ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 5
2 ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ 4
3 นพดล สหสุนทรวุฒิ 4
4 บุญส่ง องค์พิพัฒน์กุล 4
5 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 4
6 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 3
7 นวลศรี นิวัติศัยวงศ์ 2
8 สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย 2
9 จอมจิน จันทรสกุล 2
10 ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ 2
11 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 2
12 รุ่งเพชร สกุลบำรุงศิลป์ 2
13 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
14 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
15 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 2
16 วีณา จิรัจฉริยากูล 2
17 จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน 2
18 ละออ ชัยลือกิจ 2
19 รัชตะ รัชตะนาวิน 2
20 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
21 ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช 2
22 อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 2
23 ศุภชัย จิรคุปต์ 2
24 พงค์อมร บุนนาค 2
25 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 2
26 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
27 limw0002@kku.ac.th 1
28 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
29 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
30 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
31 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
32 อัญชลี จิตรักนที 1
33 คทา บัณฑิตานุกูล 1
34 สุนทรี วัชรดำรงกุล 1
35 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
36 พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร 1
37 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
38 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
39 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
40 ฉันทนา ผดุงทศ 1
41 อังคณา แสงนภากาศ 1
42 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 1
43 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
44 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
45 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
46 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
47 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
48 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
49 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
50 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
51 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
52 ศิริพา อุดมอักษร 1
53 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
54 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 1
4 2552 2
5 2551 1
6 2543 1
7 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ระบบราคาอ้างอิงของยาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา
3 การกำหนดราคาเบิกจ่ายของยาและผลกระทบต่องบประมาณโรงพยาบาลภาครัฐในปีงบประมาณ ๒๕๕๓
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิเคราะห์นโยบายเพื่อตอบสนองและเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดนกและ/หรือไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
5 ประเมินการใช้ยาก่อนและหลังการเบิกจ่ายตรงของสวัสดิการข้าราชการในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพมหานคร
6 Drug Price and Access
ปี พ.ศ. 2551
7 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ กรณีศึกษา โรงพยาบาลภาครัฐ ในจังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2543
8 การสังเคราะห์วิสัยทัศน์ของประชาคมเภสัชกรสำหรับการปฏิรูประบบสาธารณสุขภาพ