ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทพชัย ทรัพย์นิธิ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Thepchai Supnithi 25
2 ธเนศ เรืองรจิตปกรณ์ 8
3 ปรัชญา บุญขวัญ 8
4 ณัฐพล กฤษสุทธิกุล 6
5 กนกอร ตระกูลทวีคูณ 6
6 พีรเชษฐ ปอแก้ว 5
7 Toyomi Saiga 4
8 Kiyotaka Uchimoto 4
9 Hitoshi Isahara 4
10 กฤษณ์ โกสวัสดิ์ 4
11 มารุต บูรณรัช 4
12 Emi Izumi 4
13 มณฑิกา บริบูรณ์ 4
14 อรวินท์ เมฆพิรุณ 4
15 พรชัย ธรรมรัตนนนท์ 4
16 Prachya Boonkwan 4
17 Pornchai Tummarattananont 4
18 บัณฑิตา ประวาลพฤกษ์ 4
19 Orrawin Mekpiroon 4
20 Buntita Pravalpruk 4
21 ธนนท์ หลีน้อย 3
22 Krit Kosawat 3
23 Marut Buranarach 3
24 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 3
25 นพดล ชลอธรรม 3
26 Nopphadol Chalortham 3
27 Virach Sornlertlamvanich 3
28 Taneth Ruangrajitpakorn 3
29 วสันต์ ณ ชัย 3
30 ธิปภร ธนกุลวรภาส 2
31 สุพล ไกลถิ่น 2
32 Monthika Boriboon 2
33 Supon Klaithin 2
34 Tipraporn Thanakulwarapas 2
35 Nattapol Kritsuthikul 2
36 สิทธา พหลภิญโญ 2
37 Sitthaa Phaholphinyo 2
38 Dhanon Leenoi 2
39 ทัศนีย์ เจริญพร 2
40 Kanokorn Trakultaweekoon 2
41 สาวิตรี จำปาทอง 2
42 วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช 2
43 Sawittree Jumpathong 2
44 วิโรจน์ อรุณมานะกุล 2
45 Peerachet Porkaew 2
46 ภัชริกา ชูตระกูล 1
47 ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล 1
48 ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ 1
49 Kwanchiva Saykham 1
50 Chai Wutiwiwatchai 1
51 วศิน สินธุภิญโญ 1
52 Choochart Haruechaiyasak 1
53 Chatchawal Sangkeettrakarn 1
54 Nattanun Thatphithakkul 1
55 สุทัศน์ แซ่ตั้ง 1
56 อัษฎางค์ แตงไทย 1
57 ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ 1
58 นภัส สุขสม 1
59 นิรันดร์ อังควัฒนวิทย์ 1
60 พรพิมล ผลินกูล 1
61 สรรพฤทธิ์ มฤคทัต 1
62 เปรมนาถ ดูเบ 1
63 อนันต์ชัย อัศวเมฆิน 1
64 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
65 พีรเดช บางเจริญทรัพย์ 1
66 Phuriwat Leesawat 1
67 พงศ์เดช สาวภาคย์หิรัณย์ 1
68 อัครวุฒิ ตาคม 1
69 ภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์ 1
70 Monthika Boriboo 1
71 Ponrudee Netisopakul 1
72 Neetiwit Buasroung 1
73 นีติวิท บัวสรวง 1
74 Akkharawoot Takhom 1
75 เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ 1
76 Chanin Limwongse 1
77 Anunchai Assawamakin 1
78 ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ 1
79 Phiradet Bangcharoensap 1
80 Ye Myat Thein 1
81 พนิตา พงษ์ไพบูลย์ 1
82 เยาวลักษณ์ คนคล่อง 1
83 ศิษเฎศ ทองสิมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 6
3 2552 4
4 2551 3
5 2550 7
6 2549 1
7 2548 2
8 2546 5
9 2545 1
10 543 34
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 A Framework of Ontology-based Tablet Production Supporting System for Drug Reformulation
2 Probabilistic Treatment for Syntactic Gaps in analytic Language Parsing
3 Design and Implementation of an Ontology-Based Clinical Reminder System to Support Chronic Disease Healthcare
4 A development of knowledge representation for Thalassemia prevention and control program
ปี พ.ศ. 2553
5 การวิจัยพื้นฐานสำหรับระบบแปลภาษา
6 การวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างคลังข้อมูลสำหรับการวิจัยทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
7 ระบบสืบค้นข้อมูลมัลติมีเดีย
8 การพัฒนาออนโทโลยีสำหรับระบบให้คำแนะนำการบริโภคอาหารตามโภชนาการเฉพาะบุคคล
9 สถาปัตยกรรมระบบแสดงภาพความสัมพันธ์ของเครือข่ายกรอบความหมายภาษาไทย
10 A Semi-Supervised Approach on Using Syntactic Prior Knowledge for Construction Thai Treebank
ปี พ.ศ. 2552
11 สถาปัตยกรรมพจนานุกรมเล็กซิตรอนออนไลน์เวอร์ชั่น 2009
12 การเปรียบเทียบการแปลข้ามภาษาโดยใช้ระบบแปลภาษาเชิงสถิติ กรณีศึกษา : ภาษาไทย-อังกฤษ-จีน
13 การสร้างชุดตรวจสอบเครือข่ายคำของมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของเอนทิตีลำดับที่หนึ่ง
14 การวิจัยและพัฒนาระบบล่ามอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2551
15 Automatic Annotation Inconsistency Detection: an N-Gram-Based Approach
16 การแปลภาษาอัติโนมัติเชิงสถิติสำหรับระบบล่ามอิเล็กทรอนิกส์
17 การสร้างเครือข่ายคำไทยของมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของเอนทิตีลำดับที่หนึ่งด้วยวิธีการแปลสองทางและการใช้พจนานุกรมที่สร้างด้วยวิธีการแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2550
18 Memory-Inductive Categorial Grammar: An Approach to Gap Resolution in Analytic-Language Translation
19 A Cooperative Work Environment for Translation ~ Integrating MT and TM for Community
20 Adaptive module for LearnSquare : Learning navigation based on link hiding technique
21 การแก้ปัญหาการละเชิงไวยากรณ์ในการแปลภาษาพูดโดยใช้ระเบียบไวยากรณ์หมวดคำแบบอุปนัยจากความทรงจำ
22 การแก้ปัญหาการละเชิงไวยากรณ์ในการแปลภาษาพูดโดยใช้ระเบียบไวยากรณ์หมวดคำแบบอุปนัยจากความทรงจำ
23 วิธีการแก้ปัญหาการละในเชิงไวยากรณ์ ด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคแบบเกือบเชิงกำหนด
24 วิธีการตรวจจับความไม่สอดคล้องของการกำกับชนิดของคำในคลังข้อมูลทางภาษาโดยอัตโนมัติ โดยใช้แบบจำลองทางสถิติแบบ n-gram
ปี พ.ศ. 2549
25 Environment Model for Adaptive e-Learning
ปี พ.ศ. 2548
26 A tractable approach of constructing fertile multimedia content
27 ระบบอีเลิร์นนิงอัจฉริยะ
ปี พ.ศ. 2546
28 Automatic Error Detection in the Japanese learner' s English Spoken data
29 An approach on automatic Error Detection in SST Corpus
30 An Approach on Automatic Proficiency Level Checking based on SST Corpus
31 An analysis of grammatical errors for Japanese learner based on SST Corpus
32 Cross system Machine Translation
ปี พ.ศ. 2545
33 Final Report "Workshop on Survey on Research and Development of Machine Translation in Asian Countries"
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
34 Dictionary-Based Translation Feature in Open Source LMS A Case Study of Thai LMS: LearnSquare
35 Ontology development for pharmaceutical tablet production expert system
36 Categorial-grammar-based phrase break prediction
37 TranslationRecall: A web-based translation toolset
38 Dictionary-based translation feature in open source LMS ? A Case study of Thai LMS: LearnSquare ?
39 English-Thai example-based machine translation using n-gram model
40 Integrating translation feature using machine translation in open source LMS
41 A semantic web framework to support knowledge management in chronic disease healthcare
42 Building Thai WordNet with a bi-directional translation method
43 Pali-Thai dictionary: A semi-automatic approach on form-based to content-based structure
44 Factored translation model in English-to-Thai translation
45 Missing phrase recovering by combining forward and backward phrase translation tables
46 Automatic extraction of thai-english term translations and synonyms from medical web using iterative candidate generation with association measures
47 The effect on using automatic machine translation for motivating reading skill
48 A statistical approach on automatic passage level checking framework for English learner
49 Development of a personalized knowledge portal to support diabetes patient self-management
50 Building Thai FrameNet through a combination approach
51 Probabilistic treatment for syntactic gaps in analytic language parsing
52 A tree probability generation using VB-EM for Thai PGLR parser
53 A semi-supervised approach on using syntactic prior knowledge for construction Thai Treebank
54 A rule-based approach to activity recognition
55 Ontology based orchid knowledge platform for knowledge services in orchid cluster
56 Statistical level checker with personalised English passage suggestion
57 Activity recognition using context-aware infrastructure ontology in smart home domain
58 A comparative study on applying hierarchical phrase-based and phrase-based on Thai-Chinese translation
59 A framework of an extended reading passage grading system for personalised English learning
60 Manifesting Thai conceptual scenarios through Thai FrameNet
61 A development of knowledge representation for Thalassemia prevention and control program
62 EAGLE: An Error tAGger for Learners of English
63 Location-based concept in activity log ontology for activity recognition in smart home domain
64 A review and comparison of rule languages and rule-based inference engines for the Semantic Web
65 Ontology development for SMEs E-commerce website based on content analysis and its recommendation system
66 A comparative study on different techniques for Thai part-of-speech tagging
67 A community-driven approach to development of an ontology-based application management framework