ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2550 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษานิทานพื้นบ้าน เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีศึกษานิทาน ตำนานของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า หมู่บ้านอาผ่าพัฒนาอำเภอเมือง ตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านวิเคราะห์โดยใช้นิทานสุภาษิตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาคำและสำนวน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปี พ.ศ. 2553
3 ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเล่าเรื่องในการสอนนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาการเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็กมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปี พ.ศ. 2550
4 การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาเอสเอ็มเอส เพื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย = Analyzing usage SMS for teaching and learning Thai / เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์
5 การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาเอสเอ็มเอส เพื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย