ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เผด็จ ธรรมรักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพศาล เทียนไทย 9
2 ณุวีร์ ประภัสระกูล 5
3 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 5
4 วิชัย ทันตศุภารักษ์ 4
5 คมกฤช เทียนคำ 4
6 สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ 4
7 เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน 3
8 ศยามณ ศรีสุวัฒนาสกุล 3
9 มงคล เตชะกำพุ 3
10 พนิดา ชนาภิวัฒน์ 2
11 สุกัญญา มณีอินทร์ 2
12 อรรณพ คุณาวงษ์กฤต 2
13 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 2
14 กัมพล แก้วเกษ 2
15 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 2
16 ธนยศ เอื้อวิศาลวรวงศ์ 2
17 ฐานิสร์ ดำรงค์วัฒนโภคิน 2
18 บัณฑูรย์ ตระการวีระเดช 2
19 เกรียงยศ สัจจเจริญพงษ์ 1
20 จินดา สิงห์ลอ 1
21 ก้องเกียรติ ศรีสุวัฒนาสกุล 1
22 อตถพร รุ่งสิทธิชัย 1
23 พีระพงศ์ สำราญทรัพย์ 1
24 ยุทธพล เทียมสุวรรณ 1
25 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 1
26 สำนักงานทหารพัฒนา. กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์ 1
27 สุทธาทิพย์ พันธุ์เอี่ยม 1
28 นัทธี อ่ำอินทร์ 1
29 ธิติมา ไตรพิพัฒน์ 1
30 วารี นิยมธรรม 1
31 อลงกร อมรศิลป์ 1
32 ประวีณา กิติคุณ 1
33 สัญชัย พยุงภร 1
34 สันนิภา สุรทัตต์ 1
35 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 1
36 ธวัช เล็กดำรงศักดิ์ 1
37 ศุภสวัสดิ์ บุรณเวช 1
38 ธวัชชัย หุ่นสุวรรณ 1
39 เมตตา เมฆานนท์ 1
40 ลินดา วิมลเก็จ 1
41 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 1
42 กิตติธัช ลักษณ์สมยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2554 3
4 2553 1
5 2552 3
6 2551 2
7 2550 1
8 2549 2
9 2548 3
10 2547 2
11 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การฉีดโพรสตาแกลนดิน เอฟทูอัลฟ่าช่วยลดระยะหย่านมถึงผสมพันธุ์ในแม่สุกรท้องแรก
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลของการใช้วัคซีนพีอาร์อาร์เอสเชื้อเป็นในฟาร์มสุกรต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของสุกรสาวทดแทนและแม่สุกรอุ้มท้อง (ปีที่ 1)
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและใช้น้ำเชื้อสุกรแช่แข็งในระดับอุตสาหกรรมการผลิตสุกร
4 การปรับปรุงอาหารเลี้ยงเชื้อคัดแยกสำหรับการเพาะแยกเชื้อสไปโรคีทในทางเดินอาหารของสุกร
5 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งและการประยุกต์ใช้น้ำเชื้อแช่แข็งสำหรับการผสมเทียมในอุตสาหกรรมการผลิตสุกร
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสุกรสาวทดแทนในฟาร์มสุกรพันธุ์
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาพยาธิวิทยาของอวัยวะสืบพันธุ์ในสุกรสาวที่มีปัญหาทางการสืบพันธุ์
8 การศึกษาระดับจุลกายวิภาคศาสตร์ของแหล่งกักเก็บอสุจิในสุกรภายหลังการผสมเทียมแบบสอดท่อเข้ามดลูกด้วยน้ำเชื้อสด : รายงานวิจัย
9 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสุกรสาวทดแทนในฟาร์มสุกรพันธุ์
ปี พ.ศ. 2551
10 การกระจายตัวของเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันในเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกของสุกรสาวคัดทิ้ง สัมพันธ์กับการทำงานของรังไข่และฮอร์โมนเพศ
11 ผลของการจัดการสุกรสาวทดแทน ต่อสมรรถภาพทางระบบสืบพันธุ์ และอายุการใช้งานของสุกรแม่พันธุ์
ปี พ.ศ. 2550
12 การศึกษาการผสมเทียมสุกรโดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็ง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2549
13 อิทธิพลของอายุเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ในสุกรสาวต่อประสิทธิภาพทางระบบสืบพันธุ์
14 การศึกษาโครงสร้างของท่อนำไข่สุกรสาวทดแทนที่ถูกตัดทิ้ง โดยใช้วิธีทางเนื้อเยื่อวิทยาและจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
15 การศึกษาการกระจายตัวของอสุจิหลังการผสมเทียมแบบการสอดท่อเข้ามดลูกหรือเข้าปีกมดลูกสุกร : รายงานผลการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)
16 ผลของยาต้านจุลชีพต่อการเจริญของเชื้อบิดมูกเลือดที่แยกจากสุกรในประเทศไทย
17 ผลของสารเร่งการเจริญเติบโตต่อความไวรัสของเชื้ออี.โคไลในอุจจาระสุกรอนุบาลต่อยาต้านจุลชีพ
ปี พ.ศ. 2547
18 การศึกษาการกระจายของตัวอสุจิภายหลังการผสมเทียมแบบการสอดท่อเข้าตัวมดลูกในแม่สุกร
19 ความชุกของโรคบิดมูกเลือดในฟาร์มสุกรในเขตภาคกลางของประเทศไทย