ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เบญจมาส เชียรศิลป์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 งบประมาณแผ่นดิน 12
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 8
3 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 6
4 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 6
5 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 5
6 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 4
7 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 4
8 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 4
9 โครงการวิจัย Matching Fund 3
10 ธันวดี สุขสาโรจน์ 2
11 สินินาฏ จงคง 2
12 โครงการวิจัย NRU 2
13 กมลธรรม อ่ำสกุล 2
14 ประวิทย์ เจียมจวนขาว 2
15 สุพิชญา จันทะชุม 2
16 จรรยา อินทมณี 1
17 เกศริน มณีนูน 1
18 ศุลีพร กิจจะ 1
19 เกษรา ทองบริบูรณ์ 1
20 กำพล ประทีปชัยกูร 1
21 อนุรักษ์ สันป่าเป้า 1
22 จิตตรา ยี่เสง 1
23 ธันวดี เตชะภัททวรกุล 1
24 เงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
25 วรินดา สุภัทรประทีป 1
26 สุภิชญา สนทรสุม 1
27 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2561 4
3 2560 4
4 2559 3
5 2558 2
6 2557 2
7 2556 1
8 2554 3
9 2553 7
10 2552 10
11 2551 7
12 2550 8
13 2549 5
14 2548 3
15 2547 3
16 2546 1
17 1086 6
18 543 49
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาระบบต้นแบบการผลิตกรดแล็กติกจากวัสดุเศษเหลืออุตสาหกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
2 การพัฒนากระบวนการผลิตคีเฟอร์และสกัดคีเฟอรันเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2561
3 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำกะทิไขมันต่ำโดยใช้คอลัมน์ไซโคลเดกซ์ทริน
4 การศึกษาการเพาะเลี้ยงสาหร่ายแบบระบบเปิดและการศึกษาองค์ประกอบและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของสาหร่ายพื้นถิ่น
5 การพัฒนาระบบต้นแบบการผลิตคีเฟอรันจากแหล่งอาหารราคาถูก
6 การพัฒนาระบบต้นแบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายน้ำทิ้งโรงงานแปรรูปอาหารทะเลเพื่อผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2560
7 การศึกษาการเจริญและการสะสมน้ำมันของสาหร่ายขนาดเล็กที่คัดแยกได้จากแหล่งน้ำจืดและทะเลสาบในภาคใต้ของประเทศไทยและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงในน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อการผลิตไบโอดีเซลและการบำบัดน้ำทิ้ง
8 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Haematococcus sp. เพื่อผลิตแอสตาแซนทินแบบสองสภาวะ
9 การศึกษาการผลิตน้ำมันและการเก็บเกี่ยวชีวมวลโดยการเลี้ยงสาหร่ายไขมันสูงร่วมกับเชื้อราชนิดสายและการผลิตไบโอดีเซล
10 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella sp. และกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2559
11 การศึกาสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวชีวมวลสาหร่ายไขมันสูงโดยวิธีการตกตะกอนโดยใช้ไคโตซาน
12 การพัฒนากระบวนการเลี้ยงสาหร่ายทะเลขนาดเล็กคลอเรลล่าเพื่อการผลิตน้ำมันและโพลิเมอร์ชีวภาพ
13 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไซโคลเด็กซ์ตรินจากแป้งโดยเอนไซม์ตรึงรูปไซโคลเด็กซ์ตรินไกลโคซิลทรานสเฟอเรสที่ผลิตจากเชื้อ Bacillus sp. C26 และการประยุกต์ใช้ไซโคลเด็กซ์ตรินในการกักเก็บน้ำมันหอมระเหย
ปี พ.ศ. 2558
14 การคัดแยกและคัดเลือกเชื้อราไขมันสูงเพื่อประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนวัสดุเศษเหลือลิกโนเซลลูโลสโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มให้เป็นน้ำมันสำหรับผลิตไบโอดีเซล
15 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไซโคลเด็กซ์ตรินจากแป้งโดยเอนไซม์ตรึงรูปไซโคลเด็กซ์ตรินไกลโคซิลทรานสเฟอเรสที่ผลิตจากเชื้อ Bacillus sp. C26 และการประยุกต์ใช้ไซโคลเด็กซ์ตรินในการกักเก็บน้ำมันหอมระเหย
ปี พ.ศ. 2557
16 การพัฒนากระบวนการเลี้ยงสาหร่ายทะเลขนาดเล็กคลอเรลล่าเพื่อการผลิตน้ำมันและโพลิเมอร์ชีวภาพ
17 การศึกษาการเจริญและการสะสมน้ำมันของสาหร่ายขนาดเล็กที่คัดแยกได้จากแหล่งน้ำจืดและทะเลสาบในภาคใต้ของประเทศไทยและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงในน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อการผลิตไบโอดีเซลและการบำบัดน้ำทิ้ง
ปี พ.ศ. 2556
18 การทำบริสุทธิ์ก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบชีววิธีโดยการเลี้ยงสาหร่ายและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายเพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2554
19 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซชีวภาพ
20 การคัดแยกและการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กที่มีน้ำมันสูงในน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการบำบัดน้ำทิ้งและการผลิตไบโอดีเซล
21 การผลิตน้ำมันจากยีสต์ไขมันสูงโดยใช้กลีเซอรอลดิบจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลและศักยภาพในการผลิตเป็นไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2553
22 การพัฒนาการผลิตอะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอล จากเส้นใยปาล์มและกากปาล์มน้ำมันโดยเชื้อ Clostridium sp.
23 การพัฒนาการผลิตบิวทานอลจากเส้นใยปาล์มที่ผ่านการย่อยแล้วโดยใช้เชื้อ Clostridium sp. เปรียบเทียบกับการผลิตบิวทานอลจากเส้นใยปาล์มที่ไม่ได้ผ่านการย่อยโดยใช้เชื้อผสมระหว่าง Clostridium sp. และ Bacillus sp.
24 การผลิตน้ำมันและเอนไซม์ไลเปสด้วยเชื้อ Yarrowia lipolytica โดยใช้กลีเซอรอลดิบ และการประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
25 การผลิตน้ำมันจากยีสต์ไขมันสูงโดยใช้กลีเซอรอลดิบจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลและศักยภาพในการผลิตเป็นไบโอดีเซล
26 โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพลังงานทดแทนไบโอดีเซลจากวัสดุเศษเหลืออุตสาหกรรม
27 โครงการการผลิตพลังงานทดแทนจากสาหร่ายขนาดเล็ก
28 การผลิตโคพอลิเมอร์จากน้ำเสียโรงงานแปรรูปอาหารทะเล โดยใช้เชื้อ Achromobacter sp. ที่แยกได้จากตะกอนเร่ง
ปี พ.ศ. 2552
29 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบโดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูป: การเลียนแบบจำลองทางจลนพลศาสตร์และการหาสภาวะที่เหมาะสม
30 การพัฒนาการผลิตบิวทานอลชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังและวัสดุเศษเหลือโดยการเลี้ยงเชื้อผสมระหว่าง Clostridium sp. และ Bacillus sp. ในระบบการผลิตแบบกะและกึ่งกะที่มีระบบเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์โดย gas stripping
31 การตรึงรูปและคุณสมบัติของเอนไซม์ไซโคลเด็กซ์ตรินไกลโควิลทรานส์เฟอเรสบนเม็ดไคโตแซน
32 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มที่ใช้แล้วโดยใช้แคลเซียมออกไซด์
33 การคัดเลือก และจำแนกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์คอลลาจิเนสเพื่อประยุกต์ใช้ในสารสกัดคอลลาเจนจากวัสดุเศษเหลือโรงงานแปรรูปอาหารทะเลที่เป็นหนังปลา
34 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มที่ใช้แล้วโดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปที่มีความจำเพาะต่างกัน
35 การคัดแยกและการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กที่มีน้ำมันสูงในน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการบำบัดน้ำทิ้ง และการผลิตไบโอดีเซล
36 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มที่ใช้แล้วโดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปที่มีความจำเพาะต่างกัน
37 การผลิตไซโคลเด็กซ์ตรินจากแป้งโดยเอนไซม์
38 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มใช้แล้ว โดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปที่มีความจำเพาะต่างกัน
ปี พ.ศ. 2551
39 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มที่ใช้แล้วโดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปที่มีความจำเพาะต่างกัน
40 การตรึงรูปและคุณสมบัติของเอนไซม์ไซโคลเด็กซ์ตรินไกลโควิลทรานส์เฟอเรสบนเม็ดไคโตแซน
41 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มที่ใช้แล้วโดยใช้แคลเซียมออกไซด์
42 การคัดเลือก และจำแนกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์คอลลาจิเนสเพื่อประยุกต์ใช้ในสารสกัดคอลลาเจนจากวัสดุเศษเหลือโรงงานแปรรูปอาหารทะเลที่เป็นหนังปลา
43 การผลิตไซโคลเด็กซ์ตรินจากแป้งสาคูโดยเอนไซม์ Cyclodextrin glycosyltransferase จากเชื้อ Bacillus sp.
44 การคัดเลือกยีสต์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปส และการประยุกต์ใช้ยีสต์ในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม
45 การคัดเลือกยีสต์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปส และการประยุกต์ใช้ยีสต์ในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2550
46 การศึกษาและพัฒนาระบบลำไส้จำลอง
47 การผลิตโพลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากน้ำเสียโรงงานแปรรูปอาหารทะเลโดยใช้ตะกอนเร่ง
48 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Chlorella sp.ในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
49 การผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอลจากน้ำมันปาล์มโอเลอีน โดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปด้วยอัลจิเนต
50 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบโดยเอนไซม์ไลเปสตึงรูป : การเลียนแบบจำลองทางจลนพลศาสตร์และการหาสภาวะที่เหมาะสม
51 การผลิตไซโคลเด็กซ์ตรินจากแป้งสาคูโดยเอนไซม์Cyclodextrin glycosyltransferase จากเชื้อ Bacillus sp.
52 การผลิตมอลโทเดกซ์ทรินจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง
53 การผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอลจากน้ำมันปาล์มโอเลอีน โดยเอนไซม์ ไลเปสตรึงรูปด้วยอัลจิเนต
ปี พ.ศ. 2549
54 การผลิตมอลโทเดกซ์ทรินจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง
55 การผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอลจากน้ำมันปาล์มโดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปด้วยอัลจิเนต
56 การคัดเลือกยีสต์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปส และการประยุกต์ใช้ยีสต์ในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ
57 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วโดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูป
58 การผลิตไซโคลเด็กซ์ตรินจากแป้งสาคูโดยเอนไซม์Cyclodextrin glycosyltransferase จากเชื้อ Bacillus sp.
ปี พ.ศ. 2548
59 การพัฒนากระบวนการผลิตไวน์กล้วยโดยการย่อยด้วยเอนไซม์แพคติเนส และแอลฟาอะมัยเลส
60 การผลิตไซโคลเด็กซ์ตรินจากแป้งสาคู
61 การผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากกรดไขมันระเหยง่ายที่ผลิตจากการหมักเส้นใยปาล์ม
ปี พ.ศ. 2547
62 การผลิตเอนไซม์ไลเปสและเอนไซม์เซลลูเลสโดยเชื้อ Asppergillus niger บนกากปาล์ม
63 การศึกษาอัตราส่วนของเอนไซม์แอลฟา แอลฟาอะไมเลสต่อกลูโคอะไมเลสและอัตราส่วนของเอนไซม์ต่อแป้งในการย่อยแป้งสาคูได้ไซรัป
64 แบบจำลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการกลีเซอไรไลซีสน้ำมันปาล์มโอลีอีนด้วยไลเปสตรึงรูป
ปี พ.ศ. 2546
65 การใช้เชื้อผสมในการพัฒนาการผลิตคีเฟอรันจากแป้งสาคู
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
66 กระบวนการเลี้ยงยีสต์ไขมันสูงและสาหร่ายไขมันสูงร่วมกันในเม็ดเจลโซเดียมอัลจิเนต
67 กระบวนการผลิตวัตถุดิบน้ำมันพร้อมตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์ไลเปสเพื่อการผลิตไบโอดีเซลแบบขั้นตอนเดียว
68 กระบวนการผลิตบิวทานอลจากน้ำตาลและกรดอินทรีย์แบบหมักซ้ำโดยใช้เชื้อคลอสตริเดียมที่ไม่มีการเจริญตรึงรูปบนวัสดุรูพรุน
69 ถังปฏิกรณ์เพื่อการผลิตไบโอดีเซลจากเซลล์จุลินทรีย์แบบขั้นตอนเดียว
70 กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากเซลล์จุลินทรีย์แบบขั้นตอนเดียวด้วยถังปฏิกรณ์
71 กรรมวิธีการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทและน้ำตาลเบต้ากลูแคนจากเซลล์ยีสต์ใช้แล้ว
72 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายโดยใช้น้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตน้ำมัน
73 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากสาหร่ายขนาดเล็กภายใต้สภวะการเพาะเลี้ยงแบบไร้อากาศ