ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพลินใจ ตังคณะกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 35
2 วารุณี วารัญญานนท์ 18
3 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 12
4 บุญมา นิยมวิทย์ 10
5 อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ 8
6 มัณฑนา ร่วมรักษ์ 7
7 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 7
8 พยอม อัตถวิบูลย์กุล 6
9 งามจิตร โล่วิทูร 6
10 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 6
11 สมศรี เจริญเกียรติกุล 6
12 เย็นใจ ฐิตะฐาน 6
13 พัชรี ตั้งตระกูล 5
14 พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ 5
15 สมจิต อ่อนเหม 5
16 ชมดาว สิกขะมณฑล 4
17 เยาวดี คุปตะพันธ์ 4
18 จันทร์ตรี บุญปั้น 4
19 สุรชัย จิวเจริญสกุล 4
20 วันเพ็ญ มีสมญา 4
21 วิชชา ตรีสุวรรณ 4
22 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 3
23 พรเทพ อนุสสรนิติสาร 3
24 ดาลัด ศิริวัน 3
25 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 3
26 วิภา สุโรจนะเมธากุล 3
27 อุษา ภูคัสมาส 2
28 สมศรี ภู่สีม่วง 2
29 อรอนงค์ นัยวิกุล 2
30 ธนวรรณ บุญปั้น 2
31 ประชา บุญญสิริกูล 2
32 อุไร เผ่าสังข์ทอง 2
33 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 2
34 พุทธลักษณ์ ไขประภาย 2
35 ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ 2
36 สุรีย์พันธุ์ บุญวิสุทธิ์ 2
37 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 2
38 พิศมัย ศรีชาเยช 2
39 ญาธิปวีร์ ปักแก้ว 2
40 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 2
41 กรุณา วงษ์กระจ่าง 2
42 อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน 1
43 ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์ 1
44 สุรัตน์ โคมินทร์ 1
45 ศันสนีย์ อุดมระดิ 1
46 ปรียา ลีฬหกุล 1
47 ศิริพร ตันจอ 1
48 อรไท สวัสดิชัยกุล 1
49 วริศรา มุสิกชาติ 1
50 วราภัสร์ พากเพียรกิจวัฒนา 1
51 วาสนา นาราศรี 1
52 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 1
53 Eva Horia 1
54 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 1
55 น.ส.นัฐนันท์ ทวีรัตน์ธนนท์ 1
56 วายุห์ สนเทศ 1
57 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 1
58 อภิญญา จุฑางกูร 1
59 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
60 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
61 ศิริมา ,เสพศิริ 1
62 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 1
63 Kazuhiko Nakahara 1
64 นายธีระ ทองเผือก 1
65 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 9
4 2555 3
5 2554 1
6 2553 2
7 2552 3
8 2551 5
9 2550 4
10 2549 4
11 2548 5
12 2547 1
13 2546 1
14 2545 1
15 2544 2
16 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคชนิดปรับเนื้อสัมผัส และชนิดน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง
ปี พ.ศ. 2557
2 เปปไทด์ออกฤทธิ์ต้านทานความดันโลหิตสูงและกลไกการทำงานของเปปไทด์จากอาหารหมักท้องถิ่นไทย: ปลาร้าและถั่วเน่า
ปี พ.ศ. 2556
3 การประชาสัมพันธ์คุณค่าเชิงสุขภาพของอาหารไทยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต
4 การพัฒนาไอศกรีมสมุนไพรที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำและไขมันต่ำ
5 การส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือโดยใช้ภาพลักษณ์ของอาหารท้องถิ่น
6 การเพิ่มมูลค่าด้านสุขภาพอาหารด้วยผลิตผลเกษตรและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต
7 ความเป็นไปได้ในการกำจัดสารอนุมูลอิสระชนิดต่างๆของใบเมี่ยง
8 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารสกัดผักและผลไม้ต่อฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ
9 ผลของความร้อนแบบเปียก ต่อองค์ประกอบกรดไขมันของกะทิ
10 ผลของเครื่องปรุงสมุนไพรในน้ำหมักที่มีต่อปริมาณสารก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในไก่ย่างและหมูย่าง
11 ไมโครอิมัลชันเจลลี่ผลไม้ไทยบำรุงประสาทและเสริมพัฒนาการทางสมอง
ปี พ.ศ. 2555
12 Selection of fish specie feasible to make
13 การใช้เทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพ
14 ผลของอุณหภูมิน้ำเดือดต่อฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระและกลิ่น ของสารสกัดจากสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2554
15 Development of functional food products and intermediate food materials used local vegetables
ปี พ.ศ. 2553
16 Functional analysis of indigenous vegetables
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากผักพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2552
18 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารไทยพร้อมบริโภค และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อาหารไทยผ่านอินเตอร์เน็ต
19 โครงการย่อยที่ 1 สำหรับอาหารท้องถิ่นไทยต้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: ค่า ORAC และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา กลูโคซิเดส
20 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเจริญเติบโตเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองของเครื่องดื่มมะตูมและเครื่องดื่มตะไคร้
ปี พ.ศ. 2551
21 คุณสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านไทย
22 ผลของกรรมวิธีการผลิตอาหารต่อคุณสมบัติด้านสุขภาพ
23 ผลิตภัณฑ์ซุปไทยสุขภาพ เพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารไทย
24 พืชผักสมุนไพรและผลไม้ไทยต่อการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
25 สารต้านออกซิเดชั่นจากผักบุ้งก้านแดงและยอดกระถิน ต่อการป้องกันหืนในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ
ปี พ.ศ. 2550
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยจานด่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
27 คุณสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านไทย
28 ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการวิจัยย่อยที่ 2 : การศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวและกระบวนการอบแห้งผลมะเดื่อฝรั่งที่ปลูกในประเทศไทย
29 อาหารไทยกับคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระ 3 ชนิด และการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2549
30 Evaluation of Physiological Functionalities of indigeneous Vegetables in Sounteast Asia.
31 การพัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลกและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
32 โครงการย่อย 2 คุณสมบัติของอาหารไทยในการป้องกัน DNAจากการถูกทำลาย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และการป้องกันการเกิดมะเร็ง
33 โครงการวิจัยย่อยที่ 1,พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยและ เครื่องปรุงรส เพื่อสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2548
34 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการแก่กลุ่มแม่บ้านในเขตชุมชน กรุงเทพมหานคร
35 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก,
36 การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวระบบเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวไทยเสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยใบหม่อนสู่ครัวโลก
37 พัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลก
38 โครงการย่อย 2 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยและเครื่องปรุงรสเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2547
39 Evaluation of Physiological Functionalities of indigeneous Vegetables in Sounteast Asia.
ปี พ.ศ. 2546
40 การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของขนมไทยด้วยข้าวกล้องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (โครงการย่อยการวิจัยเกี่ยวกับข้าวและการวิจัยเกี่ยวกับอุตาสาหกรรมอาหาร)
ปี พ.ศ. 2545
41 ผลของอาหารเพื่อสุขภาพจากธัญพืชและวุ้นนำมะพร้าวต่อระดับไขมันในเลือดผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2544
42 การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด
43 ฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านในอาหารเหนือและอาหารอีสาน