ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- เบญจวรรณ บัวขวัญ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 โครงการ "แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ"
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการย่อย 4: ปฏิบัติการภูมิปัญญากับการพัฒนาเศษกระจูดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาวะ
3 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือและของเสียจากกระบวนผลิตปลาดุกร้า : การผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ำเสีย
4 โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในมรดกทางวัฒนธรรมของการพัฒนากล้าเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในกระบวนการหมักสีครามจากต้นครามและการเก็บรักษาสีครามในสภาพที่เหมาะสมต่อการย้อม
ปี พ.ศ. 2554
5 การบำบัดมลพิษจากการย้อมสีกระจูดและภูมิปัญญาการแปรรูปเศษกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาวะ
ปี พ.ศ. 2553
6 วิถีชีวิตชุมชนประมงแหลมนก ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ปี พ.ศ. 2543
7 การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินในเขตตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา