ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสังคม สามประสานเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านในเมืองหาดใหญ่ ต้นแบบระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 โครงการจัดทำประเด็นสำคัญในบริบทเชิงพื้นที่ในโครงการการเตรียมการเพื่อสังคมสูงวัยในอนาคตของประเทศไทยในพื้นที่ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2558
3 โครงการพัฒนากลไกการจัดการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2557
4 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
5 โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2554
6 ประสบการณ์ความปวดและการจ้ดการความปวดของผู้ป่วยเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนเพื่อป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ (Dementia): กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2548
8 ประสบการณ์การบาดเจ็บ ผลกระทบ และการจัดการการบาดเจ็บของผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวจากเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2546
9 ความต้องการบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัวใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2544
10 ความต้องการบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัวใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
11 ประสบการณ์การใช้บริการสุขภาพทางเลือกของครอบครัวผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาท
12 ความต้องการบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัวใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
13 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์, วิภาวี คงอินทร์,พัชรียา ไชยลังกา, นวลจันทร์ รมณารักษ์, สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง และคนอื่น