ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศพล เหลืองโสมนภา 6
2 รัชนี สรรเสริญ 4
3 วรรณรัตน์ ลาวัง 3
4 สาคร พร้อมเพราะ 3
5 พจนาถ บรรเทาวงษ์ 3
6 ไม่มีข้อมูล 2
7 วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 1
8 โรงพยาบาลนายายอามและสานักงานสาธารณสุขอาเภอนายายอาม 1
9 มหาวิทยาลัยบูรพา 1
10 พัชรี จันทร์เพ็ง 1
11 ไพศาล สุยะสา 1
12 ทองสวย สีทานนท์ 1
13 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
14 มุกดา สำนวนกลาง 1
15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
16 สงครามชัย ลีทองดี 1
17 อโนชา ทัศนาธนชัย 1
18 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
19 ธรณิศ สายวัฒน์ 1
20 นฤมล ธีระรังสิกุล 1
21 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
22 อังสุมาลี ผลภาค 1
23 ทัศนีย์ ญาณะ 1
24 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
25 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
26 พัฒนาวิไล อินใหม 1
27 อาณัติ วรรณศรี 1
28 ยุวดี รอดจากภัย 1
29 จิรพรรณ โพธิ์ทอง 1
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1
31 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
32 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 1
33 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 2
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 3
6 2550 3
7 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ โดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน
3 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
4 เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในระดับพื้นที่ เล่ม 2
5 เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในระดับพื้นที่ เล่ม 1
ปี พ.ศ. 2552
6 การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการดูแลแบบเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล
ปี พ.ศ. 2551
7 การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการดูแลแบบเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล
8 การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการดูแลแบบเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล
9 ต้นทุนทางตรงต่อหน่วยของการใช้บริการรถพยาบาลรับ- ส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ปี พ.ศ. 2550
10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับสภาพองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
11 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับสภาพองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
12 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ กับสภาพองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2549
13 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2