ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศพล เหลืองโสมนภา 6
2 รัชนี สรรเสริญ 4
3 วรรณรัตน์ ลาวัง 3
4 สาคร พร้อมเพราะ 3
5 พจนาถ บรรเทาวงษ์ 3
6 ไม่มีข้อมูล 2
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1
9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 1
10 นฤมล ธีระรังสิกุล 1
11 อาณัติ วรรณศรี 1
12 พัฒนาวิไล อินใหม 1
13 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
14 ทองสวย สีทานนท์ 1
15 ไพศาล สุยะสา 1
16 อโนชา ทัศนาธนชัย 1
17 อังสุมาลี ผลภาค 1
18 จิรพรรณ โพธิ์ทอง 1
19 ยุวดี รอดจากภัย 1
20 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
21 พัชรี จันทร์เพ็ง 1
22 ธรณิศ สายวัฒน์ 1
23 โรงพยาบาลนายายอามและสานักงานสาธารณสุขอาเภอนายายอาม 1
24 วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 1
25 มหาวิทยาลัยบูรพา 1
26 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
27 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
28 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
29 ทัศนีย์ ญาณะ 1
30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
31 มุกดา สำนวนกลาง 1
32 สงครามชัย ลีทองดี 1
33 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 2
3 2553 2
4 2551 2
5 2550 1
6 2549 1
7 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ โดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน
3 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
4 เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในระดับพื้นที่ เล่ม 2
5 เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในระดับพื้นที่ เล่ม 1
ปี พ.ศ. 2551
6 การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการดูแลแบบเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล
7 ต้นทุนทางตรงต่อหน่วยของการใช้บริการรถพยาบาลรับ- ส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ปี พ.ศ. 2550
8 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ กับสภาพองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2549
9 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2