ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทอดศักดิ์ คำเหม็ง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- เทอดศักดิ์ คำเหม็ง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ 10
2 งามนิจ นนทโส 6
3 วิชัย ลีลาวัชรมาศ 6
4 ขนิษฐา โฆษิตพิมานเวช 4
5 เสาวนิต ทองพิมพ์ 4
6 พรจิต สอนสีดา 3
7 จิตติยา สุระนรากุล 3
8 สุจินต์ สิมารักษ์ 3
9 ธนพัฒน์ สุระนรากุล 3
10 ภูมินทร์ ฮงมา 3
11 มัทนียา สารกุล 3
12 ศรชัย คงสุข 3
13 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 3
14 ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ 3
15 เพียรศักดิ์ ภักดี 3
16 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
17 กิตติ กุบแก้ว 3
18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 2
19 ธีระพล บันสิทธิ์ 2
20 เลอชาติ บุญเอก 2
21 ปัทมา แรมโบ 2
22 ยุภาวรรณ ศรีชุบล่วง 2
23 อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร 2
24 เสาวนิตย์ ทองพิมพ์ 2
25 สันติภาพ ปัญจพรรค์ 2
26 พิทักษ์ ศรีประย่า 2
27 พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา 2
28 สมชาย สุทธิปัญโญ 2
29 ฉลอง วชิราภากร 2
30 สนิท อักษรแก้ว 2
31 เกษสุดา เดชภิมล 2
32 นริศร นางาม 2
33 บุปผา โตภาคงาม 2
34 กมลพร ทองอุไทย 2
35 สำอาง หอมชื่น 2
36 ยุพิน ผาสุข 2
37 ฐิติมา นุตราวงศ์ 2
38 อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ 2
39 กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ 2
40 กมลพร กำขันตี 1
41 สุลีวัลย์ สุธรรมแจ่ม 1
42 อุไรวรรณ ศรีคูณ 1
43 กิ่งกาญจน์ สาระชู 1
44 ประเสริฐ วงศ์ภูธร 1
45 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
46 ภานุวัฒณ์ สร้อยวงษา 1
47 ไชยา ผลขาง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 1
3 2555 2
4 2554 4
5 2553 6
6 2552 3
7 2551 9
8 2550 6
9 2549 5
10 2548 1
11 2547 4
12 2546 1
13 2545 1
14 2544 1
15 2543 5
16 2542 3
17 2540 3
18 2539 2
19 2538 2
20 2537 3
21 2536 1
22 2535 2
23 2534 1
24 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลการใช้กากเอทานอลหมักเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ในสูตรอาหารสัตว์ปีก ต่อสมรรถนะการผลิต การย่อยได้ และคุณภาพซาก
2 การใช้โปรตีนหมักจากผลพลอยได้ทางการเกษตรและเศษเหลือทิ้งเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ในสูตรอาหารสัตว์ปีก ต่อสมรรถนะการผลิต การย่อยได้ และคุณภาพซาก
3 การจัดแบ่งเขตพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพกระบือปลักในเขตลุ่มน้ำสงครามและลุ่มน้ำก่ำของจังหวัดนครพนม
ปี พ.ศ. 2557
4 การใช้โปรตีนหมักจากผลพลอยได้ทางการเกษตรและเศษเหลือทิ้งเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ในสูตรอาหารสัตว์ปีก ต่อสมรรถนะการผลิต การย่อยได้ และคุณภาพซาก
ปี พ.ศ. 2555
5 การใช้สิ่งเหลือทิ้งปรุงแต่งเพื่อเป็นองค์ประกอบในอาหารเป็ด (เพิ่มเติม 2553)
6 การใช้สิ่งเหลือทิ้งปรุงแต่งเพื่อเป็นองค์ประกอบในอาหารเป็ด (เพิ่มเติม 2553)
ปี พ.ศ. 2554
7 การใช้สิ่งเหลือทิ้งปรุงแต่งเพื่อเป็นองค์ประกอบในอาหารเป็ด
8 การใช้สิ่งเหลือทิ้งปรุงแต่งเพื่อเป็นองค์ประกอบในอาหารเป็ด (เพิ่มเติม 2553)
9 การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียโปรไบโอติกในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีนเพื่อใช้ผสมในอาหารและน้ำดื่มสำหรับุสุกรและสัตว์ปีก
10 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียโปรไบโอติกในน้ำทิ้งจากการต้มเส้นขนมจีน
ปี พ.ศ. 2553
11 การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียโปรไบโอติกในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีนเพื่อใช้ผสมในอาหารและน้ำดื่ม สำหรับสุกรและสัตว์ปีก
12 การถอดบทเรียนและการขยายผลการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
13 การถอดบทเรียนและการขยายผลการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกลุ่มเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
14 ผลของการใช้ผักโขมในสูตรเป็ดเทศที่มีผลต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและการย่อยได้
15 ผลการใช้ Aspergillus niger และ Rhizopus oligosporus ปรับปรุงคุณภาพของสิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังในสูตรอาหารเป็ดเทศ
16 ผลการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารเป็ดเทศและไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2552
17 การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียโปรไบโอติกในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีนเพื่อใช้ผสมในอาหารและน้ำดื่ม สำหรับสุกรและสัตว์ปีก
18 การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
19 การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียโปรไบโอติกในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีนเพื่อใช้ผสมในอาหารและน้ำดื่มสำหรับสุกรและสัตว์ปีก
ปี พ.ศ. 2551
20 การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
21 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์ปีกอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 การวิจัย และพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (I) การเพิ่มโปรตีนมันสำปะหลังโดยการหมักแบบกึ่งแห้งด้วยเชื้อรา Aspergillus Niger.
23 การพัฒนาการผลิตสารเสริมชีวนะ (Probiotics) เพื่อใช้ในอาหารสัตว์ปีก
24 การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียโปรไบโอติกในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีนเพื่อใช้ผสมในอาหารและน้ำดื่มสำหรับสุกรและสัตว์ปีก
25 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปีกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปีกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27 การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
28 สภาวการณ์ทางการตลาดของธุรกิจค้าอาหารสัตว์ในเขตจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
29 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปีกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปีกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
31 การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ในกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออเฉียงเหนือ
32 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปีกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
33 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
34 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
35 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
36 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์ปีกอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
37 การวิจัย และพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (I) การเพิ่มโปรตีนมันสำปะหลังโดยการหมักแบบกึ่งแห้งด้วยเชื้อรา Aspergillus Niger.
38 การพัฒนาการผลิตสารเสริมชีวนะ (Probiotics) เพื่อใช้ในอาหารสัตว์ปีก
39 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงในชนบท
ปี พ.ศ. 2548
40 การพัฒนาของไข่อ่อนในรังไข่ช่วงระยะเติบโตเร็วในเป็ดเทศเพศเมีย
ปี พ.ศ. 2547
41 การผลิตลูกเป็ดผสมเชิงการค้าในระดับชุมชน
42 การพัฒนาของไข่อ่อนในรังไข่ช่วงระยะเติบโตเร็วในเป็ดเทศเพศเมีย
43 การพัฒนาของไข่อ่อนในรังไข่ช่วงระยะเติบโตเร็วในเป็ดเทศเพศเมีย
44 การตรวจหายาต้านจุลชีพและยาคลอแรมเฟนิคอลตกค้างในเนื้อไก่
ปี พ.ศ. 2546
45 การผลิตเป็ดลูกผสมเชิงการค้าในระดับชุมชน
ปี พ.ศ. 2545
46 การผลิตลูกเป็ดผสมเชิงการค้าในระดับชุมชน
ปี พ.ศ. 2544
47 สรีรวิทยาการปรับตัวของเป็ดเทศในสภาพพื้นที่ดินเค็ม III อัตราการผสมติด อัตราการฟักออก และคุณภาพไข่เป็ดเทศ
ปี พ.ศ. 2543
48 การพัฒนาของไข่อ่อนในรังไข่ช่วงระยะเติบโตเร็วในเป็ดเทศเพศเมีย
49 การพัฒนาของไข่อ่อนในรังไข่ช่วงระยะเติบโตเร็วในเป็ดเทศเพศเมีย
50 การศึกษาสมรรถนะทางการผลิตในรุ่นลูก (F1) ของไก่พื้นเมืองที่มีลักษณะสีขนแตกต่างกัน
51 การศึกษาผลของกาแลคโตแมนนานต่อการลดระดับของคอเลสเตอรอลในไก่ไข่ 1. ผลของกัวร์กัม
52 สรีรวิทยาการปรับตัวของเป็ดเทศในสภาพพื้นที่ดินเค็ม II ค่าโลหิตวิทยาและค่าทางชีวเคมีของโลหิต
ปี พ.ศ. 2542
53 สรีรวิทยาการปรับตัวของเป็ดเทศในสภาพพื้นที่ดินเค็ม III อัตราการผสมติด อัตราการฟักออก และคุณภาพไข่เป็ดเทศ
54 สรีรวิทยาการปรับตัวของเป็ดเทศในสภาพพื้นที่ดินเค็ม III อัตราการผสมติด อัตราการฟักออก และคุณภาพไข่เป็ดเทศ
55 การศึกษาชีววิทยาของวงจรการสืบพันธุ์ วงจรการตกไข่ การวางไข่ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องในไก่พื้นเมือง เพศเมีย I. บทบาทของฮอร์โมนโปรแลคติน
ปี พ.ศ. 2540
56 การศึกษาผลของกาแลคโตแมนนานต่อการลดระดับของคอเลสเตอรอลในไก่ไข่ 1. ผลของกัวร์กัม
57 สรีรวิทยาการปรับตัวของเป็ดเทศในสภาพพื้นที่ดินเค็ม II ค่าโลหิตวิทยาและค่าทางชีวเคมีของโลหิต
58 การศึกษาการเลี้ยงเซลล์ปลาดุกบิ๊กอุย
ปี พ.ศ. 2539
59 การศึกษาชีววิทยาของวงจรการสืบพันธุ์ วงจรการตกไข่ การวางไข่ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องในไก่พื้นเมือง เพศเมีย I. บทบาทของฮอร์โมนโปรแลคติน
60 สมรรถนะการผลิตไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง ในสภาพการเลี้ยงหลังบ้าน
ปี พ.ศ. 2538
61 การศึกษาการเลี้ยงเซลล์ปลาดุกบิ๊กอุย
62 การจัดการเลี้ยงกกลูกไก่พื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2537
63 การศึกษาระบบการผลิตไก่งวงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
64 การศึกษาสมรรถนะทางการผลิตในรุ่นลูก (F1) ของไก่พื้นเมืองที่มีลักษณะสีขนแตกต่างกัน
65 การศึกษาระบบการผลิตไก่งวงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2536
66 สมรรถนะการผลิตไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง ในสภาพการเลี้ยงหลังบ้าน
ปี พ.ศ. 2535
67 การจัดการเลี้ยงกกลูกไก่พื้นเมือง
68 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงในชนบท
ปี พ.ศ. 2534
69 ปฏิกิริยาทางการเจริญเติบโตและสรีรวิทยาพื้นฐานบางประการของไก่งวงลูกผสมระหว่างพันธุ์บรอนซ์และ เบลท์สวิลล์ ต่อสภาพอากาศและการเลี้ยงดูในฟาร์ม สัตว์ปีก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
70 ผลการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารเป็ดเทศและไก่เนื้อ
71 ผลการใช้ Aspergillys niger และ Rhizopus oligosporus ปรับปรุงคุณภาพของสิ่งเหลือทิ้ง จากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังในสูตรอาหารเป็ดเทศ
72 ผลของการใช้ผักโขมในสูตรอาหารเป็ดเทศที่มีผลต่อสมรรถนะการเจิรญเติบโตและการย่อยได้
73 ปฏิกิริยาทางการเจริญเติบโตและสรีรวิทยาพื้นฐานบางประการของไก่งวงลูกผสมระหว่างพันธุ์บรอนซ์และ เบลท์สวิลล์ ต่อสภาพอากาศและการเลี้ยงดูในฟาร์ม สัตว์ปีก มหาวิทยาลัยขอนแก่น