ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เตวิช วรปรีดา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การทำนายหาไมโครอาร์เอ็นเอในข้อมูลจีโนมมันสำปะหลังด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาฐานข้อมูลของ restriction-modification enzyme เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเปรียบเทียบระหว่างจีโนมของไซยาโนแบคทีเรีย
3 การวิเคราะห์ทรานสคริปโตมเพื่อหาอาร์เอ็นเอที่ไม่แปลรหัสเป็นโปรตีนในจีโนมของสาหร่ายสไปรูลิน่า
4 การค้นหาและศึกษาการทำงานของยีนสร้างเอนไซม์ restriction-modification ที่ยังไม่สามารถตรวจพบได้ในจีโนมของ Spirulina เพื่อใช้นำมาใช้ประโยชน์สำหรับงานวิจัยทางด้านอณูชีววิทยา (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนาแพลตฟอร์มของ Arthrospira (Spirulina) เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลแบบบูรณาการ
6 การค้นหาและศึกษาการทำงานของยีนสร้างเอนไซม์ restriction-modification ที่ยังไม่สามารถตรวจพบได้ในจีโนมของ Spirulina เพื่อนำมาใช้ประโยชน์สำหรับงานวิจัยทางด้านอณูชีววิทยา (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2554
7 การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการวิเคราะห์สไปรูลิน่าจีโนม
8 การศึกษาระบบการควบคุมการสังเคราะห์ลิปิดในจุลินทรีย์ เพื่อประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง
ปี พ.ศ. 2553
9 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลจีโนมของสไปรูลิน่าเพื่อการศึกษากระบวนการถ่ายทอดยีนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสายพันธุ์และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
10 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลจีโนมของสไปรูลิน่าเพื่อการศึกษากระบวนการถ่ายทอดยีนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสายพันธุ์และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2550
11 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศในการสร้างแบบจำลองเชิงคุณภาพของ Arabidopsis เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของแป้ง
12 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศในการสร้างแบบจำลองเชิงคุณภาพของ Arabidopsis เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของแป้ง
ปี พ.ศ. 2545
13 การปรับปรุงวิถีการสังเคราะห์ลิปิดของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae โดยอาคัยข้อมูลในระดับจีโนมที่สมบูรณ์แล้ว