ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทพบุตร เวชกามา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ธนาคารปูกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปูในธรรมชาติ กรณีศึกษา การทำธนาคารปูม้าในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2553
2 ผลของความเค็มต่างระดับต่อการอนุบาลลูกปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos, Forskal) ในถังไฟเบอร์
ปี พ.ศ. 2552
3 อัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และต้นทุนค่าอาหารของการอนุบาลลูกปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos, Forskal) ด้วยอาหารต่างกัน 3 ชนิด
ปี พ.ศ. 2551
4 การอนุบาลปลานวลจันทร์ทะเล (Chanous chenos, Forskal) ในถังไฟเบอร์ที่มีความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ
5 การอนุบาลลูกปูม้า ระยะ Zoea 4 ถึง First Crab ในกระชังแขวนลอยในบ่อดิน
6 อัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 ) ที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดิน
ปี พ.ศ. 2543
7 การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis, de Man) แบบพัฒนาในระบบปิด