ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพริศพิชญ์ คณาธารณา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรากร ลิ่มบุตร 16
2 อาภรณ์ นุ่มน่วม 8
3 จงดี ธรรมเขต 7
4 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 6
5 โอภาส บุญเกิด 5
6 ใกล้รุ่ง สามารถ 3
7 พีระทิพย์ พืชมงคล 2
8 รัตนา ทองย้อย 2
9 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
10 นาตยา จึงเจริญธรรม 2
11 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 2
12 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 2
13 จงดี บูรณชัย 2
14 พิษณุ บุญนวล 1
15 โครงการวิจัย NRU 1
16 งบประมาณแผ่นดิน 1
17 พรรณี ไทยทวี 1
18 รุ่งโรจน์ รัตนโอภาส 1
19 พรศิลป์ ผลพันธิน 1
20 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
21 วราภรณ์ ศิรินาวิน 1
22 ปัญชลิกา เดชะมาก 1
23 ขนิษฐา หาญสูงเนิน 1
24 สุชีรา ธนนิมิตร 1
25 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 1
26 ศักดิ์ชัยบดี ปิ่นศรีทอง 1
27 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 1
28 อารีย์ ชูดำ 1
29 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
30 ปณต ถาวรรังกูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 3
2 2559 1
3 2558 3
4 2554 1
5 2553 1
6 2552 14
7 2545 1
8 2544 1
9 2543 1
10 2539 1
11 2535 3
12 2534 2
13 2532 1
14 2531 1
15 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ขั้วไฟฟ้าที่ดัดแปลงด้วยนาโนคอมโพสิทของโลหะเฮกซะไซยาโนเฟอเรตและคาร์บอนรูพรุนระดับเมโซที่เรียงตัวเป็นระเบียบสำหรับการตรวจวัดซัลไฟต์
2 การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าแบบไม่ใช้เอนไซม์สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
3 ตัวดูดซับของแข็งชนิดใหม่ polyrrole/Fe3O4/alginate เพื่อสกัดและเพิ่มความเข้มข้นของสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อในตัวอย่างน้ำ
ปี พ.ศ. 2559
4 การพัฒนาเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณน้อยแบบสเตอร์บรัชสำหรับการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงปนเปื้อนปริมาณน้อย
ปี พ.ศ. 2558
5 ขั้วไฟฟ้าที่ดัดแปลงด้วยนาโนคอมโพสิทของโลหะเฮกซะไซยาโนเฟอเรตและคาร์บอนรูพรุนระดับเมโซที่เรียงตัวเป็นระเบียบสำหรับการตรวจวัดซัลไฟต์
6 การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าแบบไม่ใช้เอนไซม์สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
7 การพัฒนาเซนเซอร์แบบตรวจวัดสีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับตรวจวัดเมทแอมเฟตามีนภาคสนาม
ปี พ.ศ. 2554
8 แอฟฟินิตีสมาร์ทพอลิเมอร์เจลสำหรับตรวจวัดกลูโคส
ปี พ.ศ. 2553
9 ไทโอยูเรียฟิล์มบนอิเล็กโทรดแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับคาพาซิทิฟอิมมูโนเซนเซอร์
ปี พ.ศ. 2552
10 ไทโอยูเรียฟิล์มบนอิเล็กโทรดแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับคาพาซิทิฟอิมมูโนเซนเซอร์
11 สังเคราะห์เส้นลวดพอลิเมอร์นาโนเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับและดัดแปลงผิวขั้วไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดสารอินทรีย์
12 ไทโอยูเรียฟิล์มบนอิเล็กโทรดแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับคาพาซิทิฟอิมมูโนเซนเซอร์
13 การสังเคราะห์ฟิล์มบางที่มีรูพรุนระดับนาโนโดยอาศัยวิธีการเกาะติดทางไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดสารอินทรีย์(NANOTEC)
14 เฟสอยู่กับที่ใหม่สำหรับสารประกอบอินทรีย์ปริมาณน้อย
15 โมเลกุลลาร์อิมพรินเด็ด โพลิเมอร์ สำหรับสารอินทรีย์ย่อยสลายยาก
16 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในโรงงานอุตสาหกรรม(ต้นน้ำ)กาว
17 การพัฒนาเทคนิคเมมเบรนอินเลตแมสสเปกโตรเมทรีสำหรับวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์กึ่งระเหยง่าย
18 การพัฒนาเซนเซอร์สำหรับวิเคราะห์สารพิษอันตรายที่ปนเปื้อนในตัวอย่าง
19 การสังเคราะห์ฟิล์มบางที่มีรูพรุนระดับนาโนโดยอาศัยวิธีการเกาะติดทางไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดสารอินทรีย์
20 การพัฒนาวิเคราะห์สำหรับตรวจติดตามฟอร์มาลดีไฮด์ในอุตสาหกรรมการผลิตกาว
21 การพัฒนาเทคนิคเฮดสเปซร่วมกับตัวดูดซับของแข็งปริมาณน้อย สำหรับวิเคราะห์สไตรีนตกค้างในอาหารบรรจุภัณฑ์ชนิดโพลีสไตรีนโฟม
22 Development of Technologies of Greenhouse Gases Source Control and Slink increase at Tropical Peat Swamps.
23 ไทโอยูเรียฟิล์มบนอิเล็กโทรดแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับคาพาซิทิฟอิมมูโนเซนเซอร์
ปี พ.ศ. 2545
24 ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณสารอาหาร (สารประกอบไนโทรเจน) ของลุ่มน้ำบางนราด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2544
25 ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณสารอาหาร (สารประกอบไนโทรเจน) ของลุ่มน้ำบางนราด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2543
26 ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณสารอาหาร(สารประกอบไนโทรเจน) ของลุ่มน้ำบางนรา ด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2539
27 เอนไซม์เซนเซอร์ สำหรับไอออนโลหะหนัก
ปี พ.ศ. 2535
28 เอนไซม์เซนเซอร์ สำหรับไอออนโลหะหนัก
29 การหาปริมาณเอทธานอลโดยใช้จุลินทรีย์แบบตรึงเซลล์
30 เอนไซม์เซนเซอร์ สำหรับไอออนโลหะหนัก
ปี พ.ศ. 2534
31 การหาปริมาณเอทธานอลโดยใช้จุลินทรีย์แบบตรึงเซลล์
32 การหาปริมาณเอทธานอล โดยใช้จุลินทรีย์แบบตรึงเซลล์
ปี พ.ศ. 2532
33 การศึกษาหาปริมาณไนเตรตและไนโตรต์ในน้ำของภาคใต้
ปี พ.ศ. 2531
34 การศึกษาหาปริมาณไนเตรตและไนโตรต์ในน้ำของภาคใต้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
35 การประยุกต์ใช้ครัยโอเจลแนวใหม่ในการเตรียมตัวอย่างและเซนเซอร์
36 การพัฒนาชุดทดสอบฟอร์มาลิน