ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทวิน เทนคำเนาว์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสหเวชศาสตร์ 5
2 ณัฎฐิกา แสงกฤช 3
3 ฤดี องุ่นศรี 2
4 วิสาข์ ทองระกาศ 2
5 ศิริพร ชื้อชวาลกุล 2
6 มะลิ อาจริยะกุล 2
7 จงกลนี วงศ์ปิยะบวร 2
8 ชาลินี รอนไพริน 2
9 สาลิตา เอี่ยมบุญเสริฐ 1
10 ยง ภู่วรวรรณ 1
11 อัญชลี ประสารสุขลาภ 1
12 รัชนา ศานติยานนท์ 1
13 เอกพล ขำชื่น 1
14 เอกรินทร์ สายฟ้า 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
16 นิศาชล หวานดี 1
17 วาริน แสงกิติโกมล 1
18 สุพรรณ สุขอรุณ 1
19 เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม 1
20 ประวิตร เจนวรรธนะกุล 1
21 ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ 1
22 มานะ ศรียุทธศักดิ์ 1
23 อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์ 1
24 สมนึก กุลสถิตพร 1
25 วนิดา นพพรพันธุ์ 1
26 ฐิติพร จารึกเสรีสกุล 1
27 สมปอง เรืองจวง 1
28 ชลัยกรณ์ เพ็ชรงาม 1
29 กนกนภัส สินเสนาะ 1
30 สุพัตรา พรชัยสกุลดี 1
31 อัครภา จันทร์แจ่ม 1
32 ปราณีต เพ็ญศรี 1
33 รสลัย กัลยาณพจน์พร 1
34 วรนุช จงศรีสวัสดิ์ 1
35 เมธินี ตันนุกิจ 1
36 วนิดา คำพา 1
37 กาญจนา เกตุบุญลือ 1
38 ศิริพร แสงสุธรรม 1
39 วราพร รักขิตะวัฒนา 1
40 ภากร สนิทรัมย์ 1
41 เกวลิน คลังทอง 1
42 ลักขิกา ธเนศผาติสุข 1
43 ณัฐพงศ์ ขาวจิตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 2
6 2552 9
7 2551 3
8 2550 4
9 2549 1
10 2548 1
11 1086 4
12 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ฤทธิ์ของสารสกัดพลูคาวในการชักนำให้เกิดการตายและฤทธิ์การต้านการลุกลามของเซลล์มะเร็งปากมดลูกมนุษย์
2 การพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณซีโรโทนินแบบพกพา
3 ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรในการต้านโรคซึมเศร้า: กลไกในระดับโมเลกุลผ่านตัวขนส่งสารสื่อประสาทโมโนเอมีนชนิดต่างๆ
ปี พ.ศ. 2556
4 ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินต่อการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เคอราติโนไซต์ของมนุษย์: การศึกษาด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์
ปี พ.ศ. 2555
5 การประเมินประสิทธิภาพอนุภาคนาโนจากพอลิเมอร์ประจุบวกในการนำส่งยีนสู่เซลล์ประสาทเพาะเลี้ยง
6 ฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรในการต้านโรคซึมเศร้า : กลไกในระดับโมเลกุลผ่านตัวขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีน
7 การนำส่งเอสไออาร์เอ็นเอโดยตัวพานาโนโพลีเพล็กซ์ เพื่อยับยั้งการแสดงออกของอองโคยีนของไวรัสฮิวแมนปาปิโลมาในเซลล์มะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2554
8 บทบาทความหลากหลายของยีนในการควบคุมการแสดงออกของ serotonin transporter
9 การทดสอบหาฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินของสารสกัดจากสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2553
10 การประเมินประสิทธิภาพการนำส่งยีนโดยอนุภาคนาโนไคโตซานผสมพอลิเอทิลีนอิมีนเพื่อการนำส่ง ยีนสังเคราะห์ Bone morphogenetic protein
11 ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินต่อการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนเซลล์ การแปรรูปของเซลล์ และการตายแบบอะพอพโทสิสของเซลล์
ปี พ.ศ. 2552
12 การทดสอบหาฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินของสารสกัดจากสมุนไพรไทย
13 ทดสอบหาฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงิน (anti-psoriatic activity) ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย
14 ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมแบบเพิ่มและขาดของยีน angiotensinconverting enzyme และโรคซึมเศร้าของประชากรไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การตรวจจีโนไทป์ด้วยเทคนิคมัลติเพล็กพีซีอาร์แบบ one-step
15 Effect of the-374 T/A RANG gene polymorphism on transcriptional regulation in psoriasis
16 การควบคุมการแสดงออกของยีนตัวขนส่งโดพามีนโดยกลไกระดับเหนือพันธุกรรมและพันธุกรรม
17 การทดสอบหาฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินของสารสกัดจากสมุนไพรไทย
18 บทบาทของ Transcription Factor ld1 ในระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
19 การทดสอบหาฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงิน (anti-psoriatic activity) ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย
20 การทดสอบหาฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินของสารสกัดจากสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2551
21 กลไกระดับเหนือพันธุกรรมและพันธุกรรมในการควบคมุการแสดงออกของยีน Angiotensin-converting enzyme ของมนุษย์
22 บทบาทของความหลากหลายของยีนในการควบคุม การแสดงออกของ Serotonin transporter
23 กลไกระดับเหนือพันธุกรรม และพันธุกรรมในการควบคุมการแสดงออกของยีน Angiotensin-Converting Enzyme ของมนุษย์
ปี พ.ศ. 2550
24 แผนงานวิจัย : โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและบริการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาลพร้อมโครงข่าย : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล – ปีที่ 3
25 การพัฒนาเทคนิค HPLC สำหรับตรวจวัดระดับซีโรโทนินในสิ่งตัวอย่าง
26 ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของยีน serotonin transporter ST in 2 VNTR กับโรคสะเก็ดเงิน
27 การตรวจวัดซีโรโทนิน และการพัฒนาเทคนิคทางห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจหาแอนติบอดีของตนเองต่อซีโรโทนินในเลือดของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
ปี พ.ศ. 2549
28 ผลของสารสกัดจากแอปเปิ้ลต่อการรุกรานของเซลล์มะเร็งที่เกี่ยวข้องกับ RAGE
ปี พ.ศ. 2548
29 โพลีมอร์ฟิสมของยีนซีโรโทนินทรานสปอร์เตอร์ในเด็กท้องผูกที่ไม่มีโรคทางกาย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
30 ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรในการต้านโรคซึมเศร้า : กลไกในระดับโมเลกุลผ่านตัวขนส่งสารสื่อประสาทโมโนเอมีนชนิดต่างๆ
31 สารออกฤทธิ์และองค์ประกอบทางเคมีจากพืชสมุนไพรไทยที่กระตุ้นการเจริญของนิวไรท์และป้องกันพิษของเซลล์ประสาท
32 ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรในการต้านโรคซึมเศร้า : กลไกในระดับโมเลกุลผ่านตัวขนส่งสารสื่อประสาทโมโนเอมีนชนิดต่างๆ
33 บทบาทของสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินต่อการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนเซลล์ การแปรรูปของเซลล์และการตายแบบอะพอพโทสิสของเซลล์
34 บทบาทของ Transcription Factor ld1 ในระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน