ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทวิน เทนคำเนาว์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสหเวชศาสตร์ 5
2 ณัฎฐิกา แสงกฤช 3
3 ฤดี องุ่นศรี 2
4 วิสาข์ ทองระกาศ 2
5 ศิริพร ชื้อชวาลกุล 2
6 มะลิ อาจริยะกุล 2
7 จงกลนี วงศ์ปิยะบวร 2
8 ชาลินี รอนไพริน 2
9 วนิดา นพพรพันธุ์ 1
10 อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์ 1
11 สมนึก กุลสถิตพร 1
12 เอกรินทร์ สายฟ้า 1
13 อัญชลี ประสารสุขลาภ 1
14 วาริน แสงกิติโกมล 1
15 สาลิตา เอี่ยมบุญเสริฐ 1
16 ยง ภู่วรวรรณ 1
17 ประวิตร เจนวรรธนะกุล 1
18 รสลัย กัลยาณพจน์พร 1
19 อัครภา จันทร์แจ่ม 1
20 สุพัตรา พรชัยสกุลดี 1
21 ปราณีต เพ็ญศรี 1
22 รัชนา ศานติยานนท์ 1
23 สุพรรณ สุขอรุณ 1
24 เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม 1
25 ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ 1
26 ณัฐพงศ์ ขาวจิตร 1
27 เมธินี ตันนุกิจ 1
28 เกวลิน คลังทอง 1
29 ลักขิกา ธเนศผาติสุข 1
30 วรนุช จงศรีสวัสดิ์ 1
31 กนกนภัส สินเสนาะ 1
32 สมปอง เรืองจวง 1
33 ชลัยกรณ์ เพ็ชรงาม 1
34 ภากร สนิทรัมย์ 1
35 วราพร รักขิตะวัฒนา 1
36 มานะ ศรียุทธศักดิ์ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
38 นิศาชล หวานดี 1
39 ศิริพร แสงสุธรรม 1
40 กาญจนา เกตุบุญลือ 1
41 ฐิติพร จารึกเสรีสกุล 1
42 วนิดา คำพา 1
43 เอกพล ขำชื่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 1
5 2553 2
6 2552 3
7 2551 3
8 2550 2
9 2549 1
10 2548 1
11 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ฤทธิ์ของสารสกัดพลูคาวในการชักนำให้เกิดการตายและฤทธิ์การต้านการลุกลามของเซลล์มะเร็งปากมดลูกมนุษย์
2 การพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณซีโรโทนินแบบพกพา
3 ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรในการต้านโรคซึมเศร้า: กลไกในระดับโมเลกุลผ่านตัวขนส่งสารสื่อประสาทโมโนเอมีนชนิดต่างๆ
ปี พ.ศ. 2556
4 ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินต่อการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เคอราติโนไซต์ของมนุษย์: การศึกษาด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์
ปี พ.ศ. 2555
5 การประเมินประสิทธิภาพอนุภาคนาโนจากพอลิเมอร์ประจุบวกในการนำส่งยีนสู่เซลล์ประสาทเพาะเลี้ยง
6 ฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรในการต้านโรคซึมเศร้า : กลไกในระดับโมเลกุลผ่านตัวขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีน
7 การนำส่งเอสไออาร์เอ็นเอโดยตัวพานาโนโพลีเพล็กซ์ เพื่อยับยั้งการแสดงออกของอองโคยีนของไวรัสฮิวแมนปาปิโลมาในเซลล์มะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2554
8 บทบาทความหลากหลายของยีนในการควบคุมการแสดงออกของ serotonin transporter
ปี พ.ศ. 2553
9 การประเมินประสิทธิภาพการนำส่งยีนโดยอนุภาคนาโนไคโตซานผสมพอลิเอทิลีนอิมีนเพื่อการนำส่ง ยีนสังเคราะห์ Bone morphogenetic protein
10 ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินต่อการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนเซลล์ การแปรรูปของเซลล์ และการตายแบบอะพอพโทสิสของเซลล์
ปี พ.ศ. 2552
11 การควบคุมการแสดงออกของยีนตัวขนส่งโดพามีนโดยกลไกระดับเหนือพันธุกรรมและพันธุกรรม
12 การทดสอบหาฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินของสารสกัดจากสมุนไพรไทย
13 การทดสอบหาฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินของสารสกัดจากสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2551
14 กลไกระดับเหนือพันธุกรรมและพันธุกรรมในการควบคมุการแสดงออกของยีน Angiotensin-converting enzyme ของมนุษย์
15 บทบาทของความหลากหลายของยีนในการควบคุม การแสดงออกของ Serotonin transporter
16 กลไกระดับเหนือพันธุกรรม และพันธุกรรมในการควบคุมการแสดงออกของยีน Angiotensin-Converting Enzyme ของมนุษย์
ปี พ.ศ. 2550
17 แผนงานวิจัย : โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและบริการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาลพร้อมโครงข่าย : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล – ปีที่ 3
18 การตรวจวัดซีโรโทนิน และการพัฒนาเทคนิคทางห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจหาแอนติบอดีของตนเองต่อซีโรโทนินในเลือดของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
ปี พ.ศ. 2549
19 ผลของสารสกัดจากแอปเปิ้ลต่อการรุกรานของเซลล์มะเร็งที่เกี่ยวข้องกับ RAGE
ปี พ.ศ. 2548
20 โพลีมอร์ฟิสมของยีนซีโรโทนินทรานสปอร์เตอร์ในเด็กท้องผูกที่ไม่มีโรคทางกาย