ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2550 1
3 2549 1
4 2544 1
5 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การศึกษาการรักษามะเร็งปากมดลูกระยะที่ Ib2-IIb(เริ่มแรก) โดยการรักษาแบบมาตรฐานคือการฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัดเปรียบเทียบกับการให้ยาเคมีบำบัดก่อนการผ่าตัดหรือฉายรังสี
ปี พ.ศ. 2550
2 ประสบการณ์การตาย : กรณีศึกษาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม
ปี พ.ศ. 2549
3 ภาระการคลังของการรักษาพยาบาลและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและศูนย์มะเร็งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
4 ความเป็นไปได้ของการประเมินคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยรังสีรักษา โดยแบบประเมิน WHOQOL-BREF-THAI
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 30 ปี การให้บริการรังสีรักษาของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2525-2555