ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพลินใจ ตังคณะกุล 6
2 ศิริพร ตันจอ 4
3 สมจิต อ่อนเหม 4
4 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 3
5 พัชรี ตั้งตระกูล 2
6 ประชา บุญญสิริกูล 2
7 วนิดา เทวารุทธิ์ 2
8 ญาธิปวีร์ ปักแก้ว 2
9 อุษา ภูคัสมาส 2
10 วาสนา นาราศรี 2
11 สุรวิช วรรณไกรโรจน์ 1
12 อรุณพร อิฐรัตน์ 1
13 วายุห์ สนเทศ 1
14 วรรณดี สุทธินรากร 1
15 วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล 1
16 อรไท สวัสดิชัยกุล 1
17 วิชชา ตรีสุวรรณ 1
18 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1
19 งามจิตร โล่วิทูร 1
20 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 1
21 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ 1
22 ณรงค์ สิงห์บุระอุดม 1
23 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 1
24 อภิญญา จุฑางกูร 1
25 Nednapis Vatanasuchart 1
26 พุทธลักษณ์ ไขประภาย 1
27 วริศรา มุสิกชาติ 1
28 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 1
29 บุญมา นิยมวิทย์ 1
30 ผศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์ 1
31 ชมดาว สิกขะมณฑล 1
32 อรอนงค์ นัยวิกุล 1
33 เย็นใจ ฐิตะฐาน 1
34 พิศมัย ศรีชาเยช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 2
4 2555 3
5 2554 1
6 2553 2
7 2552 1
8 2551 5
9 2550 1
10 2549 1
11 2548 2
12 2546 4
13 2540 2
14 2538 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคชนิดปรับเนื้อสัมผัส และชนิดน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง
ปี พ.ศ. 2557
2 Lutein และ Zeaxanthin ในผลไม้ไทยที่ช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาอาหารว่างสำหรับการประชุมที่ได้คุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการ
4 ผลของการเสริมอินนูลินต่อการดูดซึมแคลเซียมในผลิตภัณฑ์นมด้วยวิธีหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2555
5 Lutein และ Zeaxanthin ในผลไม้ไทยที่ช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ
6 อิทธิพลของการแปรรูปถั่วเหลืองเพาะงอกต่อการดูดซึมธาตุเหล็กและความสามารถในการย่อยโปรตีน
7 การเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาแป้งกล้วยน้ำว้าที่มีสมบัติพรีไบโอติก และต้านอนุมูลอิสระสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2553
9 เครือข่ายความร่วมในการพัฒนาการผลิตเครื่องดื่ม ลดน้ำตาล ที่ทำจากผลไม้ พืชผัก และสมุนไพร ระดับโรงเรียนใน 4 ภูมิภาค,
10 ผลของการทำแห้งแบบแช่แข็งต่อปริมาณ Resistant Starch ที่ผลิตจากสตาร์ชมันสำปะหลัง และการเปลี่ยนแปลงสมบัติต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนาการผลิตเครื่องดื่มลดนำตาล ที่ทำจากผลไม้ พืชผักและสมุนไพรสำหรับเด็กนักเรียนอายุ 3-15 ปี ภายใต้ แผนงานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน
ปี พ.ศ. 2551
12 Resistant starch หรือสตาร์ชพลังงานต่ำจากแป้งมันสำปะหลังที่ผลิตโดยวิธีการใช้เอนไซม์ร่วมกับการอบแบบแห้งแบบพ่นฝอย
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กเชิงอุตสาหกรรม
14 การพัฒนาเมนูอาหารจากไข่ไก่เพื่อสุขภาพ
15 พันธุ์กล้วย ระยะเวลาบ่ม และกรรมวิธีการทำแห้ง : ผลต่อปริมาณ resistant starch อัตราการย่อยด้วยเอนไซม์ และสมบัติเคมีกายภาพ
16 โครงการ
ปี พ.ศ. 2550
17 Resistant starch หรือสตาร์ชพลังงานต่ำจากแป้งมันสำปะหลังที่ผลิตโดยวิธีการใช้เอนไซม์ร่วมกับการอบแห้งแบบพ่นฝอย
ปี พ.ศ. 2549
18 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการควบคุมและป้องกันโภชนาการเกินในเด็ก
ปี พ.ศ. 2548
19 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการแก่กลุ่มแม่บ้านในเขตชุมชน กรุงเทพมหานคร
20 ผลของการทำแห้งแบบแช่แข็งต่อปริมาณ Resistant Starch ที่ผลิตจากสตาร์ชมันสำปะหลัง และการเปลี่ยนแปลงสมบัติต่างๆ
ปี พ.ศ. 2546
21 สมบัติและโครงสร้างโมเลกุลของสตาร์ชมันสำปะหลังดัดแปรด้วยกรดแล็กทิกร่วมกับ คลื่นอัลตราไวโอเลตที่มีผลต่อความสามารถในการขยายปริมาตรระหว่างการอบ
22 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ spread สำหรับทาขนมปังแผ่น
23 การศึกษาสมบัติและโครงสร้างโมเลกุลของสตาร์ชมันสำประหลังดัดแปลงด้วยกรดแล็กทิกร่วมกับคลื่นอัตราไวโอเลตที่มีผลต่อความสามารถในการขยายปริมาตรระหว่างการอบ
24 Modification of Cassava Starch with Lactic Acid Hydrolysis and UV Irradiation to Enhance Baking Expansion
ปี พ.ศ. 2540
25 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปชนิดใยอาหารสูง
26 การพัฒนาอาหารว่างจากธัญพืชทั้งเมล็ดสูตรพลังงานต่ำโดยเครื่องเอ็กซทรูดเดอร์สกรูคู่
ปี พ.ศ. 2538
27 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปชนิดใยอาหารสูง
28 อาหารว่างจากธัญพืชทั้งเมล็ดสูตรพลังงานต่ำ โดยเครื่องเอ็กซทรูดเดอร์สกรูคู่