ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์,
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 อิทธิพลของพืชคลุมดินต่อการปรับปรุงคุณสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 การพัฒนาเทคโนโลยีการลดแก๊สมีเทนจากการใช้ปุ๋ยพืชสดในนาข้าว
3 การศึกษาอัตราการใช้น้ำกากส่าสำหรับอ้อยปลูก
ปี พ.ศ. 2552
4 อิทธิพลของพืชคลุมดินต่อการปรับปรุงคุณสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2550
5 อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 การพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานน้ำตาล เพื่อผลิตวัสดุสำหรับเพาะชำกล้าไม้ในพื้นที่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
7 การศึกษาการทำแผนที่คุณภาพน้ำใต้ดินโดยใช้เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ (EM 34 ) และสารสนเทศภูมิศาสตร์
8 การศึกษาการทำแผนที่คุณภาพน้ำใต้ดินโดยใช้เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ (EM 34 ) และสารสนเทศภูมิศาสตร์
9 การพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานน้ำตาล เพื่อผลิตวัสดุสำหรับเพาะชำกล้าไม้ในพื้นที่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2549
10 อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ III
11 อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2548
12 การศึกษาการทำแผนที่คุณภาพน้ำใต้ดินโดยใช้เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ (EM 34) และสารสนเทศภูมิศาสตร์
13 อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ II
14 การศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มที่มีสาเหตุหลักจากการทำเกลือในแอ่งโคราช-อุบล
15 การศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มที่มีสาเหตุหลักจากการทำเกลือในแอ่งโคราช-อุบล
16 อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2547
17 อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 การศึกษาการสร้างคันดินกันดินเค็มจาการทำเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19 อิทธิพลของวัสดุปรับปรุงดินอนินทรีย์บางชนิด ต่อลักษณะสมบัติของดิน และผลผลิตของถั่วเหลืองในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2546
20 การศึกษาการสร้างคันดินกันดินเค็มจาการทำเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21 การพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานน้ำตาล เพื่อผลิตวัสดุสำหรับเพาะชำกล้าไม้ในพื้นที่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
22 การศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มที่มีสาเหตุหลักจากการทำเกลือ
23 การศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มที่มีสาเหตุหลักจากการทำเกลือ
24 การศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มที่มีสาเหตุจากการทำเกลือ
ปี พ.ศ. 2545
25 การศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มที่มีสาเหตุหลักจากการทำเกลือ II
26 การศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มที่มีสาเหตุหลักจากการทำเกลือ
27 การศึกษาประสิทธิภาพของหินโดโลไมต์ในประเทศไทย ต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศในดินกรดชุดต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2544
28 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหารในดิน-พืช ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 1. อิทธิพลของธาตุฟอสฟอรัส และปูนโดโลไมท์ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช
29 การศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มที่มีสาเหตุหลักจากการทำเกลือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
30 ผลกระทบของการปลูกยูคาลิปตัสต่อระบบนิเวศดินในชุดดินที่แตกต่างกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ