butkatanyoo 9
2 กริชผกา บุญเฟื่อง 4
3 ธนิต ชังถาวร 4
4 กษิติธร ภูภราดัย 3
5 Kasititorn Pooparadai 3
6 Tanit Changthavorn 3
7 ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ 3
8 ปริญญา ชฏิลาลัย 3
9 อรกนก พรรณรักษา 3
10 Krithpaka Boonfueng 3
11 สุมลวรรณ สังข์ช่วย 2
12 Kasama Kongsmak 2
13 Pariyaporn Thengprasert 2
14 กษมา กองสมัคร 2
15 บุบผา เตชะภัทรพร 2
16 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 2
17 Chadamas Thuvasethakul 2
18 Orakanoke Phanraksa 2
19 Karantarat Nakwa 1
20 พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ 1
21 ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด 1
22 Wanwisa Srikram 1
23 Patarapong Intarakumnerd 1
24 วันวิสาข์ ศรีคร้าม 1
25 ศักดา ธนิตกุล 1
26 กรัณฑรัตน์ นาขวา 1
27 ไม่มีข้อมูล 1
28 กิตติพงษ์ เกิดน้อย 1
29 เจริญจิต โพธิ์ทอง 1
30 พิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้ว 1
31 พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 1
32 นเรศ ดำรงชัย 1
33 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 1
34 ศุภจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ 1
35 Bubpha Techapattaraporn 1
36 ดิเรก เจริญผล 1
37 Direk Chareonpol 1
38 Phubate Udomsaph 1
39 Chanchai Neerapattanagul 1
40 ภูเบศร์ อุดมทรัพย์ 1
41 ชาญชัย นีรพัฒนกุล 1
42 Sumonwan Sungchuay 1
43 สุกัญญา สุจฉายา 1
44 สุมาวสี ศาลาสุข 1
45 Sumavasee Salasuk 1
46 Parinya Chatilalai 1
47 Puncharee Pungpit 1
48 Sukunya Sudchaya 1
49 ปัญชลี พึ่งพิศ 1
50 ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 2
3 2551 6
4 2550 1
5 2549 1
6 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การวิจัยภาพอนาคตของระบบการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
2 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานต้นแบบ และคู่มือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ
3 คู่มือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ปี พ.ศ. 2551
4 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง/ข้อตกลงระหว่างประเทศ
5 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง/สาขาแอนิเมชั่นและเกม
6 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ฉบับภาพรวม
7 ดีอาร์เอ็ม และประเด็นใหม่ในกฎหมายลิขสิทธิ์: ผลกระทบต่อการทำงานร่วมกันของระบบ (interoperability)
8 ระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ : รายงานการศึกษา
9 ผลกระทบของการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้คุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสนธิสัญญาลิขสิทธิ์กับความตกลงเขตการค้าเสรี
ปี พ.ศ. 2550
10 กรอบความคิดการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ปี พ.ศ. 2549
11 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: ทรัพย์สินทางปัญญา
ปี พ.ศ. 2547
12 โครงการศึกษานโยบายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างแรงจูงใจในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี