ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพชรา พิพัฒน์สันติกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 รูปแบบการพัฒนาวินัยนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2554
3 การวิเคราะห์โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสถาบันผลิตครู และนิสิต/นักศึกษาครู โครงการนำร่อง พ.ศ. 2552 และ 2553
ปี พ.ศ. 2550
4 การจัดทำมาตรฐานการวิจัยในหน่วยงานวิจัยภาครัฐ
ปี พ.ศ. 2547
5 การวิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
ปี พ.ศ. 2546
6 รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2543
7 การวิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
ปี พ.ศ. 2542
8 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สายงานการสอน
ปี พ.ศ. 2541
9 รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2539
10 ผลของปฏิสัมพันธ์ของระดับความเชี่ยวชาญ และปริมาณข้อมูลที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบ
11 ผลของปฏิสัมพันธ์ของระดับความเชี่ยวชาญและปริมาณข้อมูลที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบ
12 ผลของปฏิสัมพันธ์ของระดับความเชี่ยวชาญ และปริมาณข้อมูลที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบ
ปี พ.ศ. 2537
13 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สายงานการสอน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 การจัดทำมาตรฐานการวิจัยในหน่วยงานวิจัยภาครัฐ