ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10
2 เกษตรศักดิ์ ศิริไปล์ 4
3 บริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด 3
4 โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 3
6 ฉัตรเพชร ยศพล 3
7 ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย 3
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
9 เหมือนจิตต์ วิเชฎฐะพงษ์ 2
10 ไพบูลย์ ด่านวิรุทัย 1
11 ชุลีรัตน์ พรมเหลา 1
12 มารุต โอรสรัมย์ 1
13 อลิศรา เรืองแสง 1
14 เทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัfมหาสารคาม 1
15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
16 เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ 1
17 บริษัท ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด มหาชน 1
18 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 1
3 2555 6
4 2554 8
5 2553 10
6 2552 1
7 2551 4
8 2550 2
9 2549 4
10 2548 3
11 2545 1
12 2544 1
13 543 34
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเหลือใช้ของร้านอาหารเวียดนาม โดยใช้แคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่ไก่ และเปลือกหอยแครงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมกับอุลตราโซนิก
ปี พ.ศ. 2556
2 แบบจำลองคุณภาพน้ำเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำลำน้ำพอง
ปี พ.ศ. 2555
3 การกำจัดเอสโตรเจนในน้ำเสียชุมชนด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ไหลใต้ผิว
4 แบบจำลองคุณภาพน้ำเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำลำน้ำพอง III
5 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนผ่านแบบเรียนท้องถิ่น
6 แบบจำลองคุณภาพน้ำเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำลำน้ำพอง II
7 1) โครงการวิจัยเพื่อการลดการใช้ปุ๋ยเคมีในสนามกอล์ฟด้วยการใช้ธาตุอาหารทดแทนจากน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว และ 2) โครงการวิจัยเพื่อนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ปลูกข้าว
8 การพัฒนาตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองน่าอยู่เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2554
9 การศึกษาการเคลื่อนที่ของตะกอนโดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์
10 แบบจำลองคณิตศาสตร์ของแม่น้ำพอง
11 การสร้างแบบจำลองความเขียวชอุ่มของพืชพรรณที่สนองตอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
12 แบบจำลองคุณภาพน้ำเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำลำน้ำพอง
13 ที่ปรึกษา ออกแบบและจัดทำรายการประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างตลาดสด เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
14 ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์
15 ที่ปรึกษาในการออกแบบรายละเอียด ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ เทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
16 การสร้างแบบจำลองความเขียวชอุ่มของพืชพรรณที่สนองตอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
17 โครงการวิจัยเพื่อนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ปลูกข้าว
18 ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์
19 ที่ปรึกษาในการออกแบบรายละเอียด ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ เทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
20 การนำน้ำที่บำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ บริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด
21 โครงการวิจัยเพื่อการลดการใช้ปุ๋ยเคมีในสนามกอล์ฟด้วยการใช้ธาตุอาหารทดแทนจากน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว
22 ที่ปรึกษา ออกแบบและจัดทำรายการประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างตลาดสด เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
23 แบบจำลองคณิตศาสตร์ของการปนเปื้อนโลหะหนักจากหลุมฝังกลบขยะชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น
24 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบบึงประดิษฐ์แบบผสมผาสาน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
25 การจัดทำฉลากคาร์บอนของแป้งมันสำปะหลังโดยใช้หลักการประเมินวงจรชีวิต
26 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบบึงประดิษฐ์แบบผสม กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
ปี พ.ศ. 2552
27 แผนการจัดการระบบระบายน้ำฝน ระบบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
ปี พ.ศ. 2551
28 เส้นใยคาร์บอน เพื่อใช้กรองโลหะหนัก
29 การปนเปื้อนของ แคดเมียม โครเมียม และตะกั่วบริเวณรอบสถานที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น
30 การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อม และการประเมินวงจรชีวิต
31 การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือก ที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต
ปี พ.ศ. 2550
32 เส้นใยคาร์บอน เพื่อใช้กรองโลหะหนัก
33 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อผลิตไฮโดรเจนจากน้ำเสียฟาร์มสุกรในระดับห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2549
34 เส้นใยผสมนาโนเพื่อใช้เป็นเมมเบรนหรือแผ่นกรอง
35 เส้นใยผสมนาโนเพื่อใช้เป็นเมมเบรนหรือแผ่นกรอง
36 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมย้อมเส้นไหมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
37 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมย้อมเส้นไหมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2548
38 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมย้อมเส้นไหมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
39 การจัดการสารและของเสียอันตรายในสถาบันการศึกษา
40 การจัดการสารและของเสียอันตรายในสถาบันการศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
41 การจัดการสารและของเสียอันตรายในสถาบันการศึกษา
ปี พ.ศ. 2544
42 การจัดการสารและของเสียอันตรายในสถาบันการศึกษา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
43 การกำจัดเอสโตรเจนในน้ำเสียชุมชนด้วนระบบบำบัดน้ำเสียบึงประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิว
44 การใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของโรงงานผลิตเบียร์เพื่อการปลูกข้าว
45 การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
46 การกำหนดพื้นที่เสี่ยงในการเกิดหลุมยุบจากการประกอบการเกลือสินเธาว์ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
47 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบบึงประดิษฐ์แบบผสมผสาน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
48 การเปรียบเทียบทัศนคติชุมชนกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานน้ำตาล
49 การพัฒนาตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองน่าอยู่เทศบาลเมืองมหาสารคาม
50 การพัฒนาตัวชี้วัดโดยใช้แนวทาง GRI ของโรงไฟฟ้าน้ำพอง
51 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของวงจรชีวิตแป้งมันสำปะหลัง