ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
2 วิทยา อินทรพิมล 2
3 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
4 สมสุข โชติปาละกุล 2
5 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
6 รัชนี แสงศิริ 2
7 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
8 บัณฑิต ศรีเมือง 2
9 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
10 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
11 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
12 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
13 สุภา ทองคง 2
14 อำพัน พรหมบุตร 2
15 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
16 สุมาลี สันติพลวุฒิ 2
17 โอฬาร วรัญญานนท์ 2
18 อำพล ศิริพันธุ์ 2
19 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
20 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
21 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
22 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
23 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
24 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
25 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
26 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
27 จิตรี โพธิมามกะ 2
28 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
29 วิเชียร ทองสิน 2
30 บุญเฉิด โสภณ 2
31 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
32 อารยา ศานติสรร 2
33 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
34 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
35 บุษกร สำโรงทอง 2
36 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
37 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
38 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
39 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
40 ชวลิต สันถวะโกมล 2
41 โชคชัย เดชรอด 2
42 นภาพร หงษ์ภักดี 2
43 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
44 ธราธิป พุ่มกำพล 2
45 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
46 นรา หัตถสิน 2
47 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
48 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
49 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
50 อ.สานิตย์ ฤทธิ์มนตรี 1
51 น.ส.ณัฐสุภรณ์ เตียวเพชรภัสกร 1
52 น.ส.สุพร พัฒธนานุรักษ์ 1
53 นายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์ 1
54 Toemsak Sukhvibul 1
55 วรสิทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1
56 สมบัติ เกษมล้นนภา 1
57 เพชรรัตน์ ภู่พันธ์ 1
58 นายณรงค์ บางหลวง 1
59 กมลรัตน์ บัณฑิตทัศนานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2545 1
5 2542 2
6 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการศึกษา สภาพเศรษฐกิจ สังคมและผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีต่อครัวเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ชลบุรี)""
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ ทุนชุมชน และบทบาทของหน่วยงานต่างๆ เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์ การพัฒนาชุมชนพื้นที่โครงการกลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการวิจัยระดับความสามารถของชุมชนในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
4 การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มสมรรถนะ ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
ปี พ.ศ. 2542
5 การศึกษาองค์ประกอบของความเป็นเมืองศูนย์กลางภูมิภาคในภาคตะวันออกของประเทศไทย
6 การศึกษาองค์ประกอบของความเป็นเมืองศูนย์กลางภูมิภาคในภาคตะวันออกของประเทศไทย