ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 20
2 สรวิศ เผ่าทองศุข 11
3 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 8
4 Piamsak Menasveta 6
5 ชัยยุทธ ธัญพิทยากุล 5
6 สมภพ รุ่งสุภา 4
7 เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 3
8 ศิราวุธ กลิ่นบุหงา 3
9 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 3
10 Narumon Phaonakrop 2
11 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 2
12 นฤมล เผ่านักรบ 2
13 ไพศาล สิทธิกรกุล 2
14 อุชุกร พฤกษ์พงศ์รัตน์ 2
15 สุธาทิพย์ กิตติเสนาชัย 2
16 บวรลักษณ์ คำน้ำทอง 2
17 เอกชัย มาลาพล 2
18 ประสาท กิตตะคุปต์ 2
19 กรรณิการ์ ดิษยวงศ์ 2
20 Suthathip Kittisenachai 2
21 Sirawut Klinbunga 2
22 Bavornlak Khamnamtong 2
23 Sittiruk Roytrakul 2
24 วิลาสินี ไตรยราช 2
25 ชลี ไพบูลย์กิจกุล 1
26 ธีรพงษ์ จรัญญากรณ์ 1
27 ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ 1
28 นภาพร กิติมศักดิ์ 1
29 Sasithorn Petkorn 1
30 เบ็ญจมาศ จันทะภา 1
31 พอจำ อรัณยกานนท์ 1
32 วิชชุลดา ตาลาคุณ 1
33 Witchulada Talakhun 1
34 พิมพร เจริญศรี 1
35 สมศักดิ์ ยศสมบัติ 1
36 อานุภาพ พานิชผล 1
37 Paisarn Sithigorngul 1
38 สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง 1
39 อรุณ บัวกลิ่น 1
40 ธนิกา จินตนะพันธ์ 1
41 นิภา เตโชดำรงสิน 1
42 รุ่งนภา สุทธิศรี 1
43 วรณพ วิยกาญจน์ 1
44 จารุณี จันทร์ประมุข 1
45 วรัณณา ชโยวรรณ 1
46 วรรณา ธรรมรุจิกุล 1
47 ยรรยง เต็งอำนวย 1
48 สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย 1
49 วิสุทธิ์ ถิรสัตยวงศ์ 1
50 ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท์ 1
51 พนมรักษ์ ผดุงกุล 1
52 สุรพันธ์ บริสุทธิ์ 1
53 พิชิต ศรีมุกดา 1
54 สุภัทรา อุไรวรรณ์ 1
55 Siwaporn Longyant 1
56 ศิวาพร ลงยันต์ 1
57 Weerawan Sithigorngul 1
58 นิศาชล แสนละมุล 1
59 ชยาลักษณ์ ทองตัน 1
60 รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์ 1
61 อัญชลี ทัศนาขจร 1
62 สุชนา วิเศษสังข์ 1
63 วีระวรรณ สิทธิกรกุล 1
64 ณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ 1
65 สุมลยา กาญจนะพังคะ 1
66 กิตติพงศ์ กลิ่นรอด 1
67 สัณห์ชัย สุจริตวงศานนท์ 1
68 กรุณา สัตยมาศ 1
69 วัฒนา ไวยนิยา 1
70 สุธาสินี อ่วมจันทร์ 1
71 ชลีรัตน์ พยอมแย้ม 1
72 จรมัน ว่องวิทย์ 1
73 จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ 1
74 ดวงใจ ทิระบาล 1
75 เปรมสุดา สมาน 1
76 ปิยะนารถ ตุ้มวอน 1
77 มารศรี นวนรเศรษฐ์ 1
78 นิตยา ไชยเนตร 1
79 นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ 1
80 ประภากร ขำเชิดชูไชย 1
81 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
82 บุษยา อภิชัยเสถียรโชติ 1
83 ชนาญวัต เทวกุล 1
84 สุชาดา จังรัสสะ 1
85 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
86 สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน กทม.10300 1
87 มุทิตา วุฒิกัมพล 1
88 Faculty of Science, ChulalongkornUniveristy ; Academy of Science, the Royal Institute, Bangkok 1
89 ราชบัณฑิตยสถาน. สำนักวิทยาศาสตร์ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 1
91 รุจีพัชร โรจนกุล 1
92 พรพิมล พงษ์กสิกิจ 1
93 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาัลัย 1
94 สุวิมล ตันฑสุกิจวณิช 1
95 อำไพเทพิน สิงหะพันธุ 1
96 มนัส เพ็ชรทองคำ 1
97 อลิสา โชควิวัฒนวนิช 1
98 วรวิทย์ ชีวาภรณาภิวัฒน์ 1
99 ชัยชาญ ไตรศรีศิลป์ 1
100 Somchai Bovornkitti 1
101 ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์ 1
102 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 2
5 2550 3
6 2549 1
7 2547 1
8 2546 4
9 2545 5
10 2544 1
11 2543 4
12 2542 2
13 2541 3
14 2540 1
15 2539 4
16 2538 1
17 2537 2
18 2536 1
19 2535 3
20 2533 2
21 2531 2
22 2530 1
23 2528 2
24 2527 1
25 2526 1
26 2525 1
27 2524 2
28 2523 5
29 2522 3
30 2521 1
31 2520 2
32 2519 1
33 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Identification of reproduction-related proteins and characterization of the protein disulfide isomerase A6 cDNA in ovaries of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
2 Identification of reproduction-related proteins and characterization of proteasome alpha 3 and proteasome beta 6 cDNAs in testes of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2553
3 ลักษณะสมบัติและการแสดงออกของยีนโอ-เมทิลแทรนส์เฟอเรสและบรอดคอมเพล็กซ์และโปรตีนในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2552
4 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและราชบัณฑิตยสถานร่วมจัดโครงการวิชาการสนับสนุน มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2551
5 การบำบัดไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบบ่อไร้ดินกลางแจ้งโดยตัวกรองชีวภาพไนตริฟิเคชัน
6 การบำบัดไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบบ่อไร้ดินกลางแจ้งโดยตัวกรองชีวภาพไนตริฟิเคชัน
ปี พ.ศ. 2550
7 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 107
8 Pufferfish Poisoning
9 ผลของออกซิเจนต่อการเปลี่ยนแปลงสารประกอบอนินทรีย์ไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งจำลอง
ปี พ.ศ. 2549
10 ประสิทธิภาพของระบบหมุนเวียนน้ำทะเลแบบปิดสำหรับการเลี้ยงกุ้งความหนาแน่นสูงในโรงเรือน
ปี พ.ศ. 2547
11 การควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งโดยการเลี้ยงกุ้งกุลาดำร่วมกับสาหร่ายสไปรูลินา
ปี พ.ศ. 2546
12 การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มแบคทีเรียในตัวกรองชีวภาพแบบไนตริฟิเคชันและดีไนตริฟิเคชันสำหรับการเพาะเลี้ยงทางน้ำ
13 สภาวะที่เหมาะสมของการบำบัดไนเตรตในน้ำทะเล ด้วยระบบบำบัดไนเตรตแบบท่อสำหรับบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
14 ผลของตัวกรองชีวภาพต่อคุณภาพน้ำในการเลี้ยงปลาทับทิม Oreochromis niloticus ระบบปิดในบ่อดิน
15 สภาวะที่เหมาะสมของการบำบัดไนเตรตในน้ำทะเล ด้วยระบบบำบัดไนเตรตแบบท่อสำหรับบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
ปี พ.ศ. 2545
16 ฟีนอลออกซีเดสที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon
17 ระบบบำบัดไนเตรทสำหรับระบบหมุนเวียนน้ำทะเลแบบปิดเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
18 การทดลองใช้จุลินทรีย์สำเร็จรูปในเชิงพาณิชย์เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิด
19 การใช้สาหร่ายช่อพริกไทย Caulerpa lentillifera เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
20 การวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสหัวเหลืองในปูวงศ์ Grapsidae ด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี
ปี พ.ศ. 2544
21 ความเข้มข้นของปรอทรวมในเนื้อเยื้อชนิดต่างๆ ของปลาทะเลบางชนิดที่อาศัยอยู่ในบริเวณแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2543
22 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
23 ประสิทธิภาพของสาหร่ายช่อพริกไทย Caulerpa lentillifera และสาหร่ายหนาม Acanthophora spicifera ในการบำบัดสารประกอบไนโตรเจน ในน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
24 ระบบบำบัดไนเตรทเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดขนาดเล็ก
25 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไวเทลลินของกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2542
26 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพ ของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 3 : ส่วนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : รายงานผลการวิจัย
27 โปรแกรมคัดเลือกเพื่อการผสมพันธุ์กุ้งกุลาดำ Penaeus monodon, Fabricius ระยะที่ 1 : พันธุศาสตร์เชิงประชากรและการประเมินค่าอัตราพันธุกรรมของอัตราการเติบโต
ปี พ.ศ. 2541
28 ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีระบบดีไนตริฟิเคชัน สำหรับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus Monodon)
29 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ำระหว่างระบบหมุนเวียนน้ำทะเลแบบปิดที่มี ตัวกรองชีวภาพแบบไอโอดรัมและแบบใต้น้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
30 โครงการการผลิตสาหร่ายดูนาลิเอลลาแบบกึ่งอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2540
31 การใช้ Bacillus spp. เพื่อเสริมผลผลิตกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
ปี พ.ศ. 2539
32 อัตราส่วนระหว่างโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon วัยรุ่น
33 ระดับของเลซิทินและคอเลสเทอรอลที่เหมาะสมในอาหารสำหรับกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon วัยอ่อน
34 การสะสมของโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตและการแปรผันในระยะยาว ของคุณภาพน้ำบริเวณอ่าวไทยตอนใน
35 จุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงกุ้งทะเล
ปี พ.ศ. 2538
36 การเสริมแอสตาแซนทีน วิตามินซี และน้ำมันปลาในอาหารเพื่อเพิ่มความต้านทานโรคหัวเหลือง ในกุ้งกุลาดำวัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2537
37 ผลของการเพิ่มสารอาหารบางชนิดที่มีต่อการเพิ่มความต้านทานโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำ
38 Mangrove destruction and shirmp culture systems
ปี พ.ศ. 2536
39 การผสมข้าวสายพันธุ์กุ้งก้ามกราม
ปี พ.ศ. 2535
40 การผลิตอาหารกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) วัยรุ่น
41 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองเพื่อใช้เป็นอาหาร สำหรับกุ้งกุลาดำวัยอ่อน
42 การผลิตอาหารกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) โดยใช้เอ็กซทรูชั่นคุกเกอร์
ปี พ.ศ. 2533
43 การผลิตอาหารสำหรับกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) วัยอ่อน
44 ชีววิทยาประมงของกุ้งปล้อง Parapenaeopsis hungerfordi Alcock บริเวณชายฝั่งอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ปี พ.ศ. 2531
45 การพัฒนาโปรแกรมระบบเชี่ยวชาญ โดยใช้กรณีศึกษาการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ แบบพัฒนา
46 ผลของสารไดฟูเบนซูรอนต่อโครงสร้างเปลือกในรอบของการลอกคราบ ของกุ้งแซบ้วยวัยอ่อน (Penaeus merquiensis de Man)
ปี พ.ศ. 2530
47 คุณภาพน้ำในระบบการเพาะพันธุ์กุ้งทะเล ชนิดหมุนเวียนน้ำแบบปิด
ปี พ.ศ. 2528
48 การนำน้ำโสโครกจากแหล่งชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงไรแดง
49 อนุกรมวิธานของปลาปักเป้าที่พบในน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2527
50 การทดลองเลี้ยงแมลงภู่ (Perna viridis (Linn.)) โดยการใช้เชือกห้วยแขวน
ปี พ.ศ. 2526
51 ผลของอาหารผสมต่างชนิดต่อการเติบโตและผลผลิตของปลากะรัง (Epinephelus tauvina (Forskal) ที่เลี้ยงในกระชัง
ปี พ.ศ. 2525
52 การรับโลหะหนักของหอยแมลงภู่ (Perna viridis (Lin), Mollusca) ในบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2524
53 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการฟักไข่และอุณหภูมิที่เป็นอันตรายของลูกปลาหมึกกระดองก้นไหม้ (Sepiella inermis Ferussac & d' Orbigny)
54 ผลของอาหารผสมชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการรอดและขั้นตอนของการเจริญของกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน (Macrobrachium rosenbergii de man)
ปี พ.ศ. 2523
55 ผลของความหนาแน่นของลูกกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii de man ที่เลี้ยงในบ่อดินแบบพื้นบ้านต่อการเติบโตและผลผลิต
56 การแพร่กระจายของปรอทในแหล่งน้ำใกล้เคียงโรงงานผลิตโซดาไฟ ในเขตอุตสาหกรรมพระประแดง
57 ผลของอุณหภูมิและโลหะหนักบางชนิดที่มีต่อการเจริญ ของเอมบริโอถึงตัวอ่อน ระยะพลูเทียสของหอยเม่น (Temnopleurus toreumaticus)
58 การศึกษาคุณภาพน้ำในบริเวณโครงการชลประทานป่าสักใต้
59 การสะสมสารตะกั่วในอวัยวะบางอย่างของหนูและการกำจัดโดยให้ แคลเซี่ยมไดโซเดียม เอดิเตท และไตรโซเดียมไนไตรโลไตรอะซีเตท
ปี พ.ศ. 2522
60 การศึกษาปริมาณตกค้างของวัตถุมีพิษที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในบริเวณโครงการชลประทานป่าสักใต้
61 พิษเฉียบพลันของน้ำมันดิบ ดีเซล และเบนซีน ที่มีต่อกุ้งแชบ้วยขาว
62 ารศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการบางอย่างในการเพาะ เลี้ยงกุ้งก้ามกราม, Macrobrachium rosenbergii (de Man)
ปี พ.ศ. 2521
63 ผลของอาหารผสมโปรตีนระดับต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon fabricus.)
ปี พ.ศ. 2520
64 การตรวจสอบคุณภาพน้ำและปริมาณตกค้างของยาปราบศัตรูพืชในบริเวณโครงการชลประทานป่าสักใต้
65 การศึกษาปริมาณรวมของปรอทและปริมาณปรอทอินทรีย์ในปลาบางชนิด ในอ่าวไทยตอนบน
ปี พ.ศ. 2519
66 การศึกษาการกระจายของ ดีดีที และ พีซีบี ในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง