ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เบญจมาศ คำสืบ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
2 อนุชา เหลาเคน 3
3 วลัยพร ศะศิประภา 3
4 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
5 ปรีชา แสงโสดา 3
6 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
7 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
8 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
9 เสาวรี บำรุง 3
10 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
11 ปิยะรัตน์ จังพล 3
12 ปรัชญา เอกฐิน 3
13 สุนัดดา เชาวลิต 3
14 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
15 เมธาพร พุฒขาว 3
16 ชมัยพร บัวมาศ 3
17 มัตติกา ทองรส 3
18 ศศิธร ประพรม 3
19 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
20 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
21 สุเทพ สหายา 3
22 อิทธิพล บรรณาการ 3
23 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
24 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
25 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
26 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
27 รจนา ไวยเจริญ 3
28 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
29 อัมพร วิโนทัย 3
30 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
31 รัศมี สิมมา 3
32 ณิชา โป้ทอง 3
33 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
34 ลักขณา บำรุงศรี 3
35 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
36 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
37 จรรยา มณีโชติ 3
38 มานิตา คงชื่นสิน 3
39 พวงผกา อ่างมณี 3
40 สายชล แสงแก้ว 3
41 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
42 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
43 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 1
44 อุบล หินเธาว์ 1
45 พิมพร โชติญาณวงษ์ 1
46 ภาวนา ลิกขนานนท์ 1
47 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 1
48 เอนก โชติญาณวงษ์ 1
49 บุญญาภา ศรีหาตา 1
50 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 1
51 สมควร คล้องช้าง 1
52 อ้อยทิน จันทร์เมือง 1
53 อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ 1
54 สิทธิ์ แดงประดับ 1
55 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 1
56 อานนท์ มลิพันธ์ 1
57 จิดาภา แดงประดับ 1
58 วิระศักดิ์ เทพจันทร์ 1
59 สมชาย ผะอบเหล็ก 1
60 รัชนี โสภา 1
61 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
62 กาญจนา กิระศักดิ์ 1
63 นิลุบล ทวีกุล 1
64 ปรีชา กาเพ็ชร 1
65 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
66 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 1
67 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
68 ประชา ถ้ำทอง 1
69 พินิจ กัลยาศิลปิน 1
70 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
71 วันทนา เลิศศิริวรกุล 1
72 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
73 วาสนา วันดี 1
74 วัลลีย์ อมรพล 1
75 เหรียญทอง พานสายตา 1
76 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 1
77 สมฤทัย ตันเจริญ 1
78 สุภาพร สุขโต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2553 1
4 2546 2
5 2545 1
6 543 4