ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เนตรนภา คู่พันธวี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ขนิษฐา นาคะ 15
2 แสงอรุณ อิสระมาลัย 12
3 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 11
4 วิภาวี คงอินทร์ 8
5 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 6
6 ประณีต ส่งวัฒนา 6
7 นิคม สุวรรณวร 4
8 เนตรนภา พรหมเทพ 3
9 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
10 วิภา แซ่เซี้ย 2
11 หทัยรัตน์ แสงจันทร์ 2
12 ประนอม หนูเพชร 2
13 งบประมาณแผ่นดิน 2
14 สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 2
15 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
16 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
17 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
18 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
20 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
21 ไม่มีข้อมูล 1
22 ธีรนุช ห้านิรัติศัย 1
23 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
24 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
25 พรศิริ แก้วประดิษฐ์ 1
26 ประวิทย์ คงจันทร์ 1
27 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 2
4 2557 3
5 2556 2
6 2555 1
7 2552 2
8 2545 1
9 2544 2
10 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสังคม สามประสานเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านในเมืองหาดใหญ่ ต้นแบบระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 โครงการจัดทำประเด็นสำคัญในบริบทเชิงพื้นที่ในโครงการการเตรียมการเพื่อสังคมสูงวัยในอนาคตของประเทศไทยในพื้นที่ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2558
3 ระบบเฝ้าระวังสำหรับผู้สูงอายุ
4 โครงการพัฒนากลไกการจัดการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2557
5 พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้
6 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
7 โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2556
8 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข : กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
9 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2555
10 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2552
11 ความต้องการ และการได้รับบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้พิการทุกประเภทจังหวัดสงขลา
12 โครงการพัฒนาระบบประมวลผลและวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2545
13 สถานการณ์การออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2544
14 การพัฒนารูปแบบการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดของหอผู้ป่วยศัลยกรรมโรงพยาบาลหาดใหญ่
15 สถานการณ์การออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา