ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทิดศักดิ์ ผลจันทร์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- ทวีศักดิ์ พลจันทร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 3
3 2552 1
4 2551 1
5 2548 1
6 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในงานประจำของบุคลากรฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 การประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2553
3 ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
4 การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในงานประจำของบุคลากรฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยร่วม CRCN
ปี พ.ศ. 2552
6 การประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2551
7 แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ในการพัฒนานิสิตแพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
8 กำลังขวัญในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงราย