ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทพวาณี หอมสนิท
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เทพวาณี หมอสนิท
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 27
2 เทพวาณี หอมสนิท 4
3 เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ 3
4 ทิพย์สิริ กาญจนวาสี 2
5 กัญญา เกียรติบุตร 1
6 กรุณา รุจนเวช 1
7 กุลภัสสร์ ชินตระกูลรัตน์ 1
8 สมทรง ธีรตกุลพิศาล 1
9 สำเริง วงษ์เผือก 1
10 ขนิษฐา จันทวโร 1
11 วิโรจน์ มุทุกันต์ 1
12 ปราโมท เลิศไกร 1
13 มณทิรา ขุนวงษ์ 1
14 เพียงเพ็ญ ธัญญะตุลย์ 1
15 ชื่นจิตต์ เพชรชาติ 1
16 ณัฐวดี หงษ์ทอง 1
17 จินตนา รอดนำพา 1
18 สมศักดิ์ เจริญรัมย์ 1
19 จรัสศรี พรหมมาศ 1
20 สมพงศ์ เรืองศรี 1
21 นันทา ชัยพิชิตพันธ์ 1
22 สิริมา สมศรี 1
23 คงศักดิ์ เจริญรักษ์ 1
24 ละไม โลหะวิจารณ์ 1
25 สมคิด บุญเรือง 1
26 ถนอมวงศ์ ทวีบูรณ์ 1
27 ศิวพร กรมขันธ์ 1
28 ณฐกร ชินศรีวงศ์กูล 1
29 รัชนี พลแสน 1
30 พิมพร ยศแก้ว 1
31 รัชนีวรรณ จีนธรรม 1
32 ศิริวรรณ หาญวีรกุล 1
33 จำเนียร สุ่มแก้ว 1
34 ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ 1
35 วาสนา ทับแก้ว 1
36 ปวีณา ศรีบูรณ์ 1
37 อรชร ปิตานนท์ 1
38 ศิวิไล กสิกิจสกุลผล 1
39 อรรคพล เพ็ญสุภา 1
40 เยาวลักษณ์ พลสุจริต 1
41 สุวิภา อนันต์ธนสวัสดิ์ 1
42 มะลิ ไพฑูรย์เนรมิต 1
43 ชัยยุทธ กุลตังวัฒนา 1
44 ฉวีวรรณ ไหวพริบ 1
45 อนุชิตร แท้สูงเนิน 1
46 ประวิทย์ ประมาน 1
47 วิภาวดี แดงลิ่ม 1
48 กุลธิดา หุณฑนามระ 1
49 จินดา วงศ์สวัสดิ์ 1
50 วรุณี สุรสิทธิ์ 1
51 อรชร อินทกุล 1
52 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 1
53 พรรณภัทร พานิชเจริญ 1
54 นพพร สอนสม 1
55 นัฐติยา ยุกตะนันทน์ 1
56 บุศยา ณ ป้อมเพชร 1
57 ปัจฉิมา พิตรสาธร 1
58 พรทิพย์ ภิญโญ 1
59 นพรัตน์ สุขุมาลพงศ์กุล 1
60 ดารณี เกตุอุไร 1
61 ปริศนา อุนสกุล 1
62 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 1
63 เพ็ญทิวา นรินทรางกูร ณ อยุธยา 1
64 มาโนช มิ่งทุม 1
65 อภิวันท์ แก้ววรรณรัตน์ 1
66 ฐากูร การิกาญจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 2
3 2545 2
4 2544 2
5 2541 1
6 2539 6
7 2538 3
8 2537 3
9 2536 5
10 2535 2
11 2534 6
12 2533 2
13 2532 2
14 2531 5
15 2530 6
16 2529 3
17 2528 2
18 2527 1
19 2519 2
20 2518 2
21 2517 2
22 2516 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้พลศึกษา ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบย้อนกลับ
3 สมรรถนะที่พึงประสงค์ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในช่วง พ.ศ. 2554-2564
ปี พ.ศ. 2545
4 พฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร
5 พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2544
6 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
7 การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2541
8 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาบ้าซ้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์
ปี พ.ศ. 2539
9 สภาพและปัญหาการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
10 ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อพฤติกรรมทันตสุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
11 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
12 สภาพและปัญหาการดำเนินงาน ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
13 สภาพและปัญหาการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในภาคใต้
14 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชายในสถาบันราชภัฏ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2538
15 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
16 สภาพ และปัญหาการบริหารชมรมกีฬาของสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 สภาพและปัญหาการจัดดำเนินงานโครงการสาธารณสุขมูลฐาน ในโรงเรียนของครูอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
18 มโนทัศน์และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของอาจารย์ในวิทยาลัยครู
19 ความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
20 มโนทัศน์และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2536
21 ความเชื่อในเรื่องสุขภาพและสุขปฏิบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
22 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้มารับบริการ ณ คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย
23 สภาพปัญหาและการจัดดำเนินงานป้องกันโรคเอดส์ของโรงเรียนเทศบาล
24 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 8
25 การเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการในการสอนวิชาสุขศึกษาของครูที่มีวุฒิทางสุขศึกษาและไม่มีวุฒิทางสุขศึกษาตามการรับรู้ของตนเองและหัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย
ปี พ.ศ. 2535
26 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
27 การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
28 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
29 ความรู้และทัศนคติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
30 สภาพและปัญหาการแนะแนวสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของครูประจำชั้น
31 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับภาวะมลพิษในสิ่งแวดล้อม
32 การดูแลสุขภาพตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
33 สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
34 ปัญหาการปรับตัวและสุขภาพจิตของนิสิต โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน
35 การเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวัง เกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ ตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12
ปี พ.ศ. 2532
36 ความต้องการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนรัฐบาล ในส่วนภูมิภาค
37 คุณลักษณะที่คาดหวังและคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูสุขศึกษา ตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
38 มโนทัศน์ทางสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา
39 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนรัฐบาล เขตการศึกษา 6
40 ปัญหาการใช้หลักสูตรวิชาสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ตามการรับรู้ของครูสุขศึกษา เขตการศึกษา 8
41 การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังกับการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการบริหารโครงการสุขภาพของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
42 สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรวิชาพื้นฐานวิชาอาชีพสาขาการสาธารณสุข ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครู และบุคคลกรทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2530
43 ปัญหาการวัดและประเมินผลวิชาสุขศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 3
44 ปัญหาและความต้องการของครูอนามัยโรงเรียน เกี่ยวกับการจัดบริการสุขภาพ ในโรงเรียนมัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร
45 ปัญหาและความต้องการสื่อการสอนของครูสุขศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 12
46 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเทศบาล เขตการศึกษา 8
47 พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนรัฐบาลกรุงเทพมหานคร
48 ลักษณะพึงประสงค์ของครูสุขศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
49 ปัญหาการนิเทศวิชาสุขศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
50 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเพศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออก
51 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการกิจกรรมพลศึกษาของเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง ศาลคดีเด็กและเยาวชน
ปี พ.ศ. 2528
52 การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพตามการรายงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกระหว่างโรงเรียน ในโครงการสุขศึกษาสายการศึกษากับโรงเรียนอื่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
53 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสุขศึกษา เกี่ยวกับการใช้หลัดสูตรวิชาสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ในโรงเรียนรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2527
54 การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายบางด้านภายหลังการฝึกแอโรบิคดานซ์ ในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันของผู้ที่เคยผ่นการฝึกแอโรบิคดานซ์
ปี พ.ศ. 2519
55 การเปรียบเทียบสมรรถภาพการจับอ๊อกซิเจนสูงสุดก่อนและขณะมีรอบเดือน
56 การใช้หลักสูตรวิชาพลศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2518
57 ผลของการอบอุ่นร่างกายที่มีต่อการวิ่งระยะทาง 80 เมตร
58 การเปรียบเทียบผลของการออกกำลังแบบฮาร์ดวาร์ด สเต็ป เทสต์ และแบบ ไนน์ สแควร์ เทสต์ ต่อสมรรถภาพทางกลไกของร่างกาย
ปี พ.ศ. 2517
59 โปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร
60 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาแบดมินตันและสมรรถภาพทางกาย
ปี พ.ศ. 2516
61 ปัญหาการสอนพลศึกษาในโรงเรียนเทศบาล ของกรุงเทพมหานคร