ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมภพ รุ่งสุภา 11
2 อานุภาพ พานิชผล 8
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
4 กัลยา วัฒยากร 7
5 เอนก โสภณ 5
6 ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ 4
7 นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ 4
8 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 3
9 สุภัทรา อุไรวรรณ์ 3
10 ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง 3
11 วชิรพร วงศ์นครสว่าง 2
12 สมเกียรติ เฮงนิรันดร์ 2
13 เฉลิมชัย โมกศิริ 2
14 Padermsak Jarayaphand 2
15 สุรพล ชุณหบัณฑิต 2
16 สมถวิล จริตควร 2
17 สุนันทา สุวรรโณดม 2
18 อรชา ธนากร 2
19 ดุษฎี ชาญลิขิต 2
20 วิวัฒน์ ชวนะนิกุล 2
21 ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ 2
22 สุมาลี สุขดานนท์ 2
23 สมบัติ อินทร์คง 2
24 สมิท ธรรมเชื้อ 2
25 พวงทอง อ่อนอุระ 2
26 สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง 2
27 โกมล จิรชัยสุทธิกุล 2
28 วันชัย จันทร์ละเอียด 2
29 เทวัญ ธนมาลารัตน์ 2
30 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
31 ปิยวรรณ ไหมละเอียด 1
32 กำธร เลิศสำรวยพันธุ์ 1
33 พงศ์สิริ ไพพรรณศิริ 1
34 ปราณี วัฒนาวรสกุล 1
35 ประวิทย์ แก้วใหญ่ 1
36 ชาตรี ฤทธิ์ทอง 1
37 โสภิต สร้อยสอดศรี 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
39 สมถวิล เดชะพรหมพันธุ์ 1
40 พิชิต ศรีมุกดา 1
41 ศิราวุธ กลิ่นบุหงา 1
42 อัญชลี ทัศนาขจร 1
43 รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์ 1
44 รุ่งตะวัน ยมหล้า 1
45 นวลจิรา พานทอง 1
46 ปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ 1
47 ปิยะนารถ ตุ้มวอน 1
48 อภิชา แย้มเกษร 1
49 พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร 1
50 สิงหา วงศ์โรจน์ 1
51 วิภูษิต มัณฑะจิตร 1
52 ฐิฏิมา โชคชัยไพศาล 1
53 มณฑิรา ถาวรยุติการต์ 1
54 จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ 1
55 พอจำ อรัณยกานนท์ 1
56 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 1
57 จินตนา จินดาลิขิต 1
58 สุภัทรา อุไรวรรณ์ 1
59 นวลมณี พงศ์ธนา 1
60 วิโรจน์ หิรัญชัยพฤกษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 1
6 2550 4
7 2549 3
8 2548 1
9 2547 3
10 2545 2
11 2543 1
12 2542 2
13 2541 1
14 2539 7
15 2538 2
16 2537 1
17 2536 1
18 2534 1
19 2527 1
20 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความมั่นคงทางทะเล(Quick Research ในประเด็นเร่งด่วนของประชาคมอาเซียน)
ปี พ.ศ. 2558
2 แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถศูนย์สงครามทุ่นระเบิดของกองทัพเรือ
3 การกำหนดคุณลักษณะเรือผิวน้ำของกองทัพเรือ สำหรับดำเนินบทบาทการรักษากฎหมายและช่วยเหลือ
ปี พ.ศ. 2553
4 ระบบการจัดการฟาร์มกุ้งกุลาดำ เพื่อเป็นทางเลือกในอนาคต
ปี พ.ศ. 2552
5 การผลิตลูกพันธุ์หอยเป่าฮื้อเพื่อส่งเสริมฟาร์มเลี้ยงในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2551
6 การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนกและเกาะไผ่จังหวัดชลบุรีโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2550
7 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 91
8 โครงการปรับปรุงพันธุ์กุ้งกุลาดำเพื่อการวาริชกรรมการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืนระยะที่ 1:โครงการวิจัย
9 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงเพื่อวาริชกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั่งยืน
10 โครงการครุวิจัย-วิทยาศาสตร์ทะเล
ปี พ.ศ. 2549
11 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
12 การศึกษาทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Review) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา ว่าด้วยหมวดสินค้าเกษตรและอาหาร : สัตว์น้ำทะเลแช่แข็งและแปรรูป
13 การศึกษาทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental review) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา ว่าด้วยหมวดสินค้าเกษตรและอาหาร : สัตว์น้ำทะเลแช่แข็งและแปรรูป) ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2548
14 การจัดการพันธุกรรมในหอยเป๋าฮื้อไทย Haliotis asinina LINNAEUS 1758 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภายใต้ระบบการทำฟาร์มบนบก ในระบบหมุนเวียนน้ำแบบกึ่งปิด
ปี พ.ศ. 2547
15 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของฟองน้ำ Pachastrissa sp. (Demospongiae: astrophorida: calthropellidae)
16 การปรับปรุงวิธีวิดีโอเบลต์ทรานเซคเพื่อการประเมินสภาพแนวปะการังในอ่าวไทย
17 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของฟองน้ำ Pachastrissa sp. (Demospongiae : Astrophorida : Calthropellidae)
ปี พ.ศ. 2545
18 การตอบสนองทางอ้อมต่อการคัดเลือกของอัตราการเติบโตในหอยเป๋าฮื้อชนิด Haliotis asinina Linnaeus, 1758
19 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของปลิงทะเลต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มและองค์ประกอบตะกอน
ปี พ.ศ. 2543
20 การพัฒนาเครื่องหมายติดภายในและการประมาณค่าอัตราพันธุกรรมต่อการเติบโตของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius, 1798 โดยวิธี Full-sib analysis
ปี พ.ศ. 2542
21 โปรแกรมคัดเลือกเพื่อการผสมพันธุ์กุ้งกุลาดำ Peneaus monodon, Fabricius ระยะที่ 1 : พันธุศาสตร์เชิงประชากรและการประเมินค่าอัตราพันธุกรรมของอัตราการเติบโต
22 โปรแกรมคัดเลือกเพื่อการผสมพันธุ์กุ้งกุลาดำ Penaeus monodon, Fabricius ระยะที่ 1 : พันธุศาสตร์เชิงประชากรและการประเมินค่าอัตราพันธุกรรมของอัตราการเติบโต
ปี พ.ศ. 2541
23 การประเมินค่าอัตราพันธุกรรมในอัตราการเจริญเติบโต ของหอยตะโกรมกรามขาว Crassostrea belcheri, Sowerby 1871 : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
24 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของหอยเจาะปะการังต่อการเปลี่ยนแปลง ปริมาณตะกอนแขวนลอย ความเค็ม และปริมาณทองแดง
25 การประเมิณค่าอัตราพันธุกรรมต่อการเติบโตของหอยตะโกรมกรามดำ Crassostrea lugubris, sowerby 1871 โดยวิธี sib analysis
26 ระดับและแหล่งของโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารสำเร็จสำหรับหอยเป๋าอื้อ Haliotis ovina Gmelin, 1791
27 การเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว จ.ชลบุรี โดยใช้การถ่ายภาพใต้น้ำ
28 การสะสมของโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตและการแปรผันในระยะยาว ของคุณภาพน้ำบริเวณอ่าวไทยตอนใน
29 ระดับและแหล่งของไขมันที่เหมาะสมในอาหารสำเร็จรูป ของหอยเป๋าฮื้อวัยรุ่น Haliotis ovina และHaliotis varia
30 การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลากะพงแดงแบบแช่เยือกแข็ง Lutjanus argentimaculatus Forsskal, 1775
ปี พ.ศ. 2538
31 การทำไฮบริคในหอยนางรมเศรษฐกิจ
32 การเหนี่ยวนำทริพลอยด์ในหอยนางรมปากจีบ Saccostrea cucullata
ปี พ.ศ. 2537
33 การประเมินค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ต่อการเติบโตของหอยนางรมปากจีบ Saccostrea cucullata
ปี พ.ศ. 2536
34 การผสมข้าวสายพันธุ์กุ้งก้ามกราม
ปี พ.ศ. 2534
35 การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ การเติบโตของหอยนางรม ที่ผลิตได้จากโรงเพาะฟัก ในฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม และบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา
ปี พ.ศ. 2527
36 ผลของอุณหภูมิและโลหะหนักบางชนิด ที่มีต่อพัฒนาการของหอยนางรมปากจีบ (Crassostrea commercialis) วัยอ่อนและที่โตเต็มวัย