ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เบญญาภา กาลเขว้า
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 วิจัยประเมินหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ในรายวิชาโภชนาการชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2558
3 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) รายวิชาโภชนาการ (4222 221) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2554
4 การดูแลผู้สูงอายุของครอบครัวและการเกื้อหนุนจากชุมชนในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท จังหวัดขอนแก่น
5 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาการระบาดกับคะแนนทักษะการสอบสวนโรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางวิทยาการระบาดของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
6 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติส่วนบุคคลและการทำงานเป็นทีม ในระหว่างฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 2 (โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม) กับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ปีการศึกษา
7 ภูมิปัญญาการรักษาบาดแผลเรื้อรัง ด้วยน้ำต้มสารสกัดเปลือกลูกมังคุดและน้ำมันสมุนไพรร้อยแปด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
8 การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเจตคติและทักษะวิชาชีพ ของนักศึกษาต่อการทำงานในชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
9 การศึกษาภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้าน กรณีศึกษาอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ปี 2550
10 คุณค่าทางโภชนาการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สูตรที่ใช้จัดการเรียนการสอนและฝึกอบรม ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2545
11 ความมั่นคงทางด้านอาหารและภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในครัวเรือนยากจน ในเขตพื้นที่ยากจนของตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
12 ความมั่นคงทางด้านอาหารและภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในครัวเรือนยากจน ในเขตพื้นที่ยากจน ของตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น