ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เนตรนภา คู่พันธวี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ขนิษฐา นาคะ 20
2 แสงอรุณ อิสระมาลัย 17
3 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 16
4 วิภาวี คงอินทร์ 11
5 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 8
6 ประณีต ส่งวัฒนา 8
7 นิคม สุวรรณวร 5
8 เนตรนภา พรหมเทพ 4
9 ประนอม หนูเพชร 3
10 วิภา แซ่เซี้ย 3
11 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
12 หทัยรัตน์ แสงจันทร์ 3
13 งบประมาณแผ่นดิน 2
14 สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 2
15 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
16 ธีรนุช ห้านิรัติศัย 1
17 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
18 ประวิทย์ คงจันทร์ 1
19 พรศิริ แก้วประดิษฐ์ 1
20 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
21 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
22 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 1
23 ไม่มีข้อมูล 1
24 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
25 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
26 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
27 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 2
4 2557 3
5 2556 1
6 2555 1
7 2552 2
8 2545 1
9 2544 2
10 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสังคม สามประสานเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านในเมืองหาดใหญ่ ต้นแบบระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 โครงการจัดทำประเด็นสำคัญในบริบทเชิงพื้นที่ในโครงการการเตรียมการเพื่อสังคมสูงวัยในอนาคตของประเทศไทยในพื้นที่ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2558
3 ระบบเฝ้าระวังสำหรับผู้สูงอายุ
4 โครงการพัฒนากลไกการจัดการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2557
5 โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
6 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
7 พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้
ปี พ.ศ. 2556
8 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2555
9 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2552
10 ความต้องการ และการได้รับบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้พิการทุกประเภทจังหวัดสงขลา
11 โครงการพัฒนาระบบประมวลผลและวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2545
12 สถานการณ์การออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2544
13 การพัฒนารูปแบบการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดของหอผู้ป่วยศัลยกรรมโรงพยาบาลหาดใหญ่
14 สถานการณ์การออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา