ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 5
2 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 4
3 บุญส่ง องค์พิพัฒน์กุล 4
4 นพดล สหสุนทรวุฒิ 4
5 ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ 4
6 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 3
7 จอมจิน จันทรสกุล 2
8 รุ่งเพชร สกุลบำรุงศิลป์ 2
9 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
10 นวลศรี นิวัติศัยวงศ์ 2
11 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
12 ศุภชัย จิรคุปต์ 2
13 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 2
14 ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ 2
15 วีณา จิรัจฉริยากูล 2
16 สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย 2
17 ละออ ชัยลือกิจ 2
18 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 2
19 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
20 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 2
21 อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 2
22 รัชตะ รัชตะนาวิน 2
23 พงค์อมร บุนนาค 2
24 จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน 2
25 ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช 2
26 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
27 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
28 ศิริพา อุดมอักษร 1
29 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
30 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
31 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
32 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
33 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
34 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
35 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 1
36 อัญชลี จิตรักนที 1
37 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
38 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
39 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
40 limw0002@kku.ac.th 1
41 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
42 พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร 1
43 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
44 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
45 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
46 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
47 คทา บัณฑิตานุกูล 1
48 สุนทรี วัชรดำรงกุล 1
49 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
50 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
51 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
52 ฉันทนา ผดุงทศ 1
53 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
54 อังคณา แสงนภากาศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 2
6 2551 2
7 2550 3
8 2547 1
9 2545 1
10 2543 2
11 2539 1
12 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ระบบราคาอ้างอิงของยาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา
3 การกำหนดราคาเบิกจ่ายของยาและผลกระทบต่องบประมาณโรงพยาบาลภาครัฐในปีงบประมาณ ๒๕๕๓
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิเคราะห์นโยบายเพื่อตอบสนองและเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดนกและ/หรือไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม ลักษณะทางเมตาลอลิกและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในคนไทย
6 Cost-Effectiveness Analysis of Thaizolidinediones in Uncontrolled Type 2 Diabetic Patients Receiving Sulfonylureas and Metformin in Thailand.
ปี พ.ศ. 2552
7 ประเมินการใช้ยาก่อนและหลังการเบิกจ่ายตรงของสวัสดิการข้าราชการในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพมหานคร
8 Drug Price and Access
ปี พ.ศ. 2551
9 การศึกษาความชุกของปัญหาทางคลินิกที่เกิดจากการใช้สารที่มีสเตียรอยด์ปะปน โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
10 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ กรณีศึกษา โรงพยาบาลภาครัฐ ในจังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2550
11 การศึกษาความชุกของปัญหาทางคลินิกที่เกิดจากการใช้สารที่มีสเตียรอยด์ปะปน โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
12 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม ลักษณะทางเมตาลอลิกและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในคนไทย
13 Cost-Effectiveness Analysis of Thaizolidinediones in Uncontrolled Type 2 Diabetic Patients Receiving Sulfonylureas and Metformin in Thailand.
ปี พ.ศ. 2547
14 โครงการวิจัยจัดสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2545
15 โครงการวิจัยจัดสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2543
16 การสังเคราะห์วิสัยทัศน์ของประชาคมเภสัชกรสำหรับการปฏิรูประบบสาธารณสุขภาพ
17 ศึกษาและวิจัยหาวัตถุดิบซึ่งเป็นเภสัชภัณฑ์ที่สมควรทำการผลิตภายในประเทศ
ปี พ.ศ. 2539
18 ศึกษาและวิจัยหาวัตถุดิบซึ่งเป็นเภสัชภัณฑ์ที่สมควรทำการผลิตภายในประเทศ