ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 เทคโนโลยีการใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ควบคุมโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์และส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2559
2 เทคโนโลยีการใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ควบคุมโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์และส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2558
3 การทดสอบควบคุมโรคพืชและส่งเสริมการเจริญเติบโตของแตงแคนตาลูปร่วมกับเกษตรกรและภาคเอกชนโดยใช้เชื้อสเตรป-พีอาร์ 87
4 การควบคุมโรคเมล็ดพันธุ์ข้าวและส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าวโดยเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
5 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อ Streptomyces ควบคุมโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2557
6 บทบาทการส่งเสริมการเจริญเติบโตและกระตุ้นภูมิต้านทานโรคของพริกโดย Streptomyces
7 โครงการถ่ายทอดการใช้เชื้อสเตรป-พีอาร์ 87 ควบคุมโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในแปลงปลูกพริก
8 การควบคุมโรคเมล็ดพันธุ์ข้าวและส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าวโดยเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
9 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อ Streptomyces ควบคุมโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2556
10 การจัดการโรคแอนแทรกโนสของพริกโดยชีววิธี
11 การควบคุมโรคเมล็ดพันธุ์ข้าวและส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าวโดยเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
ปี พ.ศ. 2555
12 บทบาทของเชื้อ Streptomyces ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ
13 การเลี้ยงขยายปริมาณเชื้อ streptomyces -PR87 และทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคผลเน่าแบคทีเรียและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
14 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อ Streptomyces ควบคุมโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศ
15 บทบาทของเชื้อ Streptomyces ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ V
16 การผลิตและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและกระตุ้นความต้านทานโรคทางใบในมะเขือเทศ
17 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อ Streptomyces ควบคุมโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศ
18 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อ Streptomyces ควบคุมโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2554
19 บทบาทของเชื้อ Streptomyces ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ IV
20 การพัฒนาชุดตรวจไวรัสใบด่างเขียวของแตงกวา
21 โครงการประเมินเชื่อพันธุ์กรรมแตงกวาและพัฒนาสายพันธุ์แตงกวาพันธุ์แท้ต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว CGMMV
22 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อ Streptomyces ควบคุมโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศ
23 กลยุทธ์การควบคุมโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศโดยเชื้อสเตรปโตมัยซิส
24 กลยุทธ์การควบคุมโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศโดยเชื้อสเตรปโตมัยซิส
25 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อ Streptomyces ควบคุมโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศ
26 การจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชในกลุ่ม fluorescent Pseudomonas และการผลิตแอนติซีรัมสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรค
ปี พ.ศ. 2553
27 บทบาทของเชื้อ Streptomyces ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ III
28 การจัดการโรคแอนแทรกโนสของพริกโดยชีววิธี
29 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อ Streptomyces ควบคุมโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศ
30 การผลิตและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและกระตุ้นความต้านทานโรคทางใบในมะเขือเทศ
31 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
32 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อ Streptomyces ควบคุมโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศ
33 การพัฒนาชุดตรวจไวรัสใบด่างเขียวของแตงกวา
34 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาให้ต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
35 การพัฒนาชุดตรวจไวรัสใบด่างเขียวของแตงกวา
36 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาให้ต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
37 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
38 การจัดจำแนกและการผลิตแอนติซีรัมเชื้อไวรัสในจีนัส TOBAMOVIRUS จากพริกและมะเขือเทศในเขตการผลิตเมล็ดพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2552
39 บทบาทของเชื้อ Streptomyces ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ II
40 กลยุทธ์การควบคุมโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศโดยเชื้อสเตรปโตมัยซิส
41 ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อไวรัสใบด่างเขียว(CGMMV) ในแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการประเมินเชื้อพันธุกรรมแตงกวาที่ต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว(ปีที่ 1/2)
42 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทางเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
43 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทางเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
44 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
45 การจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชกลุ่มโคโลนีสีเหลืองที่แยกได้จากพืชวงศ์แตง โดยเทคนิคชีวโมเลกุล และการผลิตโพลีโคลนอลแอนติซีรัมที่จำเพาะกับเชื้อ
46 การผลิตและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและกระตุ้นความต้านทานโรคทางใบในมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2551
47 บทบาทของเชื้อ Streptomyces ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ
48 การผลิตและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและกระตุ้นความต้านทานโรคทางใบในมะเขือเทศ
49 การผลิตและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและกระตุ้นความต้านทานโรคทางใบในมะเขือเทศ
50 การบริหารจัดการโรคพืชเพื่อการผลิตแตงในเชิงพาณิชย์
51 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
52 ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อไวรัสใบด่างเขียว(CGMMV)ในแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการประเมินเชื้อพันธุกรรมแตงกวาที่ต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
53 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทางเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
54 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
55 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
ปี พ.ศ. 2550
56 ฐานข้อมูลโรคพืชที่สำคัญในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออก: โรคพืชวงศ์แตง
57 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาให้ต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว III
58 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
59 การพัฒนาชุดตรวจไวรัสใบด่างเขียวของแตงกวา
60 ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อไวรัสใบด่างเขียวในแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
61 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
62 การบริหารจัดการโรคพืชเพื่อการผลิตแตงในเชิงพาณิชย์
63 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงให้ต้านทานไวรัสโดยเทคนิคการถ่ายยีน : กรณีศึกษาเบื้องต้นของถั่วลิสงในประเทศไทย
64 การใช้เชื้อแอคติโนมัยซิทสำหรับควบคุมโรคที่สำคัญของผัก โดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์
65 การใช้เชื้อแอคติโนมัยซิทสำหรับควบคุมโรคที่สำคัญของผัก โดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2549
66 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาให้ต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว II
67 การพัฒนาชุดตรวจไวรัสใบด่างเขียวของแตงกวา
68 การใช้เชื้อแอกติโนมัยซิสในการควบคุมโรคพืชผักที่สำคัญโดยชีววิธีในเชิงพณิชย์
69 การใช้เชื้อแอกติโนมัยซิสในการควบคุมโรคพืชผักที่สำคัญโดยชีววิธีในเชิงพณิชย์
70 การพัฒนาชุดตรวจไวรัสใบด่างเขียวของแตงกวา
ปี พ.ศ. 2548
71 การพัฒนาชุดตรวจไวรัสใบด่างเขียวของแตงกวา
72 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาให้ต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
73 การใช้เชื้อแอกติโนมัยซิสในการควบคุมโรคพืชผักที่สำคัญโดยชีววิธีในเชิงพณิชย์
74 การใช้เชื้อแอคติโนมัยซิทสำหรับควบคุมโรคที่สำคัญของผัก โดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์
75 การใช้เชื้อแอคติโนมัยซิทสำหรับควบคุมโรคที่สำคัญของผัก โดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2547
76 การใช้เชื้อแอกติโนมัยซิสในการควบคุมโรคพืชผักที่สำคัญโดยชีววิธีในเชิงพณิชย์
77 การพัฒนาเทคนิค RT-PCR สำหรับตรวจและวินิจฉัยเชื้อไวรอยด์ สาเหตุโรคยอดพุ่มฝอยมะเขือเทศ
78 การพัฒนาเทคนิค ELISA สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคเหี่ยวมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียต้องห้ามในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศเพื่อการส่งออก
79 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงให้ต้านทานไวรัสโดยเทคนิคการถ่ายยีน: กรณีศึกษาเบื้องต้นของถั่วลิสงในประเทศไทย
80 การพัฒนาเทคนิค ELISA สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคเหี่ยวมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียต้องห้ามในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ เพื่อการส่งออก
81 การพัฒนาเทคนิค RT-PCR สำหรับตรวจและวินิจฉัยเชื้อไวรอยด์สาเหตุโรคยอดพุ่มฝอยมะเขือเทศ
82 การพัฒนาเทคนิค ELISA สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคเหี่ยวมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียต้องห้ามในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ เพื่อการส่งออก
83 การพัฒนาเทคนิค RT-PCR สำหรับตรวจและวินิจฉัยเชื้อไวรอยด์สาเหตุโรคยอดพุ่มฝอยมะเขือเทศ
84 การพัฒนาเทคนิค ELISA สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคเหี่ยวมะเขือเทศ ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียต้องห้าม ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ เพื่อการส่งออก
85 การพัฒนาเทคนิค RT-PCR สำหรับตรวจและวินิจฉัยเชื้อไวรอยด์ สาเหตุโรคยอดพุ่มฝอยมะเขือเทศ
86 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงให้ต้านทานไวรัสโดยเทคนิคการถ่ายยีน : กรณีศึกษาเบื้องต้นของถั่วลิสงในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
87 การใช้เชื้อแอคติโนมัยซิทสำหรับควบคุมโรคที่สำคัญของผัก โดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์ II
88 การใช้เชื้อแอคติโนมัยซิทสำหรับควบคุมโรคที่สำคัญของผัก โดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2545
89 การใช้เชื้อแอคติโนมัยซิทสำหรับควบคุมโรคที่สำคัญของผัก โดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์
90 การพัฒนาเทคนิค RT-PCR สำหรับตรวจและวินิจฉัยเชื้อไวรอยด์สาเหตุโรคยอดพุ่มฝอยมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2544
91 การพัฒนาเทคนิค RT-PCR สำหรับตรวจและวินิจฉัยเชื้อไวรอยด์สาเหตุโรคยอดพุ่มฝอยมะเขือเทศ
92 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงให้ต้านทานไวรัสโดยเทคนิคการถ่ายยีน : กรณีศึกษาเบื้องต้นของถั่วลิสงในประเทศไทย
93 การพัฒนาเทคนิค ELISA สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคเหี่ยวมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียต้องห้ามในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ เพื่อการส่งออก
94 การผลิตแอนติซีรั่ม และ DNA probe เพื่อหาเชื้อ Salmonella spp.
ปี พ.ศ. 2543
95 การพัฒนาเทคนิค ELISA สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคเหี่ยวมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียต้องห้ามในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ เพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
96 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อสเตรปโตมัยซิสปฏิปักษ์ สำหรับควบคุมโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศ
97 การจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชในกลุ่ม fluorescent Pseuaomonas และการผลิตแอนติซีรั่มสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรค
98 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว