ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทพกร ณสงขลา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2555 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 1
7 2550 1
8 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2558
2 การรับรู้ภูมิทัศน์ของนักศึกษาและการประยุกต์ใช้เพื่อการท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2555
3 นวัตกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2553
4 การจัดการทรัพยากรเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2552
5 บทบาทองค์กรปกครองส่วท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ
ปี พ.ศ. 2551
6 การสำรวจองค์ความรู้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : เอกสารการเรียนและการวิจัย
ปี พ.ศ. 2550
7 ลักษณะการใช้บริการและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อความสะอาดของอาคารเรียนและการให้บริการด้านการเรียนการสอน: ศึกษากรณีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา