ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เบญจมาศ คำสืบ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
2 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
3 รัศมี สิมมา 3
4 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
5 ปรัชญา เอกฐิน 3
6 เมธาพร พุฒขาว 3
7 อิทธิพล บรรณาการ 3
8 สุนัดดา เชาวลิต 3
9 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
10 รจนา ไวยเจริญ 3
11 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
12 จรรยา มณีโชติ 3
13 สายชล แสงแก้ว 3
14 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
15 พวงผกา อ่างมณี 3
16 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
17 ณิชา โป้ทอง 3
18 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
19 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
20 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
21 ชมัยพร บัวมาศ 3
22 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
23 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
24 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
25 เสาวรี บำรุง 3
26 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
27 สุเทพ สหายา 3
28 อัมพร วิโนทัย 3
29 มัตติกา ทองรส 3
30 ลักขณา บำรุงศรี 3
31 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
32 ปรีชา แสงโสดา 3
33 มานิตา คงชื่นสิน 3
34 ศศิธร ประพรม 3
35 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
36 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
37 ปิยะรัตน์ จังพล 3
38 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
39 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
40 วลัยพร ศะศิประภา 3
41 อนุชา เหลาเคน 3
42 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
43 อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ 1
44 สิทธิ์ แดงประดับ 1
45 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
46 จิดาภา แดงประดับ 1
47 วิระศักดิ์ เทพจันทร์ 1
48 ประชา ถ้ำทอง 1
49 สมชาย ผะอบเหล็ก 1
50 อ้อยทิน จันทร์เมือง 1
51 อานนท์ มลิพันธ์ 1
52 นิลุบล ทวีกุล 1
53 พินิจ กัลยาศิลปิน 1
54 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
55 รัชนี โสภา 1
56 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
57 ปรีชา กาเพ็ชร 1
58 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
59 กาญจนา กิระศักดิ์ 1
60 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 1
61 สุภาพร สุขโต 1
62 วันทนา เลิศศิริวรกุล 1
63 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
64 วาสนา วันดี 1
65 วัลลีย์ อมรพล 1
66 เหรียญทอง พานสายตา 1
67 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 1
68 สมฤทัย ตันเจริญ 1
69 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 1
70 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 1
71 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 1
72 อุบล หินเธาว์ 1
73 พิมพร โชติญาณวงษ์ 1
74 สมควร คล้องช้าง 1
75 ภาวนา ลิกขนานนท์ 1
76 บุญญาภา ศรีหาตา 1
77 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 1
78 เอนก โชติญาณวงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2553 1
4 2546 2
5 2545 1
6 543 4