ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพริศพิชญ์ คณาธารณา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรากร ลิ่มบุตร 16
2 อาภรณ์ นุ่มน่วม 8
3 จงดี ธรรมเขต 7
4 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 6
5 โอภาส บุญเกิด 5
6 ใกล้รุ่ง สามารถ 3
7 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 2
8 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
9 จงดี บูรณชัย 2
10 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 2
11 รัตนา ทองย้อย 2
12 นาตยา จึงเจริญธรรม 2
13 พีระทิพย์ พืชมงคล 2
14 ศักดิ์ชัยบดี ปิ่นศรีทอง 1
15 ขนิษฐา หาญสูงเนิน 1
16 สุชีรา ธนนิมิตร 1
17 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 1
18 อารีย์ ชูดำ 1
19 ปณต ถาวรรังกูร 1
20 ปัญชลิกา เดชะมาก 1
21 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
22 งบประมาณแผ่นดิน 1
23 พิษณุ บุญนวล 1
24 โครงการวิจัย NRU 1
25 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
26 พรรณี ไทยทวี 1
27 วราภรณ์ ศิรินาวิน 1
28 พรศิลป์ ผลพันธิน 1
29 รุ่งโรจน์ รัตนโอภาส 1
30 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 3
2 2559 1
3 2558 2
4 2554 1
5 2552 3
6 2543 1
7 2535 1
8 2534 1
9 543 63
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ขั้วไฟฟ้าที่ดัดแปลงด้วยนาโนคอมโพสิทของโลหะเฮกซะไซยาโนเฟอเรตและคาร์บอนรูพรุนระดับเมโซที่เรียงตัวเป็นระเบียบสำหรับการตรวจวัดซัลไฟต์
2 การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าแบบไม่ใช้เอนไซม์สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
3 ตัวดูดซับของแข็งชนิดใหม่ polyrrole/Fe3O4/alginate เพื่อสกัดและเพิ่มความเข้มข้นของสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อในตัวอย่างน้ำ
ปี พ.ศ. 2559
4 การพัฒนาเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณน้อยแบบสเตอร์บรัชสำหรับการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงปนเปื้อนปริมาณน้อย
ปี พ.ศ. 2558
5 ขั้วไฟฟ้าที่ดัดแปลงด้วยนาโนคอมโพสิทของโลหะเฮกซะไซยาโนเฟอเรตและคาร์บอนรูพรุนระดับเมโซที่เรียงตัวเป็นระเบียบสำหรับการตรวจวัดซัลไฟต์
6 การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าแบบไม่ใช้เอนไซม์สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ปี พ.ศ. 2554
7 แอฟฟินิตีสมาร์ทพอลิเมอร์เจลสำหรับตรวจวัดกลูโคส
ปี พ.ศ. 2552
8 ไทโอยูเรียฟิล์มบนอิเล็กโทรดแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับคาพาซิทิฟอิมมูโนเซนเซอร์
9 สังเคราะห์เส้นลวดพอลิเมอร์นาโนเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับและดัดแปลงผิวขั้วไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดสารอินทรีย์
10 ไทโอยูเรียฟิล์มบนอิเล็กโทรดแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับคาพาซิทิฟอิมมูโนเซนเซอร์
ปี พ.ศ. 2543
11 ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณสารอาหาร(สารประกอบไนโทรเจน) ของลุ่มน้ำบางนรา ด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2535
12 เอนไซม์เซนเซอร์ สำหรับไอออนโลหะหนัก
ปี พ.ศ. 2534
13 การหาปริมาณเอทธานอล โดยใช้จุลินทรีย์แบบตรึงเซลล์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 การประยุกต์ใช้ครัยโอเจลแนวใหม่ในการเตรียมตัวอย่างและเซนเซอร์
15 การพัฒนาชุดทดสอบฟอร์มาลิน