ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เบญจวรรณ เล็กเจริญสุข
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา 3
3 ศรญา ปิงกาวี 3
4 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 2
5 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 2
6 ศิริชัย กิจจารึก 2
7 สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง 2
8 สุวรรณา อินทร์รักษา 1
9 วีระวรรณ พราพงษ์ 1
10 พุทธชาด เผ่นโผน 1
11 พรสุข พงศ์วุฒิศักดิ์ 1
12 สุวดี สุขอนันต์ 1
13 กมล ไกรระวี 1
14 จินดา จิตเพียร 1
15 พิลิปดา นาคะประทีป 1
16 บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ 1
17 ทวีชัย พัฒนาพัวพันธ์ 1
18 อานุภาพ เมธีกุล 1
19 พงศ์ทวี เลิศปัญญาวิทย์ 1
20 ประสงค์ นิ่มทรงประเสริฐ 1
21 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย 1
22 สุประดิษฐ์ บุนนาค 1
23 อาคม เตชะธัญญกุล 1
24 สุภาพ โทสุวรรณ 1
25 พงษ์ศักดิ์ อโณทัยไพบูลย์ 1
26 ลัดดาณี ทรงผาสุข 1
27 สุรพล จิวาลักษณ์ 1
28 กวีวงษ์ คูสุวรรณ 1
29 ชวลิต สุขะวรรณ 1
30 กิจธวัช ตั้งบุญธินา 1
31 ชวลิต ลิ้มอำนวยผล 1
32 เบญจพงษ์ พรนิมิตร 1
33 ประเทศ ปิติธรรมภรณ์ 1
34 วิริยะ กีรติวิรัชการ 1
35 วันชัย เทพรักษ์ 1
36 ครองทรัพย์ เจิดนภาพันธ์ 1
37 จุฑารัตน์ วรประทีป 1
38 ชวนพิศ สุศันสนีย์ 1
39 สุคณิศร์ สกาวรัตนานนท์ 1
40 ชวลิต สุฃะวรรณ 1
41 วีรศักดิ์ พันเสรีวงศ์ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 1
43 มารยาท พุ่มโพธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 1
3 2550 2
4 2539 1
5 2536 1
6 2535 2
7 2534 1
8 2533 3
9 2532 1
10 2531 1
11 2530 1
12 2529 3
13 2528 1
14 2525 1
15 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ระบบบริหารงานคุณภาพในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2551
2 การพัฒนาระบบเวลามาตรฐานแบบ MTM-2 สำหรับกระบวนการผลิตในโรงงานเครื่องหนัง
ปี พ.ศ. 2550
3 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 111
4 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 118
ปี พ.ศ. 2539
5 การศึกษาการใช้เสาเข็มหินในการปรับปรุงเสถียรภาพและการทรุดตัว ของดินเหนียวอ่อน
ปี พ.ศ. 2536
6 ตำแหน่งที่เหมาะสมของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสะพานกรุงธน และสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ปี พ.ศ. 2535
7 การปรับปรุงคุณสมบัติด้วยสารเคมี RRP
8 แบบจำลองการเกิดการเดินทางจากสนามกีฬาขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
9 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบผิวจราจรยืดหยุ่นแบบ 3 ชั้นของสนามบิน
ปี พ.ศ. 2533
10 การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การยุบอัดตัวระหว่างการทดสอบ ในสนามกับในห้องปฏิบัติการ
11 คุณลักษณะและพฤติกรรมของการจราจรบริเวณถนนรามคำแหงและพื้นที่ใกล้เคียง
12 การประเมินความแข็งแรงของทางวิ่งสนามบินด้วยค่า ซีบีอาร์ และ เพลตโหลดเทสต์
ปี พ.ศ. 2532
13 การเพิ่มเสถียรภาพกากแร่สังกะสีโดยใช้ปูนขาว
ปี พ.ศ. 2531
14 การประเมินค่าทางสถิติของสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินกรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2530
15 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของสถานีขนส่งรถโดยสารปรับ อากาศ สายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2529
16 การเปรียบเทียบการหลุดลอกของยางแอสฟัลต์ที่เคลือบบนผิว ของกรวดดินเผากับหินปูน
17 การศึกษาเม็ดดินเผาสำหรับผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบผสมเย็น
18 การศึกษาเม็ดดินเผาสำหรับผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบผสมเย็น
ปี พ.ศ. 2528
19 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกและราคาของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
ปี พ.ศ. 2525
20 ปฏิกิริยาและการพัฒนากำลังของส่วนผสมดินเหนียวกับปูนขาว