ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมภพ รุ่งสุภา 11
2 อานุภาพ พานิชผล 8
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
4 กัลยา วัฒยากร 7
5 เอนก โสภณ 5
6 ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ 4
7 นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ 4
8 ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง 3
9 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 3
10 สุภัทรา อุไรวรรณ์ 3
11 อรชา ธนากร 2
12 สมิท ธรรมเชื้อ 2
13 เทวัญ ธนมาลารัตน์ 2
14 เฉลิมชัย โมกศิริ 2
15 สมเกียรติ เฮงนิรันดร์ 2
16 Padermsak Jarayaphand 2
17 วชิรพร วงศ์นครสว่าง 2
18 โกมล จิรชัยสุทธิกุล 2
19 วิวัฒน์ ชวนะนิกุล 2
20 วันชัย จันทร์ละเอียด 2
21 สมถวิล จริตควร 2
22 สุรพล ชุณหบัณฑิต 2
23 ดุษฎี ชาญลิขิต 2
24 พวงทอง อ่อนอุระ 2
25 สมบัติ อินทร์คง 2
26 สุนันทา สุวรรโณดม 2
27 สุมาลี สุขดานนท์ 2
28 ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ 2
29 สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง 2
30 สมถวิล เดชะพรหมพันธุ์ 1
31 ประวิทย์ แก้วใหญ่ 1
32 วิโรจน์ หิรัญชัยพฤกษ์ 1
33 จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ 1
34 พงศ์สิริ ไพพรรณศิริ 1
35 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 1
36 พอจำ อรัณยกานนท์ 1
37 รุ่งตะวัน ยมหล้า 1
38 อัญชลี ทัศนาขจร 1
39 จินตนา จินดาลิขิต 1
40 ปราณี วัฒนาวรสกุล 1
41 ปิยวรรณ ไหมละเอียด 1
42 กำธร เลิศสำรวยพันธุ์ 1
43 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
44 ชาตรี ฤทธิ์ทอง 1
45 รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์ 1
46 นวลจิรา พานทอง 1
47 สิงหา วงศ์โรจน์ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
49 โสภิต สร้อยสอดศรี 1
50 ศิราวุธ กลิ่นบุหงา 1
51 พิชิต ศรีมุกดา 1
52 วิภูษิต มัณฑะจิตร 1
53 พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร 1
54 มณฑิรา ถาวรยุติการต์ 1
55 สุภัทรา อุไรวรรณ์ 1
56 ฐิฏิมา โชคชัยไพศาล 1
57 ปิยะนารถ ตุ้มวอน 1
58 อภิชา แย้มเกษร 1
59 ปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ 1
60 นวลมณี พงศ์ธนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2553 2
4 2552 6
5 2551 4
6 2550 13
7 2549 4
8 2548 2
9 2547 4
10 2545 3
11 2543 1
12 2542 2
13 2541 1
14 2540 1
15 2539 7
16 2538 2
17 2537 1
18 2536 3
19 2534 2
20 2532 2
21 2527 1
22 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความมั่นคงทางทะเล(Quick Research ในประเด็นเร่งด่วนของประชาคมอาเซียน)
ปี พ.ศ. 2558
2 แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถศูนย์สงครามทุ่นระเบิดของกองทัพเรือ
3 การกำหนดคุณลักษณะเรือผิวน้ำของกองทัพเรือ สำหรับดำเนินบทบาทการรักษากฎหมายและช่วยเหลือ
ปี พ.ศ. 2553
4 โครงการระบบการจัดการฟาร์มกุ้งกุลาดำ เพื่อเป็นทางเลือกในอนาคต
5 ระบบการจัดการฟาร์มกุ้งกุลาดำ เพื่อเป็นทางเลือกในอนาคต
ปี พ.ศ. 2552
6 โครงการระบบการจัดการฟาร์มกุ้งกุลาดำ เพื่อเป็นทางเลือกในอนาคต
7 การศึกษาระบบนิเวศน้ำกร่อยแม่น้ำบางปะกง (ระยะที่ 2) : การกระจายและสมดุลของสารอาหาร บริเวณเอสทูรี แม่น้ำบางปะกง
8 ครุวิจัย-วิทยาศาสตร์ทางทะเล
9 สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน
10 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนใน จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดตรัง
11 การผลิตลูกพันธุ์หอยเป่าฮื้อเพื่อส่งเสริมฟาร์มเลี้ยงในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2551
12 การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนกและเกาะไผ่จังหวัดชลบุรีโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ : รายงานวิจัย
13 การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนก และเกาะไผ่จังหวัดชลบุรี โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ
14 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนใน จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดตรัง
15 การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนก และเกาะไผ่จังหวัดชลบุรี โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ
ปี พ.ศ. 2550
16 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 91
17 โครงการปรับปรุงพันธุ์กุ้งกุลาดำเพื่อการวาริชกรรมการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืนระยะที่ 1:โครงการวิจัย
18 ครุวิจัย-วิทยาศาสตร์ทางทะเล
19 สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน
20 การพัฒนาและบรรจุภัณฑ์หอยเป๋าฮื้อไทยจังหวัดปัตตานี เพื่อการส่งออก
21 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการเพาะและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อไทย
22 ครูวิจัย-วิทยาศาสตร์ทางทะเล
23 การจัดการพันธุกรรมในหอยเป๋าฮื้อไทย Haliotis asinina LINNAEUS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้ระบบการทำฟาร์มบนบนในระบบหมุนเวียนน้ำแบบกึ่งปิด
24 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งกุลาดำ เพื่อการวาริชกรรมการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ระยะที่ 1
25 การพัฒนาการผลิตหอยเป๋าฮื้อเชิงพาณิชย์ในระบบการทำฟาร์มบนบก
26 การจัดการพันธุกรรมในหอยเป๋าฮื้อไทย Haliotis asinina LINNAEUS 1758 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภายใต้ระบบการทำฟาร์มบนบกในระบบหมุนเวียนน้ำแบบกึ่งปิด
27 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงเพื่อวาริชกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั่งยืน
28 โครงการครุวิจัย-วิทยาศาสตร์ทะเล
ปี พ.ศ. 2549
29 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
30 การศึกษาทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Review) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา ว่าด้วย "หมวดสินค้าเกษตรและอาหาร : สัตว์น้ำทะเลแช่แข็งและแปรรูป"
31 การศึกษาทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Review) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา ว่าด้วยหมวดสินค้าเกษตรและอาหาร : สัตว์น้ำทะเลแช่แข็งและแปรรูป
32 การศึกษาทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental review) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา ว่าด้วยหมวดสินค้าเกษตรและอาหาร : สัตว์น้ำทะเลแช่แข็งและแปรรูป) ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2548
33 การจัดการพันธุกรรมในหอยเป๋าฮื้อไทย Haliotis asinina LINNAEUS 1758 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภายใต้ระบบการทำฟาร์มบนบกในระบบหมุนเวียนน้ำแบบกึ่งปิด
34 การจัดการพันธุกรรมในหอยเป๋าฮื้อไทย Haliotis asinina LINNAEUS 1758 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภายใต้ระบบการทำฟาร์มบนบก ในระบบหมุนเวียนน้ำแบบกึ่งปิด
ปี พ.ศ. 2547
35 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของฟองน้ำ Pachastrissa sp. (Demospongiae: astrophorida: calthropellidae)
36 การศึกษาระบบนิเวศน้ำกร่อยแม่น้ำบางปะกง (ระยะที่ 2) : การกระจายและสมดุลของสารอาหาร บริเวณเอสทูรี แม่น้ำบางปะกง
37 การปรับปรุงวิธีวิดีโอเบลต์ทรานเซคเพื่อการประเมินสภาพแนวปะการังในอ่าวไทย
38 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของฟองน้ำ Pachastrissa sp. (Demospongiae : Astrophorida : Calthropellidae)
ปี พ.ศ. 2545
39 การตอบสนองทางอ้อมต่อการคัดเลือกของอัตราการเติบโตในหอยเป๋าฮื้อชนิด Haliotis asinina Linnaeus, 1758
40 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของปลิงทะเลต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มและองค์ประกอบตะกอน
41 การพัฒนาการผลิตหอยเป๋าฮื้อเชิงพาณิชย์ในระบบการทำฟาร์มบนบก
ปี พ.ศ. 2543
42 การพัฒนาเครื่องหมายติดภายในและการประมาณค่าอัตราพันธุกรรมต่อการเติบโตของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius, 1798 โดยวิธี Full-sib analysis
ปี พ.ศ. 2542
43 โปรแกรมคัดเลือกเพื่อการผสมพันธุ์กุ้งกุลาดำ Peneaus monodon, Fabricius ระยะที่ 1 : พันธุศาสตร์เชิงประชากรและการประเมินค่าอัตราพันธุกรรมของอัตราการเติบโต
44 โปรแกรมคัดเลือกเพื่อการผสมพันธุ์กุ้งกุลาดำ Penaeus monodon, Fabricius ระยะที่ 1 : พันธุศาสตร์เชิงประชากรและการประเมินค่าอัตราพันธุกรรมของอัตราการเติบโต
ปี พ.ศ. 2541
45 การประเมินค่าอัตราพันธุกรรมในอัตราการเจริญเติบโต ของหอยตะโกรมกรามขาว Crassostrea belcheri, Sowerby 1871 : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2540
46 การยอมรับของชาวประมงในกลุ่มประมงพื้นบ้าน ในการเลี้ยงหอยนางรมแบบครบวงจรชีวิต : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2539
47 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของหอยเจาะปะการังต่อการเปลี่ยนแปลง ปริมาณตะกอนแขวนลอย ความเค็ม และปริมาณทองแดง
48 การประเมิณค่าอัตราพันธุกรรมต่อการเติบโตของหอยตะโกรมกรามดำ Crassostrea lugubris, sowerby 1871 โดยวิธี sib analysis
49 ระดับและแหล่งของโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารสำเร็จสำหรับหอยเป๋าอื้อ Haliotis ovina Gmelin, 1791
50 การเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว จ.ชลบุรี โดยใช้การถ่ายภาพใต้น้ำ
51 การสะสมของโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตและการแปรผันในระยะยาว ของคุณภาพน้ำบริเวณอ่าวไทยตอนใน
52 ระดับและแหล่งของไขมันที่เหมาะสมในอาหารสำเร็จรูป ของหอยเป๋าฮื้อวัยรุ่น Haliotis ovina และHaliotis varia
53 การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลากะพงแดงแบบแช่เยือกแข็ง Lutjanus argentimaculatus Forsskal, 1775
ปี พ.ศ. 2538
54 การทำไฮบริคในหอยนางรมเศรษฐกิจ
55 การเหนี่ยวนำทริพลอยด์ในหอยนางรมปากจีบ Saccostrea cucullata
ปี พ.ศ. 2537
56 การประเมินค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ต่อการเติบโตของหอยนางรมปากจีบ Saccostrea cucullata
ปี พ.ศ. 2536
57 การยอมรับของชาวประมงในกลุ่มประมงพื้นบ้าน ในการเลี้ยงหอยนางรมแบบครบวงจรชีวิต : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี
58 การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการเติบโตของหอยนางรมที่ผลิตได้จากโรงเพาะฟักในฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมและบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา
59 การผสมข้าวสายพันธุ์กุ้งก้ามกราม
ปี พ.ศ. 2534
60 การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการเติบโตของหอยนางรมที่ผลิตได้จากโรงเพาะฟักในฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมและบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา
61 การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ การเติบโตของหอยนางรม ที่ผลิตได้จากโรงเพาะฟัก ในฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม และบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา
ปี พ.ศ. 2532
62 การทดลองเพาะพันธุ์ปลาทะเลบางชนิดเพื่อการเลี้ยงในกระชัง
63 การทดลองเพาะพันธุ์ปลาสลิดหินโดยวิธีผสมเทียมและ วิธีธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2527
64 ผลของอุณหภูมิและโลหะหนักบางชนิด ที่มีต่อพัฒนาการของหอยนางรมปากจีบ (Crassostrea commercialis) วัยอ่อนและที่โตเต็มวัย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
65 การทดลองเพาะพันธุ์ปลาทะเลบางชนิดเพื่อการเลี้ยงในกระชัง
66 การทดลองเพาะพันธุ์ปลาสลิดหินโดยวิธีผสมเทียมและ วิธีธรรมชาติ