ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เบญจมาส เชียรศิลป์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 งบประมาณแผ่นดิน 12
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 8
3 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 6
4 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 6
5 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 6
6 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 5
7 สินินาฏ จงคง 4
8 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 4
9 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 4
10 โครงการวิจัย Matching Fund 3
11 โครงการวิจัย NRU 2
12 ธันวดี สุขสาโรจน์ 2
13 กมลธรรม อ่ำสกุล 2
14 ประวิทย์ เจียมจวนขาว 2
15 สุพิชญา จันทะชุม 2
16 วิริยะ ดวงสุวรรณ 1
17 ธันวดี เตชะภัททวรกุล 1
18 กนกพร สังขรักษ์ 1
19 ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต 1
20 เงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
21 สุภิชญา สนทรสุม 1
22 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 1
23 จิตตรา ยี่เสง 1
24 วรรณา ชูฤทธิ์ 1
25 วรินดา สุภัทรประทีป 1
26 เกศริน มณีนูน 1
27 อนุรักษ์ สันป่าเป้า 1
28 จรรยา อินทมณี 1
29 กำพล ประทีปชัยกูร 1
30 ศุลีพร กิจจะ 1
31 เกษรา ทองบริบูรณ์ 1
32 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 1
33 อลิศรา เรืองแสง 1
34 สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 1
35 สมพงศ์ โอทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 5
2 2561 4
3 2560 2
4 2559 2
5 2558 2
6 2557 2
7 2556 1
8 2554 2
9 2553 7
10 2552 4
11 2551 5
12 2550 5
13 2549 5
14 2548 3
15 2547 3
16 2546 1
17 543 80
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella sp. และกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
2 การพัฒนาระบบต้นแบบการผลิตกรดแล็กติกจากวัสดุเศษเหลืออุตสาหกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
3 การพัฒนากระบวนการผลิตคีเฟอร์และสกัดคีเฟอรันเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเครื่องสำอาง
4 กระบวนการผลิตพลังงานทดแทนจากสาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella sp.
5 การคัดแยกยีสต์ไขมันสูงและการหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไขมันจากน้ำคั้นและแอสิดไฮโดรไลเสทจากกากลำต้นปาล์มที่โค่นแล้ว
ปี พ.ศ. 2561
6 การศึกษาการเพาะเลี้ยงสาหร่ายแบบระบบเปิดและการศึกษาองค์ประกอบและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของสาหร่ายพื้นถิ่น
7 การพัฒนาระบบต้นแบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายน้ำทิ้งโรงงานแปรรูปอาหารทะเลเพื่อผลิตไบโอดีเซล
8 การพัฒนาระบบต้นแบบการผลิตคีเฟอรันจากแหล่งอาหารราคาถูก
9 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำกะทิไขมันต่ำโดยใช้คอลัมน์ไซโคลเดกซ์ทริน
ปี พ.ศ. 2560
10 พลังงานชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือของปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
11 การศึกษาการเจริญและการสะสมน้ำมันของสาหร่ายขนาดเล็กที่คัดแยกได้จากแหล่งน้ำจืดและทะเลสาบในภาคใต้ของประเทศไทยและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงในน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อการผลิตไบโอดีเซลและการบำบัดน้ำทิ้ง
ปี พ.ศ. 2559
12 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไซโคลเด็กซ์ตรินจากแป้งโดยเอนไซม์ตรึงรูปไซโคลเด็กซ์ตรินไกลโคซิลทรานสเฟอเรสที่ผลิตจากเชื้อ Bacillus sp. C26 และการประยุกต์ใช้ไซโคลเด็กซ์ตรินในการกักเก็บน้ำมันหอมระเหย
13 การพัฒนากระบวนการเลี้ยงสาหร่ายทะเลขนาดเล็กคลอเรลล่าเพื่อการผลิตน้ำมันและโพลิเมอร์ชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2558
14 การคัดแยกและคัดเลือกเชื้อราไขมันสูงเพื่อประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนวัสดุเศษเหลือลิกโนเซลลูโลสโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มให้เป็นน้ำมันสำหรับผลิตไบโอดีเซล
15 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไซโคลเด็กซ์ตรินจากแป้งโดยเอนไซม์ตรึงรูปไซโคลเด็กซ์ตรินไกลโคซิลทรานสเฟอเรสที่ผลิตจากเชื้อ Bacillus sp. C26 และการประยุกต์ใช้ไซโคลเด็กซ์ตรินในการกักเก็บน้ำมันหอมระเหย
ปี พ.ศ. 2557
16 การพัฒนากระบวนการเลี้ยงสาหร่ายทะเลขนาดเล็กคลอเรลล่าเพื่อการผลิตน้ำมันและโพลิเมอร์ชีวภาพ
17 การศึกษาการเจริญและการสะสมน้ำมันของสาหร่ายขนาดเล็กที่คัดแยกได้จากแหล่งน้ำจืดและทะเลสาบในภาคใต้ของประเทศไทยและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงในน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อการผลิตไบโอดีเซลและการบำบัดน้ำทิ้ง
ปี พ.ศ. 2556
18 การทำบริสุทธิ์ก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบชีววิธีโดยการเลี้ยงสาหร่ายและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายเพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2554
19 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซชีวภาพ
20 การคัดแยกและการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กที่มีน้ำมันสูงในน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการบำบัดน้ำทิ้งและการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2553
21 การพัฒนาการผลิตอะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอล จากเส้นใยปาล์มและกากปาล์มน้ำมันโดยเชื้อ Clostridium sp.
22 การพัฒนาการผลิตบิวทานอลจากเส้นใยปาล์มที่ผ่านการย่อยแล้วโดยใช้เชื้อ Clostridium sp. เปรียบเทียบกับการผลิตบิวทานอลจากเส้นใยปาล์มที่ไม่ได้ผ่านการย่อยโดยใช้เชื้อผสมระหว่าง Clostridium sp. และ Bacillus sp.
23 การผลิตน้ำมันและเอนไซม์ไลเปสด้วยเชื้อ Yarrowia lipolytica โดยใช้กลีเซอรอลดิบ และการประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
24 การผลิตน้ำมันจากยีสต์ไขมันสูงโดยใช้กลีเซอรอลดิบจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลและศักยภาพในการผลิตเป็นไบโอดีเซล
25 โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพลังงานทดแทนไบโอดีเซลจากวัสดุเศษเหลืออุตสาหกรรม
26 โครงการการผลิตพลังงานทดแทนจากสาหร่ายขนาดเล็ก
27 การผลิตโคพอลิเมอร์จากน้ำเสียโรงงานแปรรูปอาหารทะเล โดยใช้เชื้อ Achromobacter sp. ที่แยกได้จากตะกอนเร่ง
ปี พ.ศ. 2552
28 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบโดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูป: การเลียนแบบจำลองทางจลนพลศาสตร์และการหาสภาวะที่เหมาะสม
29 การพัฒนาการผลิตบิวทานอลชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังและวัสดุเศษเหลือโดยการเลี้ยงเชื้อผสมระหว่าง Clostridium sp. และ Bacillus sp. ในระบบการผลิตแบบกะและกึ่งกะที่มีระบบเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์โดย gas stripping
30 การผลิตไซโคลเด็กซ์ตรินจากแป้งโดยเอนไซม์
31 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มใช้แล้ว โดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปที่มีความจำเพาะต่างกัน
ปี พ.ศ. 2551
32 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มที่ใช้แล้วโดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปที่มีความจำเพาะต่างกัน
33 การตรึงรูปและคุณสมบัติของเอนไซม์ไซโคลเด็กซ์ตรินไกลโควิลทรานส์เฟอเรสบนเม็ดไคโตแซน
34 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มที่ใช้แล้วโดยใช้แคลเซียมออกไซด์
35 การคัดเลือก และจำแนกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์คอลลาจิเนสเพื่อประยุกต์ใช้ในสารสกัดคอลลาเจนจากวัสดุเศษเหลือโรงงานแปรรูปอาหารทะเลที่เป็นหนังปลา
36 การคัดเลือกยีสต์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปส และการประยุกต์ใช้ยีสต์ในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2550
37 การศึกษาและพัฒนาระบบลำไส้จำลอง
38 การผลิตโพลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากน้ำเสียโรงงานแปรรูปอาหารทะเลโดยใช้ตะกอนเร่ง
39 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Chlorella sp.ในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
40 การผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอลจากน้ำมันปาล์มโอเลอีน โดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปด้วยอัลจิเนต
41 การผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอลจากน้ำมันปาล์มโอเลอีน โดยเอนไซม์ ไลเปสตรึงรูปด้วยอัลจิเนต
ปี พ.ศ. 2549
42 การผลิตมอลโทเดกซ์ทรินจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง
43 การผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอลจากน้ำมันปาล์มโดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปด้วยอัลจิเนต
44 การคัดเลือกยีสต์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปส และการประยุกต์ใช้ยีสต์ในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ
45 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วโดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูป
46 การผลิตไซโคลเด็กซ์ตรินจากแป้งสาคูโดยเอนไซม์Cyclodextrin glycosyltransferase จากเชื้อ Bacillus sp.
ปี พ.ศ. 2548
47 การพัฒนากระบวนการผลิตไวน์กล้วยโดยการย่อยด้วยเอนไซม์แพคติเนส และแอลฟาอะมัยเลส
48 การผลิตไซโคลเด็กซ์ตรินจากแป้งสาคู
49 การผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากกรดไขมันระเหยง่ายที่ผลิตจากการหมักเส้นใยปาล์ม
ปี พ.ศ. 2547
50 การผลิตเอนไซม์ไลเปสและเอนไซม์เซลลูเลสโดยเชื้อ Asppergillus niger บนกากปาล์ม
51 การศึกษาอัตราส่วนของเอนไซม์แอลฟา แอลฟาอะไมเลสต่อกลูโคอะไมเลสและอัตราส่วนของเอนไซม์ต่อแป้งในการย่อยแป้งสาคูได้ไซรัป
52 แบบจำลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการกลีเซอไรไลซีสน้ำมันปาล์มโอลีอีนด้วยไลเปสตรึงรูป
ปี พ.ศ. 2546
53 การใช้เชื้อผสมในการพัฒนาการผลิตคีเฟอรันจากแป้งสาคู
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
54 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายโดยใช้น้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตน้ำมัน
55 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากสาหร่ายขนาดเล็กภายใต้สภวะการเพาะเลี้ยงแบบไร้อากาศ