ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพลินใจ ตังคณะกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 35
2 วารุณี วารัญญานนท์ 18
3 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 12
4 บุญมา นิยมวิทย์ 10
5 อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ 8
6 มัณฑนา ร่วมรักษ์ 7
7 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 7
8 งามจิตร โล่วิทูร 6
9 สมศรี เจริญเกียรติกุล 6
10 เย็นใจ ฐิตะฐาน 6
11 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 6
12 พยอม อัตถวิบูลย์กุล 6
13 พัชรี ตั้งตระกูล 5
14 พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ 5
15 สมจิต อ่อนเหม 5
16 เยาวดี คุปตะพันธ์ 4
17 วันเพ็ญ มีสมญา 4
18 ชมดาว สิกขะมณฑล 4
19 วิชชา ตรีสุวรรณ 4
20 สุรชัย จิวเจริญสกุล 4
21 จันทร์ตรี บุญปั้น 4
22 วิภา สุโรจนะเมธากุล 3
23 ดาลัด ศิริวัน 3
24 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 3
25 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 3
26 พรเทพ อนุสสรนิติสาร 3
27 ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ 2
28 ประชา บุญญสิริกูล 2
29 พิศมัย ศรีชาเยช 2
30 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 2
31 ญาธิปวีร์ ปักแก้ว 2
32 กรุณา วงษ์กระจ่าง 2
33 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 2
34 ธนวรรณ บุญปั้น 2
35 พุทธลักษณ์ ไขประภาย 2
36 อุไร เผ่าสังข์ทอง 2
37 สมศรี ภู่สีม่วง 2
38 สุรีย์พันธุ์ บุญวิสุทธิ์ 2
39 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 2
40 อุษา ภูคัสมาส 2
41 อรอนงค์ นัยวิกุล 2
42 Kazuhiko Nakahara 1
43 นายธีระ ทองเผือก 1
44 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
45 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 1
46 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
47 วราภัสร์ พากเพียรกิจวัฒนา 1
48 สุรัตน์ โคมินทร์ 1
49 ปรียา ลีฬหกุล 1
50 น.ส.นัฐนันท์ ทวีรัตน์ธนนท์ 1
51 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
52 ศิริมา ,เสพศิริ 1
53 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 1
54 วริศรา มุสิกชาติ 1
55 Eva Horia 1
56 ศันสนีย์ อุดมระดิ 1
57 อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน 1
58 ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์ 1
59 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 1
60 วาสนา นาราศรี 1
61 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 1
62 อภิญญา จุฑางกูร 1
63 อรไท สวัสดิชัยกุล 1
64 ศิริพร ตันจอ 1
65 วายุห์ สนเทศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 9
4 2555 3
5 2554 1
6 2553 3
7 2552 4
8 2551 6
9 2550 8
10 2549 5
11 2548 8
12 2547 1
13 2546 1
14 2545 2
15 2544 2
16 2543 1
17 2541 1
18 2540 4
19 2539 2
20 2538 2
21 2536 1
22 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคชนิดปรับเนื้อสัมผัส และชนิดน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง
ปี พ.ศ. 2557
2 เปปไทด์ออกฤทธิ์ต้านทานความดันโลหิตสูงและกลไกการทำงานของเปปไทด์จากอาหารหมักท้องถิ่นไทย: ปลาร้าและถั่วเน่า
ปี พ.ศ. 2556
3 การประชาสัมพันธ์คุณค่าเชิงสุขภาพของอาหารไทยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต
4 การพัฒนาไอศกรีมสมุนไพรที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำและไขมันต่ำ
5 การส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือโดยใช้ภาพลักษณ์ของอาหารท้องถิ่น
6 การเพิ่มมูลค่าด้านสุขภาพอาหารด้วยผลิตผลเกษตรและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต
7 ความเป็นไปได้ในการกำจัดสารอนุมูลอิสระชนิดต่างๆของใบเมี่ยง
8 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารสกัดผักและผลไม้ต่อฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ
9 ผลของความร้อนแบบเปียก ต่อองค์ประกอบกรดไขมันของกะทิ
10 ผลของเครื่องปรุงสมุนไพรในน้ำหมักที่มีต่อปริมาณสารก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในไก่ย่างและหมูย่าง
11 ไมโครอิมัลชันเจลลี่ผลไม้ไทยบำรุงประสาทและเสริมพัฒนาการทางสมอง
ปี พ.ศ. 2555
12 Selection of fish specie feasible to make
13 การใช้เทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพ
14 ผลของอุณหภูมิน้ำเดือดต่อฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระและกลิ่น ของสารสกัดจากสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2554
15 Development of functional food products and intermediate food materials used local vegetables
ปี พ.ศ. 2553
16 Functional analysis of indigenous vegetables
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากผักพื้นบ้าน
18 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเจริญเติบโตเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง ของเครื่องดื่มมะตูมและเครื่องดื่มตะไคร้
ปี พ.ศ. 2552
19 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารไทยพร้อมบริโภค และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อาหารไทยผ่านอินเตอร์เน็ต
20 โครงการย่อยที่ 1 สำหรับอาหารท้องถิ่นไทยต้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: ค่า ORAC และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา กลูโคซิเดส
21 สารต้านออกซิเดชั่นจากผักบุ้งก้านแดงและยอดกระถินต่อการป้องกันหืนในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ
22 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเจริญเติบโตเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองของเครื่องดื่มมะตูมและเครื่องดื่มตะไคร้
ปี พ.ศ. 2551
23 คุณสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านไทย
24 ผลของกรรมวิธีการผลิตอาหารต่อคุณสมบัติด้านสุขภาพ
25 ผลิตภัณฑ์ซุปไทยสุขภาพ เพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารไทย
26 พืชผักสมุนไพรและผลไม้ไทยต่อการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
27 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเจริญเติบโตเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง ของเครื่องดื่มมะตูมและเครื่องดื่มตะไคร้
28 สารต้านออกซิเดชั่นจากผักบุ้งก้านแดงและยอดกระถิน ต่อการป้องกันหืนในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ
ปี พ.ศ. 2550
29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยจานด่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
30 คุณสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านไทย
31 ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการวิจัยย่อยที่ 2 : การศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวและกระบวนการอบแห้งผลมะเดื่อฝรั่งที่ปลูกในประเทศไทย
32 อาหารไทยกับคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระ 3 ชนิด และการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
33 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั่งการเจริญเติบโตเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองของเครื่องดื่มมะตูมและเครื่องดื่มตะไคร้
34 การทดสอบตลาด การยอมรับและประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่ครัวโลก
35 พัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลก
36 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก
ปี พ.ศ. 2549
37 Evaluation of Physiological Functionalities of indigeneous Vegetables in Sounteast Asia.
38 การพัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลกและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
39 สารต้านออกซิเดชั่นจากผักบุ้งก้านแดงและยอดกระถินต่อการป้องกันหืนในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ
40 โครงการย่อย 2 คุณสมบัติของอาหารไทยในการป้องกัน DNAจากการถูกทำลาย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และการป้องกันการเกิดมะเร็ง
41 โครงการวิจัยย่อยที่ 1,พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยและ เครื่องปรุงรส เพื่อสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2548
42 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการแก่กลุ่มแม่บ้านในเขตชุมชน กรุงเทพมหานคร
43 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก,
44 การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวระบบเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวไทยเสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยใบหม่อนสู่ครัวโลก
45 พัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลก
46 การทดสอบตลาด การยอมรับและประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่ครัวโลก
47 พัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลก
48 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก
49 โครงการย่อย 2 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยและเครื่องปรุงรสเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2547
50 Evaluation of Physiological Functionalities of indigeneous Vegetables in Sounteast Asia.
ปี พ.ศ. 2546
51 การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของขนมไทยด้วยข้าวกล้องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (โครงการย่อยการวิจัยเกี่ยวกับข้าวและการวิจัยเกี่ยวกับอุตาสาหกรรมอาหาร)
ปี พ.ศ. 2545
52 ผลของอาหารเพื่อสุขภาพจากธัญพืชและวุ้นนำมะพร้าวต่อระดับไขมันในเลือดผู้ป่วย
53 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูปชนิดที่มีแคลเซียม และใยอาหารสูง
ปี พ.ศ. 2544
54 การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด
55 ฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านในอาหารเหนือและอาหารอีสาน
ปี พ.ศ. 2543
56 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูปชนิดที่มีแคลเซียม และใยอาหารสูง
ปี พ.ศ. 2541
57 ผลของอาหารที่มีใยอาหารสูงต่อการประเมินคุณค่าทางโภชนาการในหนูทดลอง
ปี พ.ศ. 2540
58 ผลของอาหารที่มีใยอาหารสูงต่อการประเมินคุณค่าทางโภชนาการในหนูทดลอง
59 การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี
60 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปชนิดใยอาหารสูง
61 การพัฒนาอาหารว่างจากธัญพืชทั้งเมล็ดสูตรพลังงานต่ำโดยเครื่องเอ็กซทรูดเดอร์สกรูคู่
ปี พ.ศ. 2539
62 การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี
63 การผลิตแป้งข้าวผสมเพื่อใช้อุตสาหกรรมอาหารเส้น
ปี พ.ศ. 2538
64 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปชนิดใยอาหารสูง
65 อาหารว่างจากธัญพืชทั้งเมล็ดสูตรพลังงานต่ำ โดยเครื่องเอ็กซทรูดเดอร์สกรูคู่
ปี พ.ศ. 2536
66 คุณค่าทางอาหารของฟาสต์ฟู้ดที่จำหน่ายในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
67 คุณค่าทางอาหารของฟาสต์ฟู้ดที่จำหน่ายในประเทศไทย
68 การผลิตแป้งข้าวผสมเพื่อใช้อุตสาหกรรมอาหารเส้น