ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพชรไสว ลิ้มตระกูล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พนิษฐา พานิชาชีวะกุล 8
2 กิตติภูมิ ภิญโย 4
3 สมศักดิ์ เทียมเก่า 4
4 อัมพร เจริญชัย 4
5 พูลสุข ศิริพูล 4
6 ภาวิณี พรหมบุตร 3
7 วิฑูรย์ เชื้อสวน 3
8 วชิรศักดิ์ อภิพัฒฐ์กานต์ 3
9 วนิดา ศรีพรหมษา 3
10 จิราพร วรวงศ์ 3
11 กาญจนา ปัญญาธร 3
12 วันเพ็ญ ปัณราช 2
13 สุชาดา สุวรรณคำ 2
14 ศรีสุดา ลุนพุฒิ 2
15 วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ 2
16 มณฑิรา เขียวยิ่ง 2
17 พรรณี เหมือนวงศ์ 2
18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 2
19 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
20 นุชจรีย์ รัตนประภาศิริ 2
21 ดวงเดือน หัสโรห์ 2
22 วราลักษณ์ กิตติวัฒน์ไพศาล 2
23 จงรัก อิฐรัตน์ 2
24 นิภาพรรณ สังวรดี 2
25 ประสบสุข ศรีแสนปาง 2
26 จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล 2
27 สมพงษ์ ศรีแสนปาง 2
28 เข็มทอง ตรีเนตรไพบูลย์ 1
29 ธรณิศ สายวัฒน์ 1
30 มณีรัตน์ อวยสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2552 2
4 2551 5
5 2547 1
6 2546 1
7 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยการมี ส่วนร่วมของชุมชนในบริบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2557
2 สภาพปัญหาและความต้องการของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3 สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคอย่างมีส่วนร่วม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพประชากรกลุ่มเสี่ยงระยะก่อนเบาหวาน ในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนารูปแบบและระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของศูนย์บริการสาธารณสุขเขตเมือง
7 การพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของศูนย์บริการสาธารณสุขเขตเมือง
8 การพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของศูนย์บริการสาธารณสุขเขตเมือง
9 การพัฒนารูปแบบและระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของศูนย์บริการสาธารณสุขเขตเมือง
10 การพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิของศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง
ปี พ.ศ. 2547
11 การพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของศูนย์บริการสาธารณสุขเขตเมือง II
ปี พ.ศ. 2546
12 การพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของศูนย์บริการสาธารณสุขเขตเมือง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 การพัฒนาแนวทางการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคหอบหืด ของศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
14 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
15 แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงระยะก่อนความดันโลหิตสูงในชุมชนแห่งหนึ่งของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
16 การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วนในชุมชน บ้านทุ่งแต้ หมู่ 1 ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
17 การพัฒนาบริหารสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานของสถานีอนามัยกุดตุ้ม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
18 การสร้างบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชน ชุมชนหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
19 การดำเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรคในชุมชนสถานีอนามัยบ้านวังแสง ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
20 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
21 การพัฒนาบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชน
22 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน