ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพิ่มศักดิ์ ยีมิน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาเครื่องผสมวัสดุและอัดแท่งถ่านเชื้อเพลิงชีวมวลในรูปแบบเกลียวอัดเย็นจากเศษวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกาแฟชุมชน เพื่อหาประสิทธิภาพจากผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่ง
2 แนวทางการบริหารจัดการพลังงานทางเลือกชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา: บ้านห้วยมง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
3 การพัฒนาระบบจัดการอาศรมพลังงานทางเลือกแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : บ้านห้วยมง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
4 การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุดกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรรอบต่ำแบบแผ่นจานชนิดหมุดสวนทางต้นแบบสำหรับกังหันน้ำวงล้อหลุกต่ำในเขตชุมชนพื้นที่ห่างไกล
5 การออกแบบและพัฒนาต้นไม้โซลาร์เซลล์สำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
ปี พ.ศ. 2557
6 การพัฒนาเครื่องผสมวัสดุและอัดแท่งถ่านเชื้อเพลิงชีวมวลในรูปแบบเกลียวอัดเย็ด จากเศษวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกาแฟชุมชนเพื่อหาประสิทธิภาพจากผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่ง
7 แนวทางการบริหารจัดการพลังงานทางเลือกชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา: บ้านห้วยมง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
8 การพัฒนาชุดทดลองการควบคุมความเร็วและทิศทางการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังในรายวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
9 การพัฒนาระบบจัดการอาศรมพลังงานทางเลือกแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : บ้านห้วยมง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
10 ศึกษาการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในโรงฆ่าชำแหละเนื้อโคและผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2555
11 การวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ในจังหวัดลำปาง กรณีศึกษา : อำเภอแม่ทะ
ปี พ.ศ. 2554
12 การสร้างเครื่องอบแห้งเมล็ดกาแฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานสำหรับเกษตรกรบ้านใหม่พัฒนา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2551
13 ระบบอบแห้งแผ่นยางพารา ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีก๊าซหุงต้ม เป็นพลังงานเสริม
ปี พ.ศ. 2545
14 มาตรการของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ในการปรับตัวต่อเงื่อนไขทางการค้าสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของ ประเทศตะวันตก : กรณีศึกษา การค้าไก่สดแช่แข็ง / พรรณเชษฐ ยิ้มเนียม
ปี พ.ศ. 2540
15 ขนาดและรูปร่างของชิ้นแมนเทิลที่ปลูกถ่าย ต่อการเกิดไข่มุกในหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus และ Pseudodon vondembuschianus ellipticus
16 ขนาดและรูปร่างของชิ้นแมนเทิลที่ปลูกถ่ายต่อการเกิดไข่มุกในหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialatusและ Pseudodon vondembuschianus ellipticus
17 ขนาดและรูปร่างของชิ้นแมนเทิลที่ปลูกถ่ายต่อการเกิดไข่มุกในหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus และ Pseudodon vondembuschianus ellipticus