ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพทาย พงษ์เพียจันทร์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1
3 2551 3
4 2549 1
5 2546 1
6 2545 1
7 2540 1
8 2539 1
9 543 40
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตน้ำเชื้อโคนมแยกเพศเพื่อใช้ในการผสมเทียม
ปี พ.ศ. 2552
2 ผลของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ต้านแอนติเจน จากโคฟรีเชียนเพศผู้ กับปฏิกิริยาความเป็นพิษต่อสเปิร์มโคขาวลำพูน
ปี พ.ศ. 2551
3 การพัฒนาอุปกรณ์สอดช่องคลอด เพื่อเหนี่ยวนำการเป็นสัดพร้อมกันในแพะ
4 ผลของโมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อปฏิกิริยาไซโตทอกซิค เพื่อลดสเปิร์มที่มีโครโมโซมวาย ในน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์ชาโลเลย์
5 การผลิตน้ำเชื้อโคนมแช่แข็งที่ผ่านกระบวนการคัดเพศเมีย ด้วยปฏิกิริยาไซโตทอกซิคซิตี้
ปี พ.ศ. 2549
6 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อฮอร์โมนโมนโปรเจสเตอโรนสำหรับวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ โคในระบบสืบพันธุ์โคในระดับฟาร์ม
ปี พ.ศ. 2546
7 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมือง สำหรับชุมชนตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2545
8 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารเสริมแร่ธาตุ และอาหารข้นแก่สหกรณ์โคนมแม่ตง จำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนม และการสืบพันธุ์ของโคนม
ปี พ.ศ. 2540
9 การใช้เทคนิคการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีย์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของโค : การวิเคราะห์ หาระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรนและอีสตราไดออลโดยวิธีเอนไซม์อิมมูนโนแอสเซ
ปี พ.ศ. 2539
10 การใช้เทคนิคการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีย์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของโค : การวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรนและอีสตราไดออล โดยวิธีเอนไซม์อิมมูนโนแอสเซ : รายงานฉบับสมบูรณ์