ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เป็นหนึ่ง วานิชชัย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 อัตราการขยายตัวของคลื่นแผนดินไหวในพื้นที่เสี่ยงภัย
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินระดับความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารในประเทศไทยและการปรับปรุงอาคารให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวในระดับที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนามาตรฐาน มยผ. 1311-50 สำหรับการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร
4 โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย(ระยะที่2) คุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของอาคารและคุณลักษณะบริเวณที่ตั้งของชั้นดินเพื่อการแบ่งเขตความรุนแรงของแผ่นดินไหวอย่างละเอียดในจังหวัดเชียงใหม่
5 คุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของอาคารและคุณลักษณะบริเวณที่ตั้งของชั้นดินเพื่อการแบ่งเขตความรุนแรงของแผ่นดินไหวอย่างละเอียดในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
6 การประเมินความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหวของระบบโครงสร้างอาคารซึ่งประกอบด้วยเสาและพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คานที่ออกแบบเพื่อรับน้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่งเป็นหลัก ในเขตพื้นกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
7 การประเมินความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหวของระบบโครงสร้างอาคาร ซึ่งประกอบด้วยเสาและพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน ที่ออกแบบเพื่อรับน้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่งเป็นหลัก ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
8 การประเมินความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหวของระบบโครงสร้างอาคาร ซึ่งประกอบด้วยเสาและพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน ที่ออกแบบเพื่อรับน้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่งเป็นหลัก ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
9 โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย (ระยะที่ 1) โครงการย่อยที่ 4 การประเมินระดับความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารในกรุงเทพมหานครและศึกษาหาวิธีปรับปรุงอาคารที่อ่อนแอให้มีความต้านทานแผ่นดินไหวในระดับที่เหมาะสม
10 โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย (ระยะที่ 1) โครงการย่อยที่ 3 การตรวจวัดและศึกษาคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ (Dynamic Properties) ของอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
11 การประเมินความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหวของระบบโครงสร้างอาคาร ซึ่งประกอบด้วยเสาและพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน ที่ออกแบบเพื่อรับน้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่งเป็นหลัก ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2549
12 Seismic capacity evaluation of post-tensioned concrete slab-column frame buildings by pushover analysis
13 โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย(ระยะที่1)
ปี พ.ศ. 2547
14 โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย (ระยะที่ 1) โครงการย่อยที่ 4 การประเมินระดับความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารในกรุงเทพมหานครและศึกษาหาวิธีปรับปรุงอาคารที่อ่อนแอให้มีความต้านทานแผ่นดินไหวในระดับที่เหมาะสม
15 โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย (ระยะที่ 1) โครงการย่อยที่ 3 การตรวจวัดและศึกษาคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ (Dynamic Properties) ของอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร