ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 18
2 สุรีย์พร กฤษเจริญ 12
3 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 8
4 อรุณพร อิฐรัตน์ 7
5 กัญจนี พลอินทร์ 6
6 ถนอมศรี อินทนนท์ 5
7 สุระพร ปุ้ยเจริญ 5
8 สุมาลี หอศิริธรรม 5
9 งบประมาณแผ่นดิน 5
10 จรัสศรี บัวบาน 4
11 วราภรณ์ นุ่นแก้ว 3
12 อุดม พานทอง 3
13 วิฑูรย์ สังฆรักษ์ 3
14 ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร 2
15 วัลยา คุโรปกรณ์พงษ์ 2
16 รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ 2
17 วราภรณ์ พุ่มแก้ว 2
18 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 2
19 ทัศนีย์ ตริวรรณชัย 2
20 พิไลรัตน์ ทองอุไร 2
21 สุธรรม อำพะมะ 2
22 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
23 รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ 2
24 ประณีต ส่งวัฒนา 2
25 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
26 รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ 2
27 สุมาลี สุทธิประดิษฐ์ 2
28 สุมณฑา กุลละวณิชย์ 2
29 ครรชิต เชื้อขำ 1
30 อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ 1
31 พรพิมล เชื้อดวงผุย 1
32 พายัพ มาศนิยม 1
33 ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร 1
34 จีรเนาว์ ทัศศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2556 1
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 2
7 2549 1
8 2548 1
9 2547 1
10 2546 1
11 2545 1
12 2544 2
13 2542 1
14 2541 1
15 543 64
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ผลการวิจัยและความพอใจของพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2558
2 การวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา สำหรับครูเพื่อสร้างทักษะชีวิตและเพศวิถีสำหรับเยาวชนใน 4 จังหวัดในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2556
3 ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ผลการวิจัยและความพอใจของพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2553
4 การวิจัยด้านศักยภาพเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ด้านกำลังคนผดุงครรภ์ในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2552
5 การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาสำหรับครูเพื่อสร้างทักษะชีวิตและเพศวิถีสำหรับเยาวชนใน 4 จังหวัดในภาคใต้
6 ผลของการใช้บทเรียนโปรแกรมถนอมดวงตาต่อระดับการดูแลสุขภาพตา ของครูและนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2551
7 การพัฒนาศักยภาพพ่อแม่เพื่อสอนเรื่องเพศให้กับลูก
8 รูปแบบการพัฒนาพยาบาลและผดุงครรภ์ สำหรับพยาบาลหน่วยฝากครรภ์ห้องคลอดในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2549
9 ผลของการใช้บทเรียนโปรแกรมถนอมดวงตาต่อระดับการดูแลสุขภาพตาของครูและนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2548
10 การจัดการศึกษาต่อเนื่องด้านพยาบาลและผดุงครรภ์ของหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2547
11 ความต้องการเจ้าหน้าที่พยาบาลผดุงครรภ์และองค์ประกอบของการวางแผนการจัดอัตรากำลังด้านผดุงครรภ์ของหัวหน้พยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2546
12 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าวิชาชีพพยาบาลผดุงครรภ์กับคุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2545
13 ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนโปรแกรม เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2544
14 ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนโปรแกรมเรื่อง"การเขียนโครงการวิจัยสุขภาพ"
15 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนทางสังคมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ตามการรับรู้ของประชาชนเขตชายแดนแห่งหนึ่งในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2542
16 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2541
17 ต้นทุนและผลการอบไอน้ำด้วยสมุนไพรต่อการบรรเทาความเจ็บป่วย ผู้ป่วยเอดส์ที่รับการรักษาในวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้