ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพชร นันทิวัฒนา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2553 2
3 2551 1
4 2549 2
5 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ประสิทธิผลชุดอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับการนำไปคัดกรองความเสี่ยงในการล้มในผู้สูงวัย
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาการกระจายความร้อนของการทำลายเซลล์มะเร็งย่านความถี่ ไมโครเวฟด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนท์
3 การศึกษาการกระจายความร้อนของการทำลายเซลล์มะเร็งผ่านความถี่ไมโครเวฟด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนท์
ปี พ.ศ. 2551
4 การลงทะเบียนภาพไม่เป็นเชิงเส้นด้วยการแปลงเวฟเล็ตแบบเต็มหน่วย และทินเพลทสไปลน์
ปี พ.ศ. 2549
5 การลงทะเบียนภาพไม่เป็นเชิงเส้นด้วยการแปลงเวฟเล็ตแบบเต็มหน่วย และทินเพลทสไปลน์
6 การประยุกต์การแปลงเวฟเล็ตแบบเต็มหน่วยและจุด ที่มีความโค้งสูงสุดบนเส้นโค้งในการลงทะเบียนภาพ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การศึกษาการกระจายความร้อนของการทำลายเซลล์มะเร็งย่านความถี่ ไมโครเวฟด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนท์