ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทวัญ เริ่มสูงเนิน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การจำลองแบบพลวัตและการจำลองแบบมอนติ คาร์โล เพื่อศึกษาโครงสร้างและสมบัติต่าง ๆ ระดับโมเลกุลของวัสดุรูพรุน ซีโอไลต์ (zeolite) โครงข่ายออกาโนเมทัลลิก (metal-organic frameworks) โครงข่ายโพลิเมอร์ (Polymer frameworks) และโมเลกุลชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2555
2 เกสต์โมเลกุลดูดซับและแพร่ผ่านสารโลหะอินทรีย์ที่มีรูพรุนได้อย่างไร: การคำนวณด้วยวิธีทางเคมีควอนตัมและการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2554
3 การจำลองแบบพลวัตและการจำลองแบบมอนติ คาร์โล เพื่อศึกษาโครงสร้างและสมบัติต่าง ๆ ระดับโมเลกุลของวัสดุรูพรุน
ปี พ.ศ. 2553
4 การจำลองแบบพลวัตและการจำลองแบบมอนติ คาร์โล เพื่อศึกษาโครงสร้างและสมบัติต่าง ๆ ระดับโมเลกุลของวัสดุรูพรุน ซีโอไลต์ (zeolite) โครงข่ายออกาโนเมทัลลิก (metal-organic frameworks) โครงข่ายโพลิเมอร์ (Polymer frameworks) และโมเลกุลชีวภาพ
5 จัดตั้งกลุ่มวิจัยคณิตศาสตร์ประยุกต์
6 การจัดตารางการแข่งขันกีฬาโดยใช้กำหนดการจำนวนเต็ม และ ระเบียบวิธีมอนติ คาร์โล
7 การแก้ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบมีเงื่อนไขขอบเขตโดยใช้วิธีการจำลองอบเหนียวแบบหลายส่วน
ปี พ.ศ. 2552
8 จัดตั้งกลุ่มวิจัยคณิตศาสตร์ประยุกต์
9 ผลเฉลยตัวแบบกำหนดการหลายระดับ สำหรับการหาตำแหน่งที่เหมาะสมของศูนย์กลางกระจายสินค้า โดยระเบียบวิธีเชิงพันธุกรรม
10 การแก้ปัญหาค่าเหมาะสมแบบมีเงื่อนไข โดยใช้วิธีร่วมกันระหว่างขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและการจำลองอันนีลลิง
11 ระเบียบวิธีทางฮิวริสติกส์สำหรับปัญหาการตัดใน 2 มิติ
ปี พ.ศ. 2550
12 ระบบฐานข้อมูลเชิงชีวภาพ เพื่อการคัดกรองประสิทธิภาพสูงทางคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาและการออกแบบยา
ปี พ.ศ. 2549
13 ระบบฐานข้อมูลเชิงชีวภาพ เพื่อการคัดกรองประสิทธิภาพสูงทางคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาและการออกแบบยา
ปี พ.ศ. 2546
14 จากโครงสร้างของเอนไซม์สู่การวิจัยเพื่อออกแบบ และค้นหายารักษาโรคโดยวิธีการทางเคมีคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2542
15 การจำลองทางพลศาสตร์เชิงโมเลกุลของสารละลาย ลิเธียมไอออนในแอมโมเนียมเหลวที่เข้มข้น โดยใช้ศักย์เทียม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 ตัวแบบกำหนดการหลายระดับสำหรับปัญหาการกำหนดตำแหน่งและการจัดสรรทรัพยากรของเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน
17 การสร้างตารางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมสำหรับฟุตบอลลีกในประเทศไทย
18 การลู่เข้าของบางระเบียบวิธีการแบ่งช่วงที่ถูกปรับเปลี่ยนสำหรับการหาค่าราก
19 การปรับปรุงระเบียบวิธีฮิวริสติก สำหรับหาค่าที่น้อยที่สุดของเวลาการไหล รวม ในปัญหาเรียงสับเปลี่ยนเพื่อจัดตารางงาน ระบบผลิตแบบไหลเลื่อน
20 การแก้ปัญหาการบรรจุรูปสี่เหลี่ยมทรงฉากโดยวิธีฮิวริสติก
21 ระเบียบวิธีฮิวริสติกส์สำหรับปัญหาการจัดวางกล่องทรงฉากในตู้บรรจุทรงฉาก
22 ผลเฉลยตัวแบบกำหนดการหลายระดับสำหรับปัญหาการหาตำแหน่งที่เหมาะสมของศูนย์กลางกระจายสินค้าโดยระเบียบวิธีเชิงพันธุกรรม
23 ระเบียบวิธีทางฮิวริสติกส์สำหรับปัญหาการตัดใน 2 มิติ