ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 20
2 สรวิศ เผ่าทองศุข 11
3 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 8
4 Piamsak Menasveta 6
5 ชัยยุทธ ธัญพิทยากุล 5
6 สมภพ รุ่งสุภา 4
7 เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 3
8 ศิราวุธ กลิ่นบุหงา 3
9 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 3
10 Narumon Phaonakrop 2
11 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 2
12 นฤมล เผ่านักรบ 2
13 ไพศาล สิทธิกรกุล 2
14 อุชุกร พฤกษ์พงศ์รัตน์ 2
15 สุธาทิพย์ กิตติเสนาชัย 2
16 บวรลักษณ์ คำน้ำทอง 2
17 เอกชัย มาลาพล 2
18 ประสาท กิตตะคุปต์ 2
19 กรรณิการ์ ดิษยวงศ์ 2
20 Suthathip Kittisenachai 2
21 Sirawut Klinbunga 2
22 Bavornlak Khamnamtong 2
23 Sittiruk Roytrakul 2
24 วิลาสินี ไตรยราช 2
25 นภาพร กิติมศักดิ์ 1
26 Paisarn Sithigorngul 1
27 Sasithorn Petkorn 1
28 Siwaporn Longyant 1
29 นิศาชล แสนละมุล 1
30 พอจำ อรัณยกานนท์ 1
31 ศิวาพร ลงยันต์ 1
32 Weerawan Sithigorngul 1
33 วีระวรรณ สิทธิกรกุล 1
34 ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ 1
35 ธนิกา จินตนะพันธ์ 1
36 นิภา เตโชดำรงสิน 1
37 ชยาลักษณ์ ทองตัน 1
38 วรณพ วิยกาญจน์ 1
39 เบ็ญจมาศ จันทะภา 1
40 Witchulada Talakhun 1
41 ธีรพงษ์ จรัญญากรณ์ 1
42 ชลี ไพบูลย์กิจกุล 1
43 วิชชุลดา ตาลาคุณ 1
44 พนมรักษ์ ผดุงกุล 1
45 มารศรี นวนรเศรษฐ์ 1
46 ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท์ 1
47 พิมพร เจริญศรี 1
48 ปิยะนารถ ตุ้มวอน 1
49 เปรมสุดา สมาน 1
50 บุษยา อภิชัยเสถียรโชติ 1
51 นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ 1
52 นิตยา ไชยเนตร 1
53 สุรพันธ์ บริสุทธิ์ 1
54 วิสุทธิ์ ถิรสัตยวงศ์ 1
55 สุภัทรา อุไรวรรณ์ 1
56 รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์ 1
57 อัญชลี ทัศนาขจร 1
58 พิชิต ศรีมุกดา 1
59 จารุณี จันทร์ประมุข 1
60 สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย 1
61 วรัณณา ชโยวรรณ 1
62 วรรณา ธรรมรุจิกุล 1
63 สุชนา วิเศษสังข์ 1
64 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
65 ชนาญวัต เทวกุล 1
66 สุธาสินี อ่วมจันทร์ 1
67 ชลีรัตน์ พยอมแย้ม 1
68 สุชาดา จังรัสสะ 1
69 อลิสา โชควิวัฒนวนิช 1
70 วรวิทย์ ชีวาภรณาภิวัฒน์ 1
71 อำไพเทพิน สิงหะพันธุ 1
72 มนัส เพ็ชรทองคำ 1
73 จรมัน ว่องวิทย์ 1
74 วัฒนา ไวยนิยา 1
75 ดวงใจ ทิระบาล 1
76 ประภากร ขำเชิดชูไชย 1
77 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
78 จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ 1
79 สัณห์ชัย สุจริตวงศานนท์ 1
80 กรุณา สัตยมาศ 1
81 สุมลยา กาญจนะพังคะ 1
82 กิตติพงศ์ กลิ่นรอด 1
83 ชัยชาญ ไตรศรีศิลป์ 1
84 ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์ 1
85 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 1
87 รุจีพัชร โรจนกุล 1
88 ยรรยง เต็งอำนวย 1
89 อานุภาพ พานิชผล 1
90 อรุณ บัวกลิ่น 1
91 สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง 1
92 สมศักดิ์ ยศสมบัติ 1
93 พรพิมล พงษ์กสิกิจ 1
94 ราชบัณฑิตยสถาน. สำนักวิทยาศาสตร์ 1
95 สุวิมล ตันฑสุกิจวณิช 1
96 Somchai Bovornkitti 1
97 ณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ 1
98 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาัลัย 1
99 มุทิตา วุฒิกัมพล 1
100 Faculty of Science, ChulalongkornUniveristy ; Academy of Science, the Royal Institute, Bangkok 1
101 สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน กทม.10300 1
102 รุ่งนภา สุทธิศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 2
5 2550 3
6 2549 1
7 2547 1
8 2546 4
9 2545 5
10 2544 1
11 2543 6
12 2542 4
13 2541 3
14 2540 1
15 2539 4
16 2538 1
17 2537 2
18 2536 1
19 2535 3
20 2534 1
21 2533 2
22 2532 8
23 2531 4
24 2530 1
25 2528 2
26 2527 1
27 2526 1
28 2525 2
29 2524 2
30 2523 5
31 2522 3
32 2521 1
33 2520 2
34 2519 1
35 2518 1
36 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Identification of reproduction-related proteins and characterization of the protein disulfide isomerase A6 cDNA in ovaries of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
2 Identification of reproduction-related proteins and characterization of proteasome alpha 3 and proteasome beta 6 cDNAs in testes of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2553
3 ลักษณะสมบัติและการแสดงออกของยีนโอ-เมทิลแทรนส์เฟอเรสและบรอดคอมเพล็กซ์และโปรตีนในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2552
4 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและราชบัณฑิตยสถานร่วมจัดโครงการวิชาการสนับสนุน มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2551
5 การบำบัดไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบบ่อไร้ดินกลางแจ้งโดยตัวกรองชีวภาพไนตริฟิเคชัน
6 การบำบัดไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบบ่อไร้ดินกลางแจ้งโดยตัวกรองชีวภาพไนตริฟิเคชัน
ปี พ.ศ. 2550
7 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 107
8 Pufferfish Poisoning
9 ผลของออกซิเจนต่อการเปลี่ยนแปลงสารประกอบอนินทรีย์ไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งจำลอง
ปี พ.ศ. 2549
10 ประสิทธิภาพของระบบหมุนเวียนน้ำทะเลแบบปิดสำหรับการเลี้ยงกุ้งความหนาแน่นสูงในโรงเรือน
ปี พ.ศ. 2547
11 การควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งโดยการเลี้ยงกุ้งกุลาดำร่วมกับสาหร่ายสไปรูลินา
ปี พ.ศ. 2546
12 การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มแบคทีเรียในตัวกรองชีวภาพแบบไนตริฟิเคชันและดีไนตริฟิเคชันสำหรับการเพาะเลี้ยงทางน้ำ
13 สภาวะที่เหมาะสมของการบำบัดไนเตรตในน้ำทะเล ด้วยระบบบำบัดไนเตรตแบบท่อสำหรับบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
14 ผลของตัวกรองชีวภาพต่อคุณภาพน้ำในการเลี้ยงปลาทับทิม Oreochromis niloticus ระบบปิดในบ่อดิน
15 สภาวะที่เหมาะสมของการบำบัดไนเตรตในน้ำทะเล ด้วยระบบบำบัดไนเตรตแบบท่อสำหรับบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
ปี พ.ศ. 2545
16 ฟีนอลออกซีเดสที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon
17 ระบบบำบัดไนเตรทสำหรับระบบหมุนเวียนน้ำทะเลแบบปิดเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
18 การทดลองใช้จุลินทรีย์สำเร็จรูปในเชิงพาณิชย์เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิด
19 การใช้สาหร่ายช่อพริกไทย Caulerpa lentillifera เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
20 การวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสหัวเหลืองในปูวงศ์ Grapsidae ด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี
ปี พ.ศ. 2544
21 ความเข้มข้นของปรอทรวมในเนื้อเยื้อชนิดต่างๆ ของปลาทะเลบางชนิดที่อาศัยอยู่ในบริเวณแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2543
22 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
23 ประสิทธิภาพของสาหร่ายช่อพริกไทย Caulerpa lentillifera และสาหร่ายหนาม Acanthophora spicifera ในการบำบัดสารประกอบไนโตรเจน ในน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
24 ระบบบำบัดไนเตรทเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดขนาดเล็ก
25 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไวเทลลินของกุ้งกุลาดำ
26 การแพร่กระจายและสะสมของสารปรอทในสิ่งแวดล้อมทางทะเล บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก
27 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระส่วนที่ 3 : ส่วนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2542
28 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพ ของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 3 : ส่วนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : รายงานผลการวิจัย
29 โปรแกรมคัดเลือกเพื่อการผสมพันธุ์กุ้งกุลาดำ Penaeus monodon, Fabricius ระยะที่ 1 : พันธุศาสตร์เชิงประชากรและการประเมินค่าอัตราพันธุกรรมของอัตราการเติบโต
30 การแพร่กระจายและสะสมของสารปรอทในสิ่งแวดล้อมทางทะเล บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก
31 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระส่วนที่ 3 : ส่วนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2541
32 ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีระบบดีไนตริฟิเคชัน สำหรับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus Monodon)
33 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ำระหว่างระบบหมุนเวียนน้ำทะเลแบบปิดที่มี ตัวกรองชีวภาพแบบไอโอดรัมและแบบใต้น้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
34 โครงการการผลิตสาหร่ายดูนาลิเอลลาแบบกึ่งอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2540
35 การใช้ Bacillus spp. เพื่อเสริมผลผลิตกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
ปี พ.ศ. 2539
36 อัตราส่วนระหว่างโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon วัยรุ่น
37 ระดับของเลซิทินและคอเลสเทอรอลที่เหมาะสมในอาหารสำหรับกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon วัยอ่อน
38 การสะสมของโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตและการแปรผันในระยะยาว ของคุณภาพน้ำบริเวณอ่าวไทยตอนใน
39 จุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงกุ้งทะเล
ปี พ.ศ. 2538
40 การเสริมแอสตาแซนทีน วิตามินซี และน้ำมันปลาในอาหารเพื่อเพิ่มความต้านทานโรคหัวเหลือง ในกุ้งกุลาดำวัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2537
41 ผลของการเพิ่มสารอาหารบางชนิดที่มีต่อการเพิ่มความต้านทานโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำ
42 Mangrove destruction and shirmp culture systems
ปี พ.ศ. 2536
43 การผสมข้าวสายพันธุ์กุ้งก้ามกราม
ปี พ.ศ. 2535
44 การผลิตอาหารกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) วัยรุ่น
45 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองเพื่อใช้เป็นอาหาร สำหรับกุ้งกุลาดำวัยอ่อน
46 การผลิตอาหารกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) โดยใช้เอ็กซทรูชั่นคุกเกอร์
ปี พ.ศ. 2534
47 การเจริญพันธุ์และการเพาะพันธุ์กุ้งทะเลในระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิด
ปี พ.ศ. 2533
48 การผลิตอาหารสำหรับกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) วัยอ่อน
49 ชีววิทยาประมงของกุ้งปล้อง Parapenaeopsis hungerfordi Alcock บริเวณชายฝั่งอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ปี พ.ศ. 2532
50 Mercury content of several predacious species in the Andaman sea.
51 Modified cage culture techniques for marble Goby (Oxyeleotris marmorata Bleeker).
52 Effect of temperature on the predation rates of grouper (Epinephelus tauvina) and white sea bass (Lates calearifer).
53 อุณหภูมิทำลายชีวิตของปลาทะเลบางชนิด ในอ่าวไทย
54 A comparative study on larviculture techniques for the giant freshwater prawn Maerobrachium rosembergii (De Man).
55 Improvement of the closed recirculating water system for giant prawn (Macrobrachium rosenbergii) larviculture.
56 Effect of ozone treatment on the survival of prawn larvae (Macrobrachium rosenbergii de man) reared in a closed recirculating water system.
57 การผลิตปลาหมึกป่นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบอาหารกุ้ง
ปี พ.ศ. 2531
58 การพัฒนาโปรแกรมระบบเชี่ยวชาญ โดยใช้กรณีศึกษาการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ แบบพัฒนา
59 Effect of different diets on survival of giant prawn larvae (Macrobrachium rosenbergii De Man).
60 การเพาะพันธุ์ปลาบู่ทรายและการทดลองเลี้ยงปลาบู่ทรายวัยอ่อน
61 ผลของสารไดฟูเบนซูรอนต่อโครงสร้างเปลือกในรอบของการลอกคราบ ของกุ้งแซบ้วยวัยอ่อน (Penaeus merquiensis de Man)
ปี พ.ศ. 2530
62 คุณภาพน้ำในระบบการเพาะพันธุ์กุ้งทะเล ชนิดหมุนเวียนน้ำแบบปิด
ปี พ.ศ. 2528
63 การนำน้ำโสโครกจากแหล่งชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงไรแดง
64 อนุกรมวิธานของปลาปักเป้าที่พบในน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2527
65 การทดลองเลี้ยงแมลงภู่ (Perna viridis (Linn.)) โดยการใช้เชือกห้วยแขวน
ปี พ.ศ. 2526
66 ผลของอาหารผสมต่างชนิดต่อการเติบโตและผลผลิตของปลากะรัง (Epinephelus tauvina (Forskal) ที่เลี้ยงในกระชัง
ปี พ.ศ. 2525
67 การเพาะพันธุ์ปลาบู่ทรายและการทดลองเลี้ยงปลาบู่ทรายวัยอ่อน
68 การรับโลหะหนักของหอยแมลงภู่ (Perna viridis (Lin), Mollusca) ในบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2524
69 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการฟักไข่และอุณหภูมิที่เป็นอันตรายของลูกปลาหมึกกระดองก้นไหม้ (Sepiella inermis Ferussac & d' Orbigny)
70 ผลของอาหารผสมชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการรอดและขั้นตอนของการเจริญของกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน (Macrobrachium rosenbergii de man)
ปี พ.ศ. 2523
71 ผลของความหนาแน่นของลูกกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii de man ที่เลี้ยงในบ่อดินแบบพื้นบ้านต่อการเติบโตและผลผลิต
72 การแพร่กระจายของปรอทในแหล่งน้ำใกล้เคียงโรงงานผลิตโซดาไฟ ในเขตอุตสาหกรรมพระประแดง
73 ผลของอุณหภูมิและโลหะหนักบางชนิดที่มีต่อการเจริญ ของเอมบริโอถึงตัวอ่อน ระยะพลูเทียสของหอยเม่น (Temnopleurus toreumaticus)
74 การศึกษาคุณภาพน้ำในบริเวณโครงการชลประทานป่าสักใต้
75 การสะสมสารตะกั่วในอวัยวะบางอย่างของหนูและการกำจัดโดยให้ แคลเซี่ยมไดโซเดียม เอดิเตท และไตรโซเดียมไนไตรโลไตรอะซีเตท
ปี พ.ศ. 2522
76 การศึกษาปริมาณตกค้างของวัตถุมีพิษที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในบริเวณโครงการชลประทานป่าสักใต้
77 พิษเฉียบพลันของน้ำมันดิบ ดีเซล และเบนซีน ที่มีต่อกุ้งแชบ้วยขาว
78 ารศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการบางอย่างในการเพาะ เลี้ยงกุ้งก้ามกราม, Macrobrachium rosenbergii (de Man)
ปี พ.ศ. 2521
79 ผลของอาหารผสมโปรตีนระดับต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon fabricus.)
ปี พ.ศ. 2520
80 การตรวจสอบคุณภาพน้ำและปริมาณตกค้างของยาปราบศัตรูพืชในบริเวณโครงการชลประทานป่าสักใต้
81 การศึกษาปริมาณรวมของปรอทและปริมาณปรอทอินทรีย์ในปลาบางชนิด ในอ่าวไทยตอนบน
ปี พ.ศ. 2519
82 การศึกษาการกระจายของ ดีดีที และ พีซีบี ในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2518
83 Mercury content of several predacious species in the Andaman sea.
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
84 Modified cage culture techniques for marble Goby (Oxyeleotris marmorata Bleeker).
85 Effect of temperature on the predation rates of grouper (Epinephelus tauvina) and white sea bass (Lates calearifer).
86 อุณหภูมิทำลายชีวิตของปลาทะเลบางชนิด ในอ่าวไทย
87 A comparative study on larviculture techniques for the giant freshwater prawn Maerobrachium rosembergii (De Man).
88 Improvement of the closed recirculating water system for giant prawn (Macrobrachium rosenbergii) larviculture.
89 Effect of ozone treatment on the survival of prawn larvae (Macrobrachium rosenbergii de man) reared in a closed recirculating water system.
90 Effect of different diets on survival of giant prawn larvae (Macrobrachium rosenbergii De Man).
91 การผลิตปลาหมึกป่นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบอาหารกุ้ง
92 การเจริญพันธุ์และการเพาะพันธุ์กุ้งทะเลในระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิด