ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เนสินี ไชยเอีย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Su, Nam Kim
- Nguon Siek
- Noknu S.
- Nakum S.
- Nusen S.
- Nakano S.
- Nguyen S.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสาวนันท์ บำเรอราช 6
2 Chairuangsri T. 3
3 ชัญญาวีร์ ไชยวงศ์ 3
4 ชัญญาวีวร์ ไชยวงศ์ 3
5 นิรมล พัจนสุนทร 3
6 Park K. 2
7 George R. 2
8 Zarnowski T. 2
9 Abu-Amero K. 2
10 Chen X. 2
11 Jia H. 2
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 2
13 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
14 Thorleifsson G. 1
15 Murphy R. 1
16 Yang Z. 1
17 Yuan Z. 1
18 Suwannapoom C. 1
19 Schlötzer-Schrehardt U. 1
20 Astakhov Y. 1
21 Williams S. 1
22 Chomdej S. 1
23 Che J. 1
24 Haripriya A. 1
25 Poyarkov N. 1
26 Igo R. 1
27 Yottawee N. 1
28 Jalayondeja W. 1
29 Martinez J. 1
30 Ueno M. 1
31 Chaunchaiyakul R. 1
32 Meng H. 1
33 Ramli N. 1
34 Orr A. 1
35 Wang Y. 1
36 Zhu Z. 1
37 Foo J. 1
38 Daopiset S. 1
39 Xie Z. 1
40 Zhang H. 1
41 Coca-Prados M. 1
42 De Juan Marcos L. 1
43 Pakravan M. 1
44 Edward D. 1
45 Kobakhidze N. 1
46 Chan A. 1
47 Ideta R. 1
48 Bach-Holm D. 1
49 Bedard K. 1
50 Greer W. 1
51 Gaston D. 1
52 Wirostko B. 1
53 Kappelgaard P. 1
54 Zenteno J. 1
55 Yamashiro K. 1
56 Inoue K. 1
57 Irkec M. 1
58 Cherecheanu A. 1
59 Prakadeeswari G. 1
60 Hauser M. 1
61 Ponngeon O. 1
62 Järvelä I. 1
63 Nilgün Y. 1
64 Bikbov M. 1
65 Lamari H. 1
66 Lerner S. 1
67 Schlottmann P. 1
68 Burdon K. 1
69 Van Dyke M.K. 1
70 Akhtar F. 1
71 จามร เงินชารี 1
72 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
73 Ayub H. 1
74 Perez-Grossmann R. 1
75 Micheal S. 1
76 ศุภกาพันธุ์ รัตนมณีฉัตร 1
77 Baldwin, Timothy 1
78 Kitnarong N. 1
79 Awadalla M. 1
80 Bond, Francis 1
81 Aljasim L. 1
82 Ikeda Y. 1
83 Azhany Y. 1
84 Leruez S. 1
85 Reynier P. 1
86 Zhao B. 1
87 Jia L. 1
88 Sang J. 1
89 Chichua G. 1
90 Tabagari S. 1
91 Wang H. 1
92 De Melo M. 1
93 Sakai H. 1
94 Pathanapitoon K. 1
95 Wiengmoon A. 1
96 Fujita, Sanae 1
97 Wanichwecharungruang B. 1
98 Leuenberger E. 1
99 Liu Y. 1
100 Pircon J.-Y. 1
101 Makornwattana M. 1
102 Moungthong G. 1
103 Tello C. 1
104 Kurimoto Y. 1
105 Tantisevi V. 1
106 Lumlertgul D. 1
107 Vareesangthip K. 1
108 Sohn Y. 1
109 Hausdorff W.P. 1
110 Yong V. 1
111 Intakorn P. 1
112 Mohamed-Noor J. 1
113 Chulalongkorn University. Faculty of Education 1
114 Tanaka, Takaaki 1
115 Aung Y. 1
116 Martinez, David 1
117 Vijayan S. 1
118 Nuntarat Charoenkul 1
119 Sonsuwan N. 1
120 Goh D. 1
121 Baskaran M. 1
122 Jap A. 1
123 Sarangapani S. 1
124 Tang G. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 6
3 2557 2
4 2555 1
5 2554 1
6 2551 1
7 2550 2
8 2546 1
9 2545 1
10 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Genetic association study of exfoliation syndrome identifies a protective rare variant at LOXL1 and five new susceptibility loci
ปี พ.ศ. 2559
2 Effects of Si on microstructure and phase transformation at elevated temperatures in ferritic white cast irons
3 Genome-wide association study identifies five new susceptibility loci for primary angle closure glaucoma
4 Recovery of indium and gallium from synthetic leach solution of zinc refinery residues using synergistic solvent extraction with LIX 63 and Versatic 10 acid
5 Red River barrier and Pleistocene climatic fluctuations shaped the genetic structure of Microhyla fissipes complex (Anura: Microhylidae) in southern China and Indochina
6 ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายต่อส่วนประกอบของร่างกาย ระดับน้ำตามในเลือด ความดันโลหิตและสมรรถภาพของหัวใจและหายใจในผู้ใหญ่ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดบกพร่อง ในชนบทจังหวัดอุดรธานี
7 ประสิทธิผลของโปรแกรมการเดินเร็วต่อระดับน้ำตาลในเลือด และสมรรถภาพของหัวใจ และหลอดเลือดในผู้ใหญ่ ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดบกพร่องในชนบท จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2557
8 Haemophilus influenzae type b as an important cause of culture-positive acute otitis media in young children in Thailand: A tympanocentesis-based, multi-center, cross-sectional study
9 A STUDY OF THE COMPETENCY OF SECONDARY SCHOOL DIRECTORS UNDER THE JURISDICTION OF PHNOM PENH MUNICIPAL DEPARTMENT OF EDUCATION, YOUTH AND SPORT, THE KINGDOM OF CAMBODIA
ปี พ.ศ. 2555
10 The role of surface grinding, intermetallic precipitates and halide ions on zinc deposition and adhesion on aluminium cathode in zinc electrowinning
ปี พ.ศ. 2554
11 Home-based walking program increases leg muscle strength in hemodialysis patients
ปี พ.ศ. 2551
12 MRD-based word sense disambiguation : further extending lesk
ปี พ.ศ. 2550
13 การประเมินการสัมผัสฝุ่นจากกากชานอ้อยในสภาวะต่างๆ ของคนงานโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย
14 อาการทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอดของพนักงานในโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2546
15 แนวโน้มของปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนลำน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2545
16 การตอบสนองสารกระตุ้นภูมิแพ้จากยางธรรมชาติ: การศึกษาทางระบาดวิทยาในบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค Silicosis และโรคทางเดินหายใจที่สัมผัสกับฝุ่นหิน