ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 เทคโนโลยีการใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ควบคุมโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์และส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2559
2 เทคโนโลยีการใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ควบคุมโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์และส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2558
3 การทดสอบควบคุมโรคพืชและส่งเสริมการเจริญเติบโตของแตงแคนตาลูปร่วมกับเกษตรกรและภาคเอกชนโดยใช้เชื้อสเตรป-พีอาร์ 87
4 การควบคุมโรคเมล็ดพันธุ์ข้าวและส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าวโดยเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
5 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อ Streptomyces ควบคุมโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2557
6 บทบาทการส่งเสริมการเจริญเติบโตและกระตุ้นภูมิต้านทานโรคของพริกโดย Streptomyces
7 โครงการถ่ายทอดการใช้เชื้อสเตรป-พีอาร์ 87 ควบคุมโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในแปลงปลูกพริก
8 การควบคุมโรคเมล็ดพันธุ์ข้าวและส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าวโดยเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
9 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อ Streptomyces ควบคุมโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2556
10 การจัดการโรคแอนแทรกโนสของพริกโดยชีววิธี
11 การควบคุมโรคเมล็ดพันธุ์ข้าวและส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าวโดยเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
ปี พ.ศ. 2555
12 บทบาทของเชื้อ Streptomyces ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ
13 การเลี้ยงขยายปริมาณเชื้อ streptomyces -PR87 และทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคผลเน่าแบคทีเรียและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
14 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อ Streptomyces ควบคุมโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศ
15 บทบาทของเชื้อ Streptomyces ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ V
16 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อ Streptomyces ควบคุมโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศ
17 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อ Streptomyces ควบคุมโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2554
18 บทบาทของเชื้อ Streptomyces ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ IV
19 โครงการประเมินเชื่อพันธุ์กรรมแตงกวาและพัฒนาสายพันธุ์แตงกวาพันธุ์แท้ต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว CGMMV
20 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อ Streptomyces ควบคุมโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศ
21 กลยุทธ์การควบคุมโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศโดยเชื้อสเตรปโตมัยซิส
22 กลยุทธ์การควบคุมโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศโดยเชื้อสเตรปโตมัยซิส
23 การจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชในกลุ่ม fluorescent Pseudomonas และการผลิตแอนติซีรัมสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรค
ปี พ.ศ. 2553
24 บทบาทของเชื้อ Streptomyces ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ III
25 การจัดการโรคแอนแทรกโนสของพริกโดยชีววิธี
26 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อ Streptomyces ควบคุมโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศ
27 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อ Streptomyces ควบคุมโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศ
28 การพัฒนาชุดตรวจไวรัสใบด่างเขียวของแตงกวา
29 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาให้ต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
30 การพัฒนาชุดตรวจไวรัสใบด่างเขียวของแตงกวา
31 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาให้ต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
32 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
33 การจัดจำแนกและการผลิตแอนติซีรัมเชื้อไวรัสในจีนัส TOBAMOVIRUS จากพริกและมะเขือเทศในเขตการผลิตเมล็ดพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2552
34 บทบาทของเชื้อ Streptomyces ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ II
35 ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อไวรัสใบด่างเขียว(CGMMV) ในแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการประเมินเชื้อพันธุกรรมแตงกวาที่ต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว(ปีที่ 1/2)
36 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทางเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
37 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทางเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
38 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
39 การจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชกลุ่มโคโลนีสีเหลืองที่แยกได้จากพืชวงศ์แตง โดยเทคนิคชีวโมเลกุล และการผลิตโพลีโคลนอลแอนติซีรัมที่จำเพาะกับเชื้อ
40 การผลิตและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและกระตุ้นความต้านทานโรคทางใบในมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2551
41 บทบาทของเชื้อ Streptomyces ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ
42 ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อไวรัสใบด่างเขียว(CGMMV)ในแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการประเมินเชื้อพันธุกรรมแตงกวาที่ต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
43 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทางเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
44 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
45 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
ปี พ.ศ. 2550
46 ฐานข้อมูลโรคพืชที่สำคัญในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออก: โรคพืชวงศ์แตง
47 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาให้ต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว III
48 การใช้เชื้อแอคติโนมัยซิทสำหรับควบคุมโรคที่สำคัญของผัก โดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์
49 การใช้เชื้อแอคติโนมัยซิทสำหรับควบคุมโรคที่สำคัญของผัก โดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2549
50 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาให้ต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว II
51 การพัฒนาชุดตรวจไวรัสใบด่างเขียวของแตงกวา
52 การใช้เชื้อแอกติโนมัยซิสในการควบคุมโรคพืชผักที่สำคัญโดยชีววิธีในเชิงพณิชย์
53 การใช้เชื้อแอกติโนมัยซิสในการควบคุมโรคพืชผักที่สำคัญโดยชีววิธีในเชิงพณิชย์
54 การพัฒนาชุดตรวจไวรัสใบด่างเขียวของแตงกวา
ปี พ.ศ. 2548
55 การพัฒนาชุดตรวจไวรัสใบด่างเขียวของแตงกวา
56 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาให้ต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
57 การใช้เชื้อแอกติโนมัยซิสในการควบคุมโรคพืชผักที่สำคัญโดยชีววิธีในเชิงพณิชย์
58 การใช้เชื้อแอคติโนมัยซิทสำหรับควบคุมโรคที่สำคัญของผัก โดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์
59 การใช้เชื้อแอคติโนมัยซิทสำหรับควบคุมโรคที่สำคัญของผัก โดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2547
60 การใช้เชื้อแอกติโนมัยซิสในการควบคุมโรคพืชผักที่สำคัญโดยชีววิธีในเชิงพณิชย์
61 การพัฒนาเทคนิค RT-PCR สำหรับตรวจและวินิจฉัยเชื้อไวรอยด์ สาเหตุโรคยอดพุ่มฝอยมะเขือเทศ
62 การพัฒนาเทคนิค ELISA สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคเหี่ยวมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียต้องห้ามในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศเพื่อการส่งออก
63 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงให้ต้านทานไวรัสโดยเทคนิคการถ่ายยีน: กรณีศึกษาเบื้องต้นของถั่วลิสงในประเทศไทย
64 การพัฒนาเทคนิค ELISA สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคเหี่ยวมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียต้องห้ามในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ เพื่อการส่งออก
65 การพัฒนาเทคนิค RT-PCR สำหรับตรวจและวินิจฉัยเชื้อไวรอยด์สาเหตุโรคยอดพุ่มฝอยมะเขือเทศ
66 การพัฒนาเทคนิค ELISA สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคเหี่ยวมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียต้องห้ามในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ เพื่อการส่งออก
67 การพัฒนาเทคนิค RT-PCR สำหรับตรวจและวินิจฉัยเชื้อไวรอยด์สาเหตุโรคยอดพุ่มฝอยมะเขือเทศ
68 การพัฒนาเทคนิค ELISA สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคเหี่ยวมะเขือเทศ ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียต้องห้าม ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ เพื่อการส่งออก
69 การพัฒนาเทคนิค RT-PCR สำหรับตรวจและวินิจฉัยเชื้อไวรอยด์ สาเหตุโรคยอดพุ่มฝอยมะเขือเทศ
70 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงให้ต้านทานไวรัสโดยเทคนิคการถ่ายยีน : กรณีศึกษาเบื้องต้นของถั่วลิสงในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
71 การใช้เชื้อแอคติโนมัยซิทสำหรับควบคุมโรคที่สำคัญของผัก โดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์ II
72 การใช้เชื้อแอคติโนมัยซิทสำหรับควบคุมโรคที่สำคัญของผัก โดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2545
73 การใช้เชื้อแอคติโนมัยซิทสำหรับควบคุมโรคที่สำคัญของผัก โดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์
74 การพัฒนาเทคนิค RT-PCR สำหรับตรวจและวินิจฉัยเชื้อไวรอยด์สาเหตุโรคยอดพุ่มฝอยมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2544
75 การพัฒนาเทคนิค RT-PCR สำหรับตรวจและวินิจฉัยเชื้อไวรอยด์สาเหตุโรคยอดพุ่มฝอยมะเขือเทศ
76 การพัฒนาเทคนิค ELISA สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคเหี่ยวมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียต้องห้ามในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ เพื่อการส่งออก
77 การผลิตแอนติซีรั่ม และ DNA probe เพื่อหาเชื้อ Salmonella spp.
ปี พ.ศ. 2543
78 การพัฒนาเทคนิค ELISA สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคเหี่ยวมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียต้องห้ามในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ เพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
79 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อสเตรปโตมัยซิสปฏิปักษ์ สำหรับควบคุมโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศ
80 การจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชในกลุ่ม fluorescent Pseuaomonas และการผลิตแอนติซีรั่มสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรค