ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เผด็จ สิริยะเสถียร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พิทักษ์ สาเขตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุษาวดี ถาวระ 13
2 อภิวัฏ ธวัชสิน 12
3 จักรวาล ชมภูศรี 11
4 จิตติ จันทร์แสง 11
5 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
6 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
7 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
8 ทายาท ดีสุดจิต 6
9 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
10 อลงกร อมรศิลป์ 6
11 อิศรางค์ นุชประยูร 6
12 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
13 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
14 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
15 ธีรพร ชินชัย 6
16 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
17 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
18 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
19 ยง ภู่วรวรรณ 6
20 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
21 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 6
22 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
23 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
24 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
25 กมล สกุลวิระ 6
26 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
27 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
28 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 6
29 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
30 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
31 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
32 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
33 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
34 ทศพร วิมลเก็จ 6
35 สันนิภา สุรทัตต์ 6
36 จินตนา จิรถาวร 6
37 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
38 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
39 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
40 ธีรกมล เพ็งสกุล 2
41 โสภาวดี มูลเมฆ 2
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
43 วีรยุทธ กิตติชัย 1
44 นันทนา ศิริทรัพย์ 1
45 กุลธิดา ตั้งธงชัยวิริยะ 1
46 สัญชัย พยุงภร 1
47 อัจฉรา ภูมิ 1
48 กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร 1
49 รัชฎาภรณ์ จันทร 1
50 พายุ ภักดีนวน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2558 1
3 2554 1
4 2552 3
5 2551 1
6 2548 1
7 2546 1
8 2535 2
9 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการระบุชนิดของยุงลาย และยุงรำคาญ (Diptera: Culicidae) ในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาศักยภาพในการนำโรคไข้เลือดออกของยุงในแต่ละฤดูกาล
ปี พ.ศ. 2554
3 การวิเคราะห์ไรโบโซมยีนบริเวณ Internal transcribed spacer ส่วนที่ 2 ของแมลงวันที่มีความสำคัญทางการแพทย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 การวิเคราะห์โปรตีโอมิกส์จากต่อมน้ำลายยุงเสือ (Mansonia uniformis)
5 การจำแนกชนิดของแมลงวันหัวเขียวที่สำคัญทางนิติกีฏวิทยาในประเทศไทยจากบริเวณ second internal transcribed spacer ของ ribosomal DNA และยีน NADH dehydrogenase subunit 5
6 การก่อตั้งสายพันธุ์แมลงวันหัวเขียว(Lucilia sericata)เพื่อใช้สำหรับวิธีการรักษาแผลด้วยหนอนแมลงวัน
ปี พ.ศ. 2551
7 การประเมินสมรรถนะของยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ภายหลังการได้รับเชื้อ Wolbachia จากเรือด (Cimax hemipterus)
ปี พ.ศ. 2548
8 การประมาณเวลาการตายโดยอาศัยข้อมูล วงจรชีวิตของแมลงวันบนศพ
ปี พ.ศ. 2546
9 การวิเคราะห์โปรตีนในต่อมน้ำลายยุงลายบ้าน, ยุงลายสวน และยุงแม่ไก่ โดยอิเลคโตรโฟริซิสแบบเอสดีเอสเพจ
ปี พ.ศ. 2535
10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวเขาเผ่าม้ง บ้านแม้วใหม่ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
11 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวเขาเผ่าม้ง บ้านแม้วใหม่ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก / พิทักษ์ สาเขตร์