ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 ทิศนา แขมมณี 4
3 สร้อยสน สกลรักษ์ 3
4 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 3
5 บุญเสริม สัมนาวงศ์ 2
6 เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา 2
7 สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 2
8 รศินา ช้างเนียม 2
9 มัญชรี อั้งบุญเรือง 1
10 อมรรัตน์ ไกรสุข 1
11 สงัด อุทรานันท์ 1
12 กิตติธัช มะลิวงษ์ 1
13 วนิดา ทวีวรรณ 1
14 มานพ รอดบุญธรรม 1
15 ชลธิชา ไชยวงศ์ 1
16 ดำรงค์ฤทธิ์ อนัคฆเวช 1
17 ศกร พรหมทา 1
18 สุรัตน์ แสงอรุณ 1
19 วาสนา มีลาภ 1
20 สมสมัย เนคมานุรักษ์ 1
21 ภัทรา โง้วอมราภรณ์ 1
22 พิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์ 1
23 จารุวรรณ แก่นทรัพย์ 1
24 นุสรา ตั้งตรงกิจเจริญ 1
25 ชูชัย ประดับสุข 1
26 ศักรินทร์ สู่บุญ 1
27 นิตยา บุตรศรี 1
28 สุวัฒนา อุทัยรัตน์ 1
29 กรรณิการ์ เจนพึ่งพร 1
30 เฉลิมศักดิ์ เย็นสำราญ 1
31 วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล 1
32 ภาวิณี บุญทา 1
33 เจียมจิตร มะลิรส, 2520- 1
34 สกุลพร ทองไพจิตร 1
35 รัชนี ตะเภาพงศ์ 1
36 จารึก ศุภพงศ์ 1
37 ปิยวัติ ธรรมพักตรกุล 1
38 เรืองวิทย์ ปอสูงเนิน 1
39 สุนิสา กาญจนนิยม 1
40 กนกวรรณ ศุภสิริโรจน์ 1
41 ยุพา ทรงแพทย์ 1
42 พิพัฒน์ ภู่ภีโญ 1
43 ธัชชัย นาจำปา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2553 2
4 2552 1
5 2549 2
6 2548 2
7 2547 5
8 2546 3
9 2545 3
10 2544 1
11 2543 1
12 2542 4
13 2541 1
14 2540 3
15 2539 4
16 2538 4
17 2537 4
18 2532 1
19 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
2 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาการดำเนินงานวิชาการในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค: กรณีศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาการใช้หลักสูตรภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) ของโรงเรียนที่มีผลการสอบวิชาความถนัดทางภาษาจีนสูง
5 การศึกษาการใช้หลักสูตรภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) ของโรงเรียนที่มีผลการสอบวิชาความถนัดทางภาษาจีนสูง
ปี พ.ศ. 2552
6 การประเมินหลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ พุทธศักราช 2547
ปี พ.ศ. 2549
7 การติดตามการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ในโครงการต้นแบบผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8 การศึกษาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพิ้นฐาน พ.ศ.2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ปี พ.ศ. 2548
9 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี(ต่อเนื่อง 2 ปี) ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2542 ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
10 การศึกษาการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนดาราวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2547
11 การศึกษาการใช้หลักสูตรประเภทอาชีวศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
12 การปฏิบัติงานวิชาการของครูประถมศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
13 การดำเนินงานวิชาการในโรงเรียนที่คัดสรร ในโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
14 การปฏิบัติงานวิชาการของครูมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
15 การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่จัดโดยชุมชน : กรณีศึกษา โรงเรียนชุมชนตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2546
16 การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครนายก
17 การศึกษาการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรดนตรี สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
18 การศึกษาการแปลงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไปสู่การสอนของครูในโรงเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2545
19 การศึกษาการดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนแกนนำ สังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา
20 การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) : กรณีศึกษาโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
21 การประเมินหลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2544
22 การศึกษาการใช้หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2543 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2543
23 การศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดนตรีไทย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดวงดนตรีไทยถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2542
24 การนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ของโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
25 การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
26 การศึกษาการใช้หลักสูตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุทัยธานี
27 การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2541
28 การศึกษาเปรียบเทียบสภาพและแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทย และญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2540
29 การศึกษาการใช้หลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด บริเวณพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
30 การศึกษาการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร
31 การศึกษาการใช้หลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2539
32 การใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร ในประเทศไทย
33 การศึกษาการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
34 การจัดหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
35 การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2538
36 การจัดงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาชาวเขา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดตาก
37 การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการนิเทศงานวิชาการ ภายในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
38 การจัดการนิเทศการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์
39 การศึกษาการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2537
40 การศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนแกนนำ ตามโครงการโรงเรียนแกนนำระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
41 การประเมินผลการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 6
42 การจัดหลักสูตรพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
43 การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรกลุ่มทักษะภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส
ปี พ.ศ. 2532
44 การพัฒนาหลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก เพื่อการเรียนรู้แนวคิดและฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา