ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 5
2 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 4
3 บุญส่ง องค์พิพัฒน์กุล 4
4 นพดล สหสุนทรวุฒิ 4
5 ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ 4
6 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 3
7 จอมจิน จันทรสกุล 2
8 รุ่งเพชร สกุลบำรุงศิลป์ 2
9 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
10 นวลศรี นิวัติศัยวงศ์ 2
11 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
12 ศุภชัย จิรคุปต์ 2
13 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 2
14 ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ 2
15 วีณา จิรัจฉริยากูล 2
16 สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย 2
17 ละออ ชัยลือกิจ 2
18 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 2
19 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
20 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 2
21 อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 2
22 รัชตะ รัชตะนาวิน 2
23 พงค์อมร บุนนาค 2
24 จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน 2
25 ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช 2
26 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
27 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
28 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
29 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 1
30 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
31 ศิริพา อุดมอักษร 1
32 อังคณา แสงนภากาศ 1
33 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
34 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
35 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
36 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
37 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
38 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
39 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
40 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
41 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
42 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
43 limw0002@kku.ac.th 1
44 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
45 อัญชลี จิตรักนที 1
46 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
47 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
48 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
49 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
50 ฉันทนา ผดุงทศ 1
51 สุนทรี วัชรดำรงกุล 1
52 คทา บัณฑิตานุกูล 1
53 พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร 1
54 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 1
4 2552 2
5 2551 1
6 2543 1
7 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ระบบราคาอ้างอิงของยาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา
3 การกำหนดราคาเบิกจ่ายของยาและผลกระทบต่องบประมาณโรงพยาบาลภาครัฐในปีงบประมาณ ๒๕๕๓
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิเคราะห์นโยบายเพื่อตอบสนองและเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดนกและ/หรือไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
5 ประเมินการใช้ยาก่อนและหลังการเบิกจ่ายตรงของสวัสดิการข้าราชการในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพมหานคร
6 Drug Price and Access
ปี พ.ศ. 2551
7 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ กรณีศึกษา โรงพยาบาลภาครัฐ ในจังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2543
8 การสังเคราะห์วิสัยทัศน์ของประชาคมเภสัชกรสำหรับการปฏิรูประบบสาธารณสุขภาพ