ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
2 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
3 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
4 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
5 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
6 นรา หัตถสิน 2
7 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
8 วิเชียร ทองสิน 2
9 บุญเฉิด โสภณ 2
10 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
11 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
12 ชวลิต สันถวะโกมล 2
13 โชคชัย เดชรอด 2
14 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
15 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
16 รัชนี แสงศิริ 2
17 วิทยา อินทรพิมล 2
18 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
19 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
20 ธราธิป พุ่มกำพล 2
21 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
22 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
23 บัณฑิต ศรีเมือง 2
24 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
25 นภาพร หงษ์ภักดี 2
26 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
27 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
28 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
29 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
30 อำพล ศิริพันธุ์ 2
31 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
32 สุภา ทองคง 2
33 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
34 สมสุข โชติปาละกุล 2
35 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
36 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
37 อำพัน พรหมบุตร 2
38 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
39 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
40 อารยา ศานติสรร 2
41 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
42 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
43 บุษกร สำโรงทอง 2
44 จิตรี โพธิมามกะ 2
45 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
46 โอฬาร วรัญญานนท์ 2
47 สุมาลี สันติพลวุฒิ 2
48 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
49 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
50 อ.สานิตย์ ฤทธิ์มนตรี 1
51 น.ส.ณัฐสุภรณ์ เตียวเพชรภัสกร 1
52 น.ส.สุพร พัฒธนานุรักษ์ 1
53 นายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์ 1
54 Toemsak Sukhvibul 1
55 วรสิทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1
56 สมบัติ เกษมล้นนภา 1
57 เพชรรัตน์ ภู่พันธ์ 1
58 นายณรงค์ บางหลวง 1
59 กมลรัตน์ บัณฑิตทัศนานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2550 1
5 2547 1
6 2545 1
7 2544 1
8 2542 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการศึกษา สภาพเศรษฐกิจ สังคมและผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีต่อครัวเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ชลบุรี)""
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ ทุนชุมชน และบทบาทของหน่วยงานต่างๆ เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์ การพัฒนาชุมชนพื้นที่โครงการกลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการวิจัยระดับความสามารถของชุมชนในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
4 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2547
5 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2545
6 การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มสมรรถนะ ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
ปี พ.ศ. 2544
7 โครงการศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2542
8 โครงการศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
9 การศึกษาองค์ประกอบของความเป็นเมืองศูนย์กลางภูมิภาคในภาคตะวันออกของประเทศไทย
10 การศึกษาองค์ประกอบของความเป็นเมืองศูนย์กลางภูมิภาคในภาคตะวันออกของประเทศไทย