ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทียนฉาย กีระนันทน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
2 วรวิทย์ เจริญเลิศ 4
3 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 3
4 สุมาลี ปิตยานนท์ 3
5 จุฑา มนัสไพบูลย์ 3
6 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 2
7 อุทุมพร ทองอุไทย 2
8 แล ดิลกวิทยารัตน์ 2
9 ประพันธ์ เศวตนันทน์ 2
10 ทศพร ศิริสัมพันธ์ 2
11 สรชัย พิศาลบุตร 2
12 อุทุมพร จามรมาน 2
13 พะกาวัลย์ บุญโสธรสถิตย์ 2
14 สุชาดา กีระนันทน์ 2
15 John Knodel 1
16 วิวัฒน์ แดงสังวาลย์ 1
17 นภาพร บูรพาธนะ 1
18 ชูชื่น พึ่งสุนทร 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
20 ภัสสร ลิมานนท์ 1
21 ไพศาล เล็กอุท้ย 1
22 เฟี่องอรุณ ปรีดีดิลก 1
23 พรรณี เปรมัษเฐียร 1
24 ไพศาล เล็กอุทัย 1
25 ธีรเวทย์ ประมวญรัฐการ 1
26 แล ดิลกวิทยรัตน์ 1
27 สายไสว ไวยภาษ 1
28 ปรารถนา คงพูล 1
29 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
30 ศศธร ไชยเพ็ชร 1
31 สุภมนัส ภารพบ 1
32 ราชัน ลิ้มประเสริฐ 1
33 วนิดา สุเมธานนท์ 1
34 ไพสิทธิ์ พุฒพนาทรัพย์ 1
35 นวจิตต์ บุณยรัตพันธุ์ 1
36 นาถนภางค์ ปวีณการก์ 1
37 จงณี ขันธิกุล 1
38 สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ 1
39 จาตุรนต์ แสนธรรมพล 1
40 ปัทมา วัชโรทัย 1
41 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 1
2 2544 1
3 2539 1
4 2538 1
5 2537 1
6 2534 5
7 2533 1
8 2531 1
9 2529 1
10 2528 2
11 2527 3
12 2526 1
13 2525 3
14 2524 1
15 2522 1
16 2517 3
17 2516 1
18 2515 1
19 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การวิเคราะห์ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรการเงินในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ปี พ.ศ. 2544
2 โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันในอุตสาหกรรมผ้าอนามัย
ปี พ.ศ. 2539
3 กระบวนการในการกำหนดนโยบายวางแผนครอบครัวของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2537
5 การวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดหาทรัพยากรการเงินสำหรับบัณฑิตศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีหลักสูตรมหาบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2534
6 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 การเปลี่ยนแปลงในสาเหตุการตายกับระดับภาวะการตายตามกลุ่มอายุและเพศ ของประชากรไทย, 2504-2529
8 การสูญเสียผลิตภาพอันเนื่องจากอุบัติเหตุจากการทำงาน ในภาคอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะในเขตสมุทรปราการ
9 การสูญเสียผลิตภาพอันเนื่องจากอุบัติเหตุจากการทำงาน ในภาคอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะในเขตสมุทรปราการ
10 ค่าใช้จ่ายของบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2533
11 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ในการให้บริการรักษาพยาบาลของสถานบริการสาธารณสุขระดับต่างๆ ที่ให้แก่ผู้ป่วยบัตรสุขภาพ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2531
12 การประเมินการใช้ทรัพยากรในการจัดการศึกษาของสถาบันอุมดมศึกษาของรัฐ และเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ปี พ.ศ. 2529
13 อนาคตของประชากรเมือง
ปี พ.ศ. 2528
14 การเปรียบเทียบต้นทุนในการจัดการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญของ โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีของกรุงเทพมหานคร
15 การประเมินผลโครงการวางแผนครอบครัวของรัฐบาลที่มีต่อภาวะเจริญพันธ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2520-2524
ปี พ.ศ. 2527
16 พฤติกรรมการใช้พลังงานในครัวเรือนของชาวกรุงเทพมหานคร
17 อุปสงค์ต่อบุตร : การเปลี่ยนแปลงในช่วงทศวรรษ
18 อุปสงค์ต่อบุตรของชาวกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2526
19 ภาวะเศรษฐกิจในครอบครัวกับจำนวนบุตรของกรรมกรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2525
20 โครงการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้พลังงานในครัวเรือนของชาวกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย
21 โครงการสำรวจสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย
22 อุปสงค์ต่อการขนส่งสินค้าทางรถไฟในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2524
23 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างการเจริญพันธ์ รายได้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2522
24 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของสตรีที่สมรสแล้ว ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2517
25 ความนิยมของหัวหน้าครัวเรือนชายชาวชนบทไทยในเรื่องการประกอบอาชีพ ของคนหนุ่มสาว
26 การสำรวจและวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้ของอาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27 การสำรวจและวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ผลิตภาพการทำงานของอาจารย์ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2516
28 การเปรียบเทียบทัศนคติของบิดามารดาในเขตเมืองและเขตชนบทที่มีต่อการเลือกคู่และการตั้งครัวเรือนภายหลังการสมรสของบุตร
ปี พ.ศ. 2515
29 วิธีป้องกันการปฏิสนธิที่คู่สมรสในเขตเมืองเลือกใช้