ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดและวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
2 พลวัตของดินและคุณภาพของผลผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
3 อิทธิพลของพืชคลุมดินต่อการปรับปรุงคุณสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 การพัฒนาเทคโนโลยีการลดแก๊สมีเทนจากการใช้ปุ๋ยพืชสดในนาข้าว
5 การศึกษาอัตราการใช้น้ำกากส่าสำหรับอ้อยปลูก
ปี พ.ศ. 2552
6 อิทธิพลของพืชคลุมดินต่อการปรับปรุงคุณสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 อิทธิพลของพืชคลุมดินต่อการปรับปรุงคุณสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2550
8 การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดและวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
9 พลวัตของดินและคุณภาพของผลผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
10 อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 การพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานน้ำตาล เพื่อผลิตวัสดุสำหรับเพาะชำกล้าไม้ในพื้นที่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
13 การศึกษาการทำแผนที่คุณภาพน้ำใต้ดินโดยใช้เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ (EM 34 ) และสารสนเทศภูมิศาสตร์
14 การศึกษาการทำแผนที่คุณภาพน้ำใต้ดินโดยใช้เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ (EM 34 ) และสารสนเทศภูมิศาสตร์
15 การพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานน้ำตาล เพื่อผลิตวัสดุสำหรับเพาะชำกล้าไม้ในพื้นที่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2549
16 อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ III
17 อิทธิพลของวัสดุปรับปรุงดินอนินทรีย์บางชนิด ต่อลักษณะสมบัติของดินและผลผลิตของถั่วเหลืองในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น
18 อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2548
19 การศึกษาการทำแผนที่คุณภาพน้ำใต้ดินโดยใช้เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ (EM 34) และสารสนเทศภูมิศาสตร์
20 อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ II
21 การศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มที่มีสาเหตุหลักจากการทำเกลือ
22 การศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มที่มีสาเหตุหลักจากการทำเกลือในแอ่งโคราช-อุบล
23 การศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มที่มีสาเหตุหลักจากการทำเกลือในแอ่งโคราช-อุบล
24 อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2547
25 อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26 การศึกษาการสร้างคันดินกันดินเค็มจาการทำเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27 อิทธิพลของวัสดุปรับปรุงดินอนินทรีย์บางชนิด ต่อลักษณะสมบัติของดิน และผลผลิตของถั่วเหลืองในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2546
28 การศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มที่มีสาเหตุหลักจากการทำเกลือ
29 การศึกษาการสร้างคันดินกันดินเค็มจาการทำเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30 การพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานน้ำตาล เพื่อผลิตวัสดุสำหรับเพาะชำกล้าไม้ในพื้นที่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
31 การศึกษาประสิทธิภาพของหินโดโลไมท์ในประเทศไทย ต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ ในดินกรดชุดต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
32 ปริมาณการปลดปล่อย CH4 จากนาข้าวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
33 การศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มที่มีสาเหตุหลักจากการทำเกลือ
34 การศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มที่มีสาเหตุหลักจากการทำเกลือ
35 การศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มที่มีสาเหตุจากการทำเกลือ
ปี พ.ศ. 2545
36 การศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มที่มีสาเหตุหลักจากการทำเกลือ II
37 อิทธิพลของวัสดุปรับปรุงดินอนินทรีย์บางชนิด ต่อลักษณะสมบัติของดินและผลผลิตของถั่วเหลืองในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น
38 การเกิดแก๊สมีแทนในดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
39 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหารในดิน-พืช ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 1. อิทธิพลของธาตุฟอสฟอรัส และปูนโดโลไมท์ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช
40 การศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มที่มีสาเหตุหลักจากการทำเกลือ
41 การศึกษาประสิทธิภาพของหินโดโลไมต์ในประเทศไทย ต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศในดินกรดชุดต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2544
42 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหารในดิน-พืช ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 1. อิทธิพลของธาตุฟอสฟอรัส และปูนโดโลไมท์ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช
43 การศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มที่มีสาเหตุหลักจากการทำเกลือ
44 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหารในดิน-พืช ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 1. อิทธิพลของธาตุฟอสฟอรัส และปูนโดโลไมท์ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช
45 ปริมาณการปลดปล่อย CH4 จากนาข้าวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2543
46 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีวัดปริมาณอินทรีย์วัตถุของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2542
47 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีวัดปริมาณอินทรีย์วัตถุของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
48 การเกิดแก๊สมีแทนในดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2538
49 การศึกษาปริมาณปูนที่เหมาะสมเพื่อปลูกถั่วเหลืองใน ดินทรายที่เป็นกรด บริเวณจังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
50 การศึกษาปริมาณปูนที่เหมาะสมเพื่อปลูกถั่วเหลืองใน ดินทรายที่เป็นกรด บริเวณจังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
51 การใช้วัชพืชเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนา
ปี พ.ศ. 2534
52 ผลกระทบของการปลูกยูคาลิปตัส ต่อคุณสมบัติดินและการปลูกพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
53 การศึกษาปริมาณปูนที่เหมาะสมเพื่อปลูกถั่วเหลืองใน ดินทรายที่เป็นกรด บริเวณจังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศไทย
54 การศึกษาปริมาณธาตุอะลูมินั่มและอิทธิพลของเกลือที่ มีต่อความเป็นกรดเป็นด่างและปริมาณอะลูมินั่มในดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2533
55 การศึกษาปริมาณปูนที่เหมาะสมเพื่อปลูกถั่วเหลืองใน ดินทรายที่เป็นกรด บริเวณจังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศไทย
56 ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุไนโตรเจนในดินเกลือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
57 ผลกระทบของการปลูกยูคาลิปตัส ต่อคุณสมบัติดินและการปลูกพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
58 ผลกระทบของการปลูกยูคาลิปตัสต่อระบบนิเวศดินในชุดดินที่แตกต่างกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
59 ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุไนโตรเจนในดินเกลือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
60 การศึกษาปริมาณธาตุอะลูมินั่มและอิทธิพลของเกลือที่ มีต่อความเป็นกรดเป็นด่างและปริมาณอะลูมินั่มในดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
61 การใช้วัชพืชเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนา