ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เนสินี ไชยเอีย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Su, Nam Kim
- Nguon Siek
- Noknu S.
- Nakum S.
- Nusen S.
- Nakano S.
- Nguyen S.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสาวนันท์ บำเรอราช 6
2 นิรมล พัจนสุนทร 3
3 ชัญญาวีวร์ ไชยวงศ์ 3
4 Chairuangsri T. 3
5 ชัญญาวีร์ ไชยวงศ์ 3
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 2
7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
8 Jia H. 2
9 Chen X. 2
10 Abu-Amero K. 2
11 Zarnowski T. 2
12 Park K. 2
13 George R. 2
14 Mohamed-Noor J. 1
15 Tanaka, Takaaki 1
16 Wanichwecharungruang B. 1
17 Chulalongkorn University. Faculty of Education 1
18 Martinez, David 1
19 Aung Y. 1
20 Sonsuwan N. 1
21 Baskaran M. 1
22 Fujita, Sanae 1
23 Jap A. 1
24 Sarangapani S. 1
25 Nuntarat Charoenkul 1
26 Vijayan S. 1
27 Micheal S. 1
28 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
29 Akhtar F. 1
30 Ayub H. 1
31 Perez-Grossmann R. 1
32 Ikeda Y. 1
33 จามร เงินชารี 1
34 Goh D. 1
35 Awadalla M. 1
36 Baldwin, Timothy 1
37 Bond, Francis 1
38 Aljasim L. 1
39 ศุภกาพันธุ์ รัตนมณีฉัตร 1
40 Kitnarong N. 1
41 Liu Y. 1
42 Chaunchaiyakul R. 1
43 Ueno M. 1
44 Meng H. 1
45 Ponngeon O. 1
46 Tang G. 1
47 Jalayondeja W. 1
48 Martinez J. 1
49 Daopiset S. 1
50 Foo J. 1
51 Xie Z. 1
52 Yottawee N. 1
53 Ramli N. 1
54 Lumlertgul D. 1
55 Tantisevi V. 1
56 Pircon J.-Y. 1
57 Leuenberger E. 1
58 Makornwattana M. 1
59 Moungthong G. 1
60 Yong V. 1
61 Azhany Y. 1
62 Tello C. 1
63 Sohn Y. 1
64 Vareesangthip K. 1
65 Hausdorff W.P. 1
66 Kurimoto Y. 1
67 Van Dyke M.K. 1
68 Intakorn P. 1
69 Reynier P. 1
70 Burdon K. 1
71 Hauser M. 1
72 Orr A. 1
73 Astakhov Y. 1
74 Williams S. 1
75 Prakadeeswari G. 1
76 Cherecheanu A. 1
77 Järvelä I. 1
78 Schlottmann P. 1
79 Coca-Prados M. 1
80 Irkec M. 1
81 Inoue K. 1
82 Che J. 1
83 Haripriya A. 1
84 Chomdej S. 1
85 Yang Z. 1
86 Zhang H. 1
87 Zhu Z. 1
88 Wang Y. 1
89 Suwannapoom C. 1
90 Schlötzer-Schrehardt U. 1
91 Igo R. 1
92 Poyarkov N. 1
93 Yuan Z. 1
94 Thorleifsson G. 1
95 Murphy R. 1
96 Lerner S. 1
97 Lamari H. 1
98 Jia L. 1
99 Zhao B. 1
100 Sang J. 1
101 Greer W. 1
102 Bedard K. 1
103 Leruez S. 1
104 Chichua G. 1
105 Sakai H. 1
106 Wang H. 1
107 Pathanapitoon K. 1
108 Wiengmoon A. 1
109 Tabagari S. 1
110 Gaston D. 1
111 Wirostko B. 1
112 Zenteno J. 1
113 Chan A. 1
114 Yamashiro K. 1
115 Bikbov M. 1
116 Nilgün Y. 1
117 Kobakhidze N. 1
118 Edward D. 1
119 Bach-Holm D. 1
120 Kappelgaard P. 1
121 Ideta R. 1
122 Pakravan M. 1
123 De Juan Marcos L. 1
124 De Melo M. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 6
3 2557 2
4 2555 1
5 2554 1
6 2551 1
7 2550 2
8 2546 1
9 2545 1
10 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Genetic association study of exfoliation syndrome identifies a protective rare variant at LOXL1 and five new susceptibility loci
ปี พ.ศ. 2559
2 Effects of Si on microstructure and phase transformation at elevated temperatures in ferritic white cast irons
3 Genome-wide association study identifies five new susceptibility loci for primary angle closure glaucoma
4 Recovery of indium and gallium from synthetic leach solution of zinc refinery residues using synergistic solvent extraction with LIX 63 and Versatic 10 acid
5 Red River barrier and Pleistocene climatic fluctuations shaped the genetic structure of Microhyla fissipes complex (Anura: Microhylidae) in southern China and Indochina
6 ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายต่อส่วนประกอบของร่างกาย ระดับน้ำตามในเลือด ความดันโลหิตและสมรรถภาพของหัวใจและหายใจในผู้ใหญ่ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดบกพร่อง ในชนบทจังหวัดอุดรธานี
7 ประสิทธิผลของโปรแกรมการเดินเร็วต่อระดับน้ำตาลในเลือด และสมรรถภาพของหัวใจ และหลอดเลือดในผู้ใหญ่ ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดบกพร่องในชนบท จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2557
8 Haemophilus influenzae type b as an important cause of culture-positive acute otitis media in young children in Thailand: A tympanocentesis-based, multi-center, cross-sectional study
9 A STUDY OF THE COMPETENCY OF SECONDARY SCHOOL DIRECTORS UNDER THE JURISDICTION OF PHNOM PENH MUNICIPAL DEPARTMENT OF EDUCATION, YOUTH AND SPORT, THE KINGDOM OF CAMBODIA
ปี พ.ศ. 2555
10 The role of surface grinding, intermetallic precipitates and halide ions on zinc deposition and adhesion on aluminium cathode in zinc electrowinning
ปี พ.ศ. 2554
11 Home-based walking program increases leg muscle strength in hemodialysis patients
ปี พ.ศ. 2551
12 MRD-based word sense disambiguation : further extending lesk
ปี พ.ศ. 2550
13 การประเมินการสัมผัสฝุ่นจากกากชานอ้อยในสภาวะต่างๆ ของคนงานโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย
14 อาการทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอดของพนักงานในโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2546
15 แนวโน้มของปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนลำน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2545
16 การตอบสนองสารกระตุ้นภูมิแพ้จากยางธรรมชาติ: การศึกษาทางระบาดวิทยาในบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค Silicosis และโรคทางเดินหายใจที่สัมผัสกับฝุ่นหิน