ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เนาวรัตน์ พลายน้อย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 กระบวนการดำเนินงานเพศศึกษาที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนที่มีปฏิบัติการที่ดีในจังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2552
2 ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ของครู-นักแสดง ในกระบวนการละครเพื่อการศึกษา : กรณีศึกษาเครือข่ายละครรณรงค์งดเหล้า
ปี พ.ศ. 2546
3 การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล
4 ทักษะการทำงาน และปัจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาทักษะการทำงานของแรงงานภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่น : การศึกษาในกลุ่มประชาคม (Civic groups) ภาคเหนือตอนบน
5 ทักษะการทำงานและปัจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาทักษะการทำงานของแรงงานภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่น : การศึกษาในกลุ่มประชาคม (Civic groups) ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษาจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2545
6 การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล
ปี พ.ศ. 2544
7 การวิจัยและพัฒนาประชาคม:ระดมสร้างศาลายาให้น่าอยู่ (รายงานการวิจัยชุดองค์ความรู้ท้องถิ่นพุทธมณฑล)
ปี พ.ศ. 2541
8 การสนองตอบและการเผชิญปัญหาโรคเอดส์ของชุมชน ที่มีความชุกของการติดเชื้อเอดส์สูง