ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 20
2 สรวิศ เผ่าทองศุข 11
3 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 8
4 Piamsak Menasveta 6
5 ชัยยุทธ ธัญพิทยากุล 5
6 สมภพ รุ่งสุภา 4
7 ศิราวุธ กลิ่นบุหงา 3
8 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 3
9 เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 3
10 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 2
11 สุธาทิพย์ กิตติเสนาชัย 2
12 Narumon Phaonakrop 2
13 เอกชัย มาลาพล 2
14 ไพศาล สิทธิกรกุล 2
15 Suthathip Kittisenachai 2
16 นฤมล เผ่านักรบ 2
17 บวรลักษณ์ คำน้ำทอง 2
18 กรรณิการ์ ดิษยวงศ์ 2
19 วิลาสินี ไตรยราช 2
20 Bavornlak Khamnamtong 2
21 ประสาท กิตตะคุปต์ 2
22 Sittiruk Roytrakul 2
23 Sirawut Klinbunga 2
24 อุชุกร พฤกษ์พงศ์รัตน์ 2
25 พรพิมล พงษ์กสิกิจ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 1
27 รุจีพัชร โรจนกุล 1
28 สมศักดิ์ ยศสมบัติ 1
29 สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง 1
30 ราชบัณฑิตยสถาน. สำนักวิทยาศาสตร์ 1
31 อานุภาพ พานิชผล 1
32 ยรรยง เต็งอำนวย 1
33 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 1
34 มุทิตา วุฒิกัมพล 1
35 ณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ 1
36 ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์ 1
37 อรุณ บัวกลิ่น 1
38 Somchai Bovornkitti 1
39 สุวิมล ตันฑสุกิจวณิช 1
40 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
41 สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน กทม.10300 1
42 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาัลัย 1
43 Faculty of Science, ChulalongkornUniveristy ; Academy of Science, the Royal Institute, Bangkok 1
44 พอจำ อรัณยกานนท์ 1
45 Sasithorn Petkorn 1
46 นภาพร กิติมศักดิ์ 1
47 ชัยชาญ ไตรศรีศิลป์ 1
48 Paisarn Sithigorngul 1
49 วีระวรรณ สิทธิกรกุล 1
50 Siwaporn Longyant 1
51 ศิวาพร ลงยันต์ 1
52 Weerawan Sithigorngul 1
53 วิชชุลดา ตาลาคุณ 1
54 Witchulada Talakhun 1
55 ธนิกา จินตนะพันธ์ 1
56 นิภา เตโชดำรงสิน 1
57 พิมพร เจริญศรี 1
58 วรณพ วิยกาญจน์ 1
59 เบ็ญจมาศ จันทะภา 1
60 ธีรพงษ์ จรัญญากรณ์ 1
61 ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ 1
62 ชลี ไพบูลย์กิจกุล 1
63 รุ่งนภา สุทธิศรี 1
64 กิตติพงศ์ กลิ่นรอด 1
65 สุรพันธ์ บริสุทธิ์ 1
66 วิสุทธิ์ ถิรสัตยวงศ์ 1
67 สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย 1
68 พนมรักษ์ ผดุงกุล 1
69 ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท์ 1
70 เปรมสุดา สมาน 1
71 ปิยะนารถ ตุ้มวอน 1
72 มารศรี นวนรเศรษฐ์ 1
73 วรัณณา ชโยวรรณ 1
74 วรรณา ธรรมรุจิกุล 1
75 สุชนา วิเศษสังข์ 1
76 ชยาลักษณ์ ทองตัน 1
77 นิศาชล แสนละมุล 1
78 อัญชลี ทัศนาขจร 1
79 รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์ 1
80 จารุณี จันทร์ประมุข 1
81 พิชิต ศรีมุกดา 1
82 สุภัทรา อุไรวรรณ์ 1
83 นิตยา ไชยเนตร 1
84 นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ 1
85 สุธาสินี อ่วมจันทร์ 1
86 ชลีรัตน์ พยอมแย้ม 1
87 จรมัน ว่องวิทย์ 1
88 ชนาญวัต เทวกุล 1
89 สุชาดา จังรัสสะ 1
90 อำไพเทพิน สิงหะพันธุ 1
91 มนัส เพ็ชรทองคำ 1
92 อลิสา โชควิวัฒนวนิช 1
93 วัฒนา ไวยนิยา 1
94 กรุณา สัตยมาศ 1
95 ประภากร ขำเชิดชูไชย 1
96 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
97 บุษยา อภิชัยเสถียรโชติ 1
98 ดวงใจ ทิระบาล 1
99 จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ 1
100 สุมลยา กาญจนะพังคะ 1
101 สัณห์ชัย สุจริตวงศานนท์ 1
102 วรวิทย์ ชีวาภรณาภิวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 1
3 2551 2
4 2550 2
5 2549 1
6 2547 1
7 2546 4
8 2545 5
9 2544 1
10 2543 4
11 2542 2
12 2541 3
13 2540 1
14 2539 4
15 2538 1
16 2537 2
17 2536 1
18 2535 3
19 2533 2
20 2531 2
21 2530 1
22 2528 2
23 2527 1
24 2526 1
25 2525 1
26 2524 2
27 2523 5
28 2522 3
29 2521 1
30 2520 2
31 2519 1
32 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Identification of reproduction-related proteins and characterization of the protein disulfide isomerase A6 cDNA in ovaries of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
2 Identification of reproduction-related proteins and characterization of proteasome alpha 3 and proteasome beta 6 cDNAs in testes of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2553
3 ลักษณะสมบัติและการแสดงออกของยีนโอ-เมทิลแทรนส์เฟอเรสและบรอดคอมเพล็กซ์และโปรตีนในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2551
4 การบำบัดไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบบ่อไร้ดินกลางแจ้งโดยตัวกรองชีวภาพไนตริฟิเคชัน
5 การบำบัดไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบบ่อไร้ดินกลางแจ้งโดยตัวกรองชีวภาพไนตริฟิเคชัน
ปี พ.ศ. 2550
6 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 107
7 ผลของออกซิเจนต่อการเปลี่ยนแปลงสารประกอบอนินทรีย์ไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งจำลอง
ปี พ.ศ. 2549
8 ประสิทธิภาพของระบบหมุนเวียนน้ำทะเลแบบปิดสำหรับการเลี้ยงกุ้งความหนาแน่นสูงในโรงเรือน
ปี พ.ศ. 2547
9 การควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งโดยการเลี้ยงกุ้งกุลาดำร่วมกับสาหร่ายสไปรูลินา
ปี พ.ศ. 2546
10 การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มแบคทีเรียในตัวกรองชีวภาพแบบไนตริฟิเคชันและดีไนตริฟิเคชันสำหรับการเพาะเลี้ยงทางน้ำ
11 สภาวะที่เหมาะสมของการบำบัดไนเตรตในน้ำทะเล ด้วยระบบบำบัดไนเตรตแบบท่อสำหรับบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
12 ผลของตัวกรองชีวภาพต่อคุณภาพน้ำในการเลี้ยงปลาทับทิม Oreochromis niloticus ระบบปิดในบ่อดิน
13 สภาวะที่เหมาะสมของการบำบัดไนเตรตในน้ำทะเล ด้วยระบบบำบัดไนเตรตแบบท่อสำหรับบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
ปี พ.ศ. 2545
14 ฟีนอลออกซีเดสที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon
15 ระบบบำบัดไนเตรทสำหรับระบบหมุนเวียนน้ำทะเลแบบปิดเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
16 การทดลองใช้จุลินทรีย์สำเร็จรูปในเชิงพาณิชย์เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิด
17 การใช้สาหร่ายช่อพริกไทย Caulerpa lentillifera เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
18 การวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสหัวเหลืองในปูวงศ์ Grapsidae ด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี
ปี พ.ศ. 2544
19 ความเข้มข้นของปรอทรวมในเนื้อเยื้อชนิดต่างๆ ของปลาทะเลบางชนิดที่อาศัยอยู่ในบริเวณแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2543
20 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
21 ประสิทธิภาพของสาหร่ายช่อพริกไทย Caulerpa lentillifera และสาหร่ายหนาม Acanthophora spicifera ในการบำบัดสารประกอบไนโตรเจน ในน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
22 ระบบบำบัดไนเตรทเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดขนาดเล็ก
23 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไวเทลลินของกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2542
24 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพ ของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 3 : ส่วนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : รายงานผลการวิจัย
25 โปรแกรมคัดเลือกเพื่อการผสมพันธุ์กุ้งกุลาดำ Penaeus monodon, Fabricius ระยะที่ 1 : พันธุศาสตร์เชิงประชากรและการประเมินค่าอัตราพันธุกรรมของอัตราการเติบโต
ปี พ.ศ. 2541
26 ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีระบบดีไนตริฟิเคชัน สำหรับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus Monodon)
27 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ำระหว่างระบบหมุนเวียนน้ำทะเลแบบปิดที่มี ตัวกรองชีวภาพแบบไอโอดรัมและแบบใต้น้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
28 โครงการการผลิตสาหร่ายดูนาลิเอลลาแบบกึ่งอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2540
29 การใช้ Bacillus spp. เพื่อเสริมผลผลิตกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
ปี พ.ศ. 2539
30 อัตราส่วนระหว่างโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon วัยรุ่น
31 ระดับของเลซิทินและคอเลสเทอรอลที่เหมาะสมในอาหารสำหรับกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon วัยอ่อน
32 การสะสมของโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตและการแปรผันในระยะยาว ของคุณภาพน้ำบริเวณอ่าวไทยตอนใน
33 จุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงกุ้งทะเล
ปี พ.ศ. 2538
34 การเสริมแอสตาแซนทีน วิตามินซี และน้ำมันปลาในอาหารเพื่อเพิ่มความต้านทานโรคหัวเหลือง ในกุ้งกุลาดำวัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2537
35 ผลของการเพิ่มสารอาหารบางชนิดที่มีต่อการเพิ่มความต้านทานโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำ
36 Mangrove destruction and shirmp culture systems
ปี พ.ศ. 2536
37 การผสมข้าวสายพันธุ์กุ้งก้ามกราม
ปี พ.ศ. 2535
38 การผลิตอาหารกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) วัยรุ่น
39 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองเพื่อใช้เป็นอาหาร สำหรับกุ้งกุลาดำวัยอ่อน
40 การผลิตอาหารกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) โดยใช้เอ็กซทรูชั่นคุกเกอร์
ปี พ.ศ. 2533
41 การผลิตอาหารสำหรับกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) วัยอ่อน
42 ชีววิทยาประมงของกุ้งปล้อง Parapenaeopsis hungerfordi Alcock บริเวณชายฝั่งอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ปี พ.ศ. 2531
43 การพัฒนาโปรแกรมระบบเชี่ยวชาญ โดยใช้กรณีศึกษาการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ แบบพัฒนา
44 ผลของสารไดฟูเบนซูรอนต่อโครงสร้างเปลือกในรอบของการลอกคราบ ของกุ้งแซบ้วยวัยอ่อน (Penaeus merquiensis de Man)
ปี พ.ศ. 2530
45 คุณภาพน้ำในระบบการเพาะพันธุ์กุ้งทะเล ชนิดหมุนเวียนน้ำแบบปิด
ปี พ.ศ. 2528
46 การนำน้ำโสโครกจากแหล่งชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงไรแดง
47 อนุกรมวิธานของปลาปักเป้าที่พบในน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2527
48 การทดลองเลี้ยงแมลงภู่ (Perna viridis (Linn.)) โดยการใช้เชือกห้วยแขวน
ปี พ.ศ. 2526
49 ผลของอาหารผสมต่างชนิดต่อการเติบโตและผลผลิตของปลากะรัง (Epinephelus tauvina (Forskal) ที่เลี้ยงในกระชัง
ปี พ.ศ. 2525
50 การรับโลหะหนักของหอยแมลงภู่ (Perna viridis (Lin), Mollusca) ในบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2524
51 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการฟักไข่และอุณหภูมิที่เป็นอันตรายของลูกปลาหมึกกระดองก้นไหม้ (Sepiella inermis Ferussac & d' Orbigny)
52 ผลของอาหารผสมชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการรอดและขั้นตอนของการเจริญของกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน (Macrobrachium rosenbergii de man)
ปี พ.ศ. 2523
53 ผลของความหนาแน่นของลูกกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii de man ที่เลี้ยงในบ่อดินแบบพื้นบ้านต่อการเติบโตและผลผลิต
54 การแพร่กระจายของปรอทในแหล่งน้ำใกล้เคียงโรงงานผลิตโซดาไฟ ในเขตอุตสาหกรรมพระประแดง
55 ผลของอุณหภูมิและโลหะหนักบางชนิดที่มีต่อการเจริญ ของเอมบริโอถึงตัวอ่อน ระยะพลูเทียสของหอยเม่น (Temnopleurus toreumaticus)
56 การศึกษาคุณภาพน้ำในบริเวณโครงการชลประทานป่าสักใต้
57 การสะสมสารตะกั่วในอวัยวะบางอย่างของหนูและการกำจัดโดยให้ แคลเซี่ยมไดโซเดียม เอดิเตท และไตรโซเดียมไนไตรโลไตรอะซีเตท
ปี พ.ศ. 2522
58 การศึกษาปริมาณตกค้างของวัตถุมีพิษที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในบริเวณโครงการชลประทานป่าสักใต้
59 พิษเฉียบพลันของน้ำมันดิบ ดีเซล และเบนซีน ที่มีต่อกุ้งแชบ้วยขาว
60 ารศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการบางอย่างในการเพาะ เลี้ยงกุ้งก้ามกราม, Macrobrachium rosenbergii (de Man)
ปี พ.ศ. 2521
61 ผลของอาหารผสมโปรตีนระดับต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon fabricus.)
ปี พ.ศ. 2520
62 การตรวจสอบคุณภาพน้ำและปริมาณตกค้างของยาปราบศัตรูพืชในบริเวณโครงการชลประทานป่าสักใต้
63 การศึกษาปริมาณรวมของปรอทและปริมาณปรอทอินทรีย์ในปลาบางชนิด ในอ่าวไทยตอนบน
ปี พ.ศ. 2519
64 การศึกษาการกระจายของ ดีดีที และ พีซีบี ในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง