ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 8
2 วรรษวรรน์ วรรธนทวาทศ 5
3 พิสุทธิ์ กตเวทิน 4
4 สมชาย เอี่ยมอ่อง 3
5 นลินี สายประเสริฐกิจ 2
6 ชุษณา สวนกระต่าย 2
7 กมลรัตน์ วัฒนะ 1
8 สิริกุล กาญจนบุษย์ 1
9 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 1
10 สมพร วงศ์เราประเสริฐ 1
11 วศิน มนูประเสริฐ 1
12 ปิยวรรณ กิตติสกุลนาม 1
13 กิตติศักดิ์ ตั้งจิตตรง 1
14 ธิดารัตน์ กิจรุ่งไพบูลย์ 1
15 สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร 1
16 นัฏนรี คำเกษ 1
17 รัชยา สวัสดี 1
18 นฤมล พักมณี 1
19 กุลวรา เมฆสวรรค์ 1
20 เสาวลักษณ์ ชูศิลป์ 1
21 เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ 1
22 เกรียง ตั้งสง่า 1
23 วุทธินันท์ สุขโต 1
24 ทรงเกียรติ หลิวสุวรรณ 1
25 วิภาวี กิตติโกวิท 1
26 รุ่งโรจน์ คุณประคัลภ์ 1
27 มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์ 1
28 ช่อสคนธ์ เชาว์ตระกูล 1
29 สุเทพ กลชาญวิทย์ 1
30 นพดล พุฒิพิทยาธร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 1
5 2553 3
6 2552 3
7 2551 1
8 2550 3
9 2549 2
10 2548 1
11 2547 2
12 2543 2
13 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การทดลองหลายศูนย์แบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบการรักษาด้วยการใช้ยาเซฟีพีมชนิดเดียวกับการใช้ยาเซฟาโซลินร่วมกับยาเซฟตาซิดิมในการรักษาการติดเชื้อในเยื่อบุผนังช่องท้องของผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้อง
ปี พ.ศ. 2556
2 การเปรียบเทียบการตรวจด้วยวิธี polymerase chain reaction (PCR) กับการเพาะเชื้อในการวิเคราะห์แยกเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยไตวายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องที่ติดเชื้อในช่องท้อง
ปี พ.ศ. 2555
3 ประสิทธิภาพของการบริหารยาปฏิชีวนะ 2 ชนิดตามความไวของเชื้อเปรียบเทียบกับการให้ยาปฏิชีวนะ 1 ชนิด ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่มีภาวะช่องท้องอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ
4 การศึกษาประสิทธิภาพของการลดน้ำหนักในผู้ป่วยโรคไตอักเสบชนิดไอจีเอที่มีน้ำหนักเกินและโปรตีนรั่วในปัสสาวะ
5 ประสิทธิภาพของการบริหารยาปฏิชีวนะ 2 ชนิดตามความไวของเชื้อเปรียบเทียบกับการให้ยาปฏิชีวนะ 1 ชนิด ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่มีภาวะช่องท้องอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ
ปี พ.ศ. 2554
6 เภสัชจลนศาสตร์ของไอโคเดกทรินในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานและไม่เป็นเบาหวาน ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ทำการล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2553
7 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ hypoxia กับการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุผนังช่องท้องจากการรักษาทดแทนไตทางช่องท้องอย่างถาวร
8 การศึกษากลไกการทำลายไตของพิษและสารแยกส่วนจากพิษงูแมวเซา
9 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์โพโดไซท์ในปัสสาวะ กับการตอบสนองต่อยาสเตียรอยด์ในผู้ป่วยโรคไตอักเสบเนฟโฟรติก
ปี พ.ศ. 2552
10 ผลของยาอีนาลาพิลและโลซาทานต่อการชะลอความเสื่อมของผนังเยื่อบุช่องท้องในผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้อง
11 การใช้ยาไทอะโซลิดินไดโอนเพื่อชะลอการเสื่อมของเยื่อบุผนังช่องท้องจากการรักษาทดแทนไตทางช่องท้องอย่างถาวร
12 ผลของยาอีนาลาพิลและโลซาทาน ต่อการชะลอความเสื่อมของผนังเยื่อบุช่องท้อง ในผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้อง
ปี พ.ศ. 2551
13 การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุผนังช่องท้องในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องด้วยตนเองกับการล้างไตทางช่องท้องโดยใช้เครื่องอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2550
14 การใช้ยาไทอะโซลิดินไดโอนเพื่อชะลอเสื่อมของเยื่อบุผนังช่องท้อง ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาทดแทนไตทางช่องท้องอย่างถาวร : รายงานการวิจัย
15 บทบาทของยาไธอะโซลิดีนไดโอนต่อความไวของอินสุลินและผลในการป้องกันเยื่อบุผนังช่องท้องเสื่อม ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง
16 การศึกษาค่าความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลตลอด 24 ชั่วโมงในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะไตวายเรื้อรังและได้รับการล้างไตทางหน้าท้องโดยใช้เครื่องตรวจวัดน้ำตาลแบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2549
17 ผลของการเสริมฟรักโทโอลิโกแซ็กคาไรด์ต่อภาวะท้องผูกในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
18 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเซลล์มีโซทีเลียมในน้ำยาฟอกไต และประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนน้ำและสสารของเยื่อบุผนังช่องท้อง ในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไตทางช่องท้อง
ปี พ.ศ. 2548
19 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวาสคูลาร์ เอ็นโดทีเลียล โกรทแฟกเตอร์ในโกลเมอรูไลและการลดลงของระดับโปรตีนในปัสสาวะภายหลังการรักษาด้วยสเตียรอยด์ในโฟคอล เซ็กเมนต์ทอล โกลเมอรูเลอสเคลอโรสิส
ปี พ.ศ. 2547
20 ผลของยาไพโอกลิตาโซนต่อปริมาณโปรตีนในปัสสาวะของผู้ป่วยโรคไตชนิดไอจีเอ
21 ตัวอย่างผู้ป่วยไตอักเสบชนิด focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) ที่ไม่ตอบสนองต่อยาสเตียรอยด์ เนื่องจากความผิดปกติระดับยีน
ปี พ.ศ. 2543
22 การบริหารยาไอโซซอรไบด์นโมโนไนเตรดทางปาก กับความสามารถของเยื่อบุผนังหน้าท้องในการแลกเปลี่ยนสารละลายและน้ำในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาทดแทนด้วยการล้างช่องท้องแบบถาวร
23 การบริหารยาไอโซซอรไบด์นโมโนไนเตรดทางปาก กับความสามารถของเยื่อบุผนังหน้าท้องในการแลกเปลี่ยนสารละลายและน้ำในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาทดแทนด้วยการล้างช่องท้องแบบถาวร