ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 52
2 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 19
3 ถวิล ชนะบุญ 6
4 ศิริวรรณ วงษ์สมบัติ 2
5 บังอร กองอิ้ม 2
6 รักฤดี สารธิมา 2
7 ศรัณยู คำเมือง 2
8 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
9 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
10 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
11 ชวลิต บุญปก 1
12 สมชาย แก้ววังชัย 1
13 ดรุณี บุญชารี 1
14 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
15 วรากร สีโย 1
16 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
17 สงครามชัย ลีทองดี 1
18 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
19 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
20 ทองใบ บุษกร 1
21 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
22 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
23 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
24 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
25 มหาวิทยลัยมหาสารคาม 1
26 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
27 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2542. 1
28 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
29 รายงานวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2545. 1
30 อาจารย์นักวิจัย 1
31 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
32 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
33 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
34 เมธิน ผดุงกิจ 1
35 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
36 ทุน วช. 1
37 คมกริช วงศ์ภาคำ 1
38 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
39 จันทิมา พลพินิจ 1
40 เรือน สมณะ 1
41 รพีพร ช่ำชอง 1
42 วราวุธ สุธีธร 1
43 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
44 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
45 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
46 ปรีชา ประเทพา 1
47 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
48 สุนันท์ สายกระสุน 1
49 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
50 ศุภชัย สมัปปิโต 1
51 สุกัญญา ลีทองดี 1
52 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
53 วัลยา สุทธิขำ 1
54 นริศ สินศิริ 1
55 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
56 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
57 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
58 อนุชิตา มุ่งงาม 1
59 นงนิตย์ มรกต 1
60 วรรณา กาญจนมยูร 1
61 ปิยมาศ นานอก 1
62 บรรจบ วันโน 1
63 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
64 ธวัชชัย ชมศิริ 1
65 นเรศ มีโส 1
66 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
67 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
68 สุริทอง ศรีสะอาด 1
69 ชาติไทย แก้วทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 4
5 2554 8
6 2553 5
7 2552 5
8 2551 9
9 2550 19
10 2549 11
11 2548 2
12 2547 7
13 2544 2
14 2543 1
15 2542 1
16 2541 5
17 2540 6
18 2539 4
19 2533 1
20 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพดอกมะลิด้วยไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2557
2 การชะลอการสูญเสียคุณภาพมะม่วงพันธุ์มหาชนกเพื่อเพิ่มมูลค่าภายหลังการเก็บเกี่ยว
3 -
ปี พ.ศ. 2556
4 Study of potentiality for using giant sensitive plant as rootstock for yard long bean production.
ปี พ.ศ. 2555
5 การประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนิสิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาพืชผักสวนครัว
6 Influence of calcium solutions to physiological changes of 'Chiang Mai Pink' Patumma cut flower
7 -
8 -
ปี พ.ศ. 2554
9 Influence of 1-MCP fumigation on flowering weight loss, water uptake, longevity, anthocyanin content and colour of patumma (curcuma alismatifolia) cv. Chiang Mai Pink
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
ปี พ.ศ. 2553
17 อิทธิพลของสารเคลือบผิวไคโตซานที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพสัณฐานวิทยา และเคมีในระหว่างเก็บรักษาแก้วมังกร
18 โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสาเหตุ ปัจจัย กลไกในการเกิดและการควบคุมปฏิกิริยาสีน้ำตาลในผักกาดหอมเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต
19 Effect of 1-MCP fumigation on vase life and other postharvest qualities of siam tulip (Curcuma aeruqinosa Roxb.) cv. Laddawan
20 -
21 -
ปี พ.ศ. 2552
22 อิทธิพลของโบรอนในการยับยั้งกิจกรรมการทำงานของเอนไซม์ Polyphenol oxidase การเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลและคุณภาพของผักกาดหอม
23 Control of skin colour and polyphenol oxidase activity in santol fruit by dipping in organic acid solution
24 -
25 -
26 -
ปี พ.ศ. 2551
27 การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Polyphenoloxidase ในผลกระท้อน
28 การประยุกต์ใช้ Shading ในการควบคุมการทำงานของเอนไซม์โพลีฟีนอลและการเกิดสีน้ำตาลใบของผักกาดหอม 'แกรนด์แรพิดส์'
29 An analysis on quality, colour, tissue texture, total soluble solid content, titratable acidity and ph of santol fruits (Sandoricum koetjape Burm. F.) Merr. Pui Fai cultivar, grown in Northern Thailand
30 การวิเคราะห์คุณภาพ สี เนื้อสัมผัส ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด ปริมาณกรดที่ไทเทรต และ pH ของผลกระท้อนพันธุ์ปุยฝ้าย
31 ผลของดัชนีเก็บเกี่ยวต่อปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนื้อเยื่อในผลกระท้อน
32 ผลของดัชนีเก็บเกี่ยวต่อปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนื้อเยื่อในผลกระท้อน
33 การวิเคราะห์คุณภาพ สี เนื้อสัมผัส ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด ปริมาณกรดที่ไทเทรต และ pH ของผลกระท้อนพันธุ์ปุยฝ้าย
34 การวิเคราะห์คุณภาพ สี เนื้อสัมผัส ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด ปริมาณกรดที่ไทเทรต และ pH ของผลกระท้อนพันธุ์ปุยฝ้าย
35 ผลของดัชนีเก็บเกี่ยวต่อปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนื้อเยื่อในผลกระท้อน
ปี พ.ศ. 2550
36 ประสิทธิภาพของการฉีดพ่นธาตุโบรอนต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพภายนอกบางส่วนของผักกาดหอม
37 ผลของออกซินที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกวาวเครือขาว
38 ผลของปุ๋ยพืชสดต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพฝักกระเจี๊ยบเขียว (Abelmoschus esculentus L.) พันธุ์ห้าเหลี่ยม
39 Effect of chemical paclobutrazol on growth, yield and quality of okra (Abelmoschus esculentus L.) Har lium cultivar in northeast Thailand
40 ผลของไซโตไคนินที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกวาวเครือขาว
41 ศึกษาการงอกของเมล็ดกวาวเครือขาว (Pueraria candollei Grah. Ex Benth) จากการแช่น้ำและการอบโดยใช้ตู้อบลมร้อน
42 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพกระเจี๊ยบเขียว (Abelmoschus esculentus L.) พันธุ์ห้าเหลี่ยมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
43 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพกระเจี๊ยบเขียว (Abelmoschus esculentus L.) พันธุ์ห้าเหลี่ยมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
44 ผลของปุ๋ยพืชสดต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพฝักกระเจี๊ยบเขียว (Abelmoschus esculentus L.) พันธุ์ห้าเหลี่ยม
45 ศึกษาการงอกของเมล็ดกวาวเครือขาว (Pueraria candollei Grah. Ex Benth) จากการแช่น้ำและการอบโดยใช้ตู้อบลมร้อน
46 ผลของไซโตไคนินที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกวาวเครือขาว
47 ผลของออกซินที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกวาวเครือขาว
48 ศึกษาการงอกของเมล็ดกวาวเครือขาว (Pueraria candollei Grah. Ex Benth) จากการแช่น้ำและการอบโดยใช้ตู้อบลมร้อน
49 ผลของออกซินที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกวาวเครือขาว
50 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพกระเจี๊ยบเขียว (Abelmoschus esculentus L.) พันธุ์ห้าเหลี่ยมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
51 -
52 ผลของปุ๋ยพืชสดต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพฝักกระเจี๊ยบเขียว (Abelmoschus esculentus L.) พันธุ์ห้าเหลี่ยม
53 ผลของไซโตไคนินที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกวาวเครือขาว
54 -
ปี พ.ศ. 2549
55 การศึกษาดัชนีเก็บเกี่ยวผลกระท้อนพันธุ์ปุยฝ้ายที่มีต่อปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาล
56 การตรวจสอบการงอกของเมล็ดของกวาวเครือขาว (Pueraria candollei Grah. ex Benth) ที่ได้รับผลกระทบจากทั้งการฉ่ำน้ำและการได้รับลมร้อน
57 ผลของดัชนีการเก็บเกี่ยวในการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเนื้อเยื่อในผลไม้กระท้อน
58 ผลของจิบเบอเรลลิน (GA3) ต่อผลผลิตและคุณภาพมะม่วงแก้ว (Mangifera indica L.) พันธุ์ศรีษะเกษ 007 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
59 Effect of chemical paclobutrazol on fruit development, quality and fruit yield of Kaew mango (Mangifera indica L.) in Northeast Thailand
60 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการพัฒนาของผล คุณภาพ และผลผลิตมะม่วงแก้ว (Mangifera indica L.) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
61 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
62 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการพัฒนาของผล คุณภาพ และผลผลิตมะม่วงแก้ว (Mangifera indica L.) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
63 ผลของจิบเบอเรลลิน (GA3) ต่อผลผลิตและคุณภาพมะม่วงแก้ว (Mangifera indica L.) พันธุ์ศรีษะเกษ 007 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
64 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการพัฒนาของผล คุณภาพ และผลผลิตมะม่วงแก้ว (Mangifera indica L.) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
65 ผลของจิบเบอเรลลิน (GA3) ต่อผลผลิตและคุณภาพมะม่วงแก้ว (Mangifera indica L.) พันธุ์ศรีษะเกษ 007 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
66 การศึกษาสภาพที่เหมาะสมสำหรับขยายพันธุ์กวาวเครือขาวโดยการเพาะเมล็ด ปักชำและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
67 ผลของปุ๋ยคอกสีเขียวต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของกระเจี๊ยบเขียว (Abelmoschus esculentus L.) Har lium cultivar
ปี พ.ศ. 2547
68 ผลของ paclobutrazol ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของกระเจี๊ยบ (Abelmoschus esculentus L. ) Har lium ในตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
69 ผลของการชะลอระยะเวลาตัดแต่งกิ่งต่อ ระยะเก็บเกี่ยวมะม่วงแก้วในภาคเหนือตอนบน
70 ผลของจิบเบอเรลลินที่มีต่อการยืดอายุเก็บ เกี่ยวมะม่วงแก้วที่ปลูกในภาคเหนือตอนบน
71 ผลของการชะลอระยะเวลาตัดแต่งกิ่งต่อ ระยะเก็บเกี่ยวมะม่วงแก้วในภาคเหนือตอนบน
72 ผลของจิบเบอเรลลินที่มีต่อการยืดอายุเก็บ เกี่ยวมะม่วงแก้วที่ปลูกในภาคเหนือตอนบน
73 ผลของการชะลอระยะเวลาตัดแต่งกิ่งต่อ ระยะเก็บเกี่ยวมะม่วงแก้วในภาคเหนือตอนบน
74 ผลของจิบเบอเรลลินที่มีต่อการยืดอายุเก็บ เกี่ยวมะม่วงแก้วที่ปลูกในภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2544
75 รายงานการวิจัยผลของคัลทาร์ต่อการยืดอายุการพัฒนาของดอกมะม่วงแก้ว ในพื้นที่ กึ่งแห้งแล้งของภาคเหนือตอนบน
76 To prolong the harvest mangoes glass in the upper North 1., Using gibberellic acid
ปี พ.ศ. 2543
77 รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน โดยการใช้ปุ๋ยพืชสด
ปี พ.ศ. 2542
78 การพัฒนาการอบแห้งเนื้อลำไย
ปี พ.ศ. 2541
79 รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการเพิ่มผลผลิตมันแกวในพื้นที่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
80 รายงานการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
81 การศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวผลมะละกอ
82 การศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวผลมะละกอ
83 การศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวผลมะละกอ
ปี พ.ศ. 2540
84 การศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวผลมะละกอและวิธีการยืดอายุเก็บรักษาผลมะละกอ
85 รายงานการวิจัยการศึกษาและรวบรวมชนิดของพืชผักพื้นบ้านเพื่อการ อนุรักษ์ในพื้นที่ภาคอีสาน
86 รายงานการวิจัยการพัฒนาการอบแห้งเนื้อลำไย
87 การศึกษาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาผลมะละกอ
88 การศึกษาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาผลมะละกอ
89 การศึกษาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาผลมะละกอ
ปี พ.ศ. 2539
90 การศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวผลมะละกอและวิธีการยืดอายุเก็บรักษาผล มะละกอ
91 การศึกษาหาสภาพที่เหมาะสมในการผลิตลำไยอบแห้ง
92 การศึกษาหาสภาพที่เหมาะสมในการผลิตลำไยอบแห้ง
93 การศึกษาหาสภาพที่เหมาะสมในการผลิตลำไยอบแห้ง
ปี พ.ศ. 2533
94 การศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยว การทำ precooling การบรรจุและการเก็บรักษาฝักกระเจี๊ยบเขียว