ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทพ พงษ์พานิช
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีจังหวัดลำพูน
2 ความเข้มแข็งและการดำรงอยู่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
3 สถานการณ์ธุรกิจสปาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4 การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีชุมชนเป็นฐาน เกาะภูกระแต ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
5 การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2549
6 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2545
7 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการไผ่เพื่อใช้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและหัตถกรรมในครัวเรือนครบวงจร